ปรากฏการณ์ธรรมชาติของไฟฟ้า

ปรากฏการณ์ธรรมชาติของไฟฟ้า


    เราเคยเห็นฟ้าแลบ ฟ้าผ่าและฟ้าร้องกันบ่อยๆ โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนทำให้มนุษย์เกิดความอยากรู้ว่าเพราะเหตุใดจึงเกิดสิ่งเหล่านี้ ในยุคโบราณเชื่อว่าเกิดจากอำนาจของเทพเจ้า ไทยเราคิดว่าเป็นเพราะรามสูรขว้างขวาน ต่อมาเมื่อมนุษย์มีความรู้วิทยาศาสตร์มากขึ้น ทำให้ทราบว่าฟ้าแลบ ฟ้าผ่า เกิดจากการถ่ายโอนของประจุไฟฟ้าในบรรยากาศ
    ในฤดูหนาวซึ่งมีอากาศแห้ง เมื่อหวีผมแล้วนำหวีมาใกล้กับกระดาษชิ้นเล็กๆ จะพบว่าหวีสามารถดูดกระดาษได้ และถ้านำหวีนั้นมาใกล้กับผิวหนัง จะพบว่าขนบนผิวหนังถูกหวีดูดให้ตั้งขึ้น สำหรับผู้ที่อยู่ในภูมิภาคที่มีอากาศหนาวเย็นจะพบปรากฏการณ์ทำนองนี้ได้บ่อยครั้ง เพราะแม้แต่เดินแทรกผ่านเข้าไปในแถวเสื้อขนสัตว์ที่แขวนอยู่เรียงราย จะพบว่ามีประกายไฟฟ้าเกิดขึ้นระหว่างเสื้อที่เราสวมใส่กับเสื้อขนสัตว์ที่แขวนอยู่
    ปรากฏการณ์เช่นนี้ นักปราชญ์ชาวกรีกชื่อ ทาลีส ได้สังเกตพบมาก่อนแล้วตั้งแต่ประมาณ 60 ปี ก่อนพุทธศักราช โดยพบว่าเมื่อนำแท่งอำพัน มาถูกับผ้าขนสัตว์ แท่งอำพันสามารถดูดของเบาๆ เช่น ฟาง ขนนกได้ การที่หวีดูดกระดาษหรือแท่งอำพันดูดขนนก แสดงว่า มีแรงกระทำต่อกระดาษหรือขนนกนั้น ผู้เรียนจะได้ศึกษาเกี่ยวกับแรงดังกล่าวต่อไปนี้
 


รูป 15.1 การเกิดฟ้าผ่า


 
รูป 15.2 ทาลีส


                Thales (624-546 ก่อนคริสต์ศักราช) เป็นนักวิทยาศาสตร์ นักดาราศาสตร์และนักปรัชญชาวกรีก ได้นำแท่งอำพันมาถูกับผ้าขนสัตว์ แล้วพบว่าแท่งอำพันดูดวัตถุเบาๆได้ นอกจากนี้ยังได้ตั้งทฤษฎีเรขาคณิตอีกหลายบท