การบันทึกข้อมูล

การบันทึกข้อมูล

                      การบันทึกข้อมูลที่จะให้กะทัดรัด ชัดเจน อ่านเข้าใจง่าย ขึ้นกับข้อมูลที่สำคัญสำหรับการทดลองนั้นๆ หากเป็นไปได้หรือเหมาะสม มักจะนำเสนอในรูปของตารางซึ่งมีหัวของช่องชัดเจน ว่ามีปริมาณอะไร ในหน่วยอะไร ในบางปริมาณที่ต้องการความแน่นอนที่เชื่อถือได้ควรวัด 3 ครั้ง หรือ 5 ครั้งแล้วหาค่าเฉลี่ย ซึ่งการทำหลายๆครั้งอาจใช้เครื่องคิดเลขบางแบบคำนวณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D. ) ได้ด้วย ควรเริ่มด้วยช่แงสดมภ์ ( column ) ที่เป็นตัวแปรต้นที่จะวัดโดยตรง ตามด้วยตัวแปรตามที่วัดได้โดยตรง ซึ่งสามารถบันทึกตัวลงไปทันทีที่วัดได้แล้วจึงเพิ่มช่องต่อๆ ไปที่หาได้จากช่องแรกๆ จนได้ช่องของปริมาณที่จะใช้ในการวิเคราะห์โดยเฉเพาะที่จะใช้เขียนกราฟ

                      นอกจากส่วนที่ทำการวัดที่สำคัญ ข้อมูลของการทดลองควรมีข้อมูลประกอบ ซึ่งบางครั้งมีความหมายหรือมีความเกี่ยวข้องต่อผลการทดลองด้วย เช่น ทำการทดลองเมื่อใด สภาพแวดล้อมเป็นอย่างไร เช่น อุณหภูมิ ความดันบรรยากาศ ความชื้นสัมพันธ์ ฯลฯ