ตัวอย่างการบันทึกผลการทดลอง

ตัวอย่างการบันทึกผลการทดลอง
การทดลองเรื่อง     ลูกตุ้มอย่างง่าย
วัตถุประสงค์           เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของคาบและความยาวของลูกตุ้ม
อุปกรณ์              -    ลูกตุ้มอย่างง่ายทำด้วยนอตเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.0 เซนติเมตร 1   ตัวผูกด้วยสายเอ็นยาวประมาณ 1 เมตร
                            -  ไม้หนีบแบบไม้หนีบแขวนเสื้อผ้า
                            -  นาฬิกาข้อมือ ( มีเข็มวินาที )
                            -  ไม้เมตร

วิธีการทดลอง
                 ยึดลูกตุ้มด้วยไม้หนีบแขวนเสื้อวางบนหนังสือหนา 2 -3 เล่มบนขอบโต๊ะ ให้สายลูกตุ้มพ้นขอบโต๊ะ และยึดไม้แขวนไม่ให้เลื่อนด้วยเทปกระดาษย่นแกว่งลูกตุ้มและจับเวลาด้วยนาฬิกาข้อมือจากเข็มวินาที โดยรอให้เข็มวินาทีถึงที่หมาย เช่น เลข 12 พร้อมกับดูตำแหน่ง 0 รอบ นับต่อไปจนครบ 30 รอบ พร้อมดูเข็มวินาทีของนาฬิกาแต่ละค่าของความยาวของสายเอ็น จนจับเวลา 30 รอบ สามครั้งหาค่าเฉลี่ย แล้วจึงหาคาบ
 


รูป 1.3 ลูกตุ้มอย่างง่าย 

 
ข้อมูล
              ความยาวของลูกตุ้ม (\ell ) = ความยาวสายเอ็น + 1.0 เซนติเมตร ( ความยาวจากจุดแขวนถึงจุดศูนย์กลางของลูกตุ้ม )

ความยาวสาย \ell(cm ) เวลา 30 รอบ ( s ) คาบ  T( s )       T^2 (s^2 )    \Delta (T^2 ) (s^2 )
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4
30.5 34 34 34 34.3 1.14 1.30 0.07
41.6 39 39 39 39.0 1.30 1.69 0.08
49.4 43 43 42 42.7 1.42 2.02 0.08
57.1 46 46 46 16.0 1.53 2.34 0.09
67.1 51 50 50 50.3 1.68 2.82 0.10
81.0 54 55 55 54.7 1.82 3.31 0.11                     ความคลาดเคลื่อน - ในการวัดความยาวสายเอ็นด้วยไม้เมตรประมาณ  \pm 0.2 เซนติเมตร
                   - ค่าเฉลี่ยของการวัดเวลา 30 รอบ ประมาณ    \pm 1 วินาที ( เข็มเดินทุก 1 วินาที)
                      ดังนั้น ความคลาดเคลื่อนของคาบเฉลี่ยประมาณ   = [tex]\pm 1[/tex]   วินาที
                                                                                                     =   \pm 0.03 วินาที