ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

 


ที่มา : วารสาร Advanced   Thailand   Geographic ปีที่ 8 ฉบับที่ 59 เดือนธันวาคม พุทธศักราช 2545

 

           ในท้องทะเลอันกว้างใหญ่ไพศาลยังมีสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดอาศัยอยู่การดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตใต้น้ำนี้มีความซับซ้อนเช่นเดียวกับการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บนบก   นับเป็นปรากฏการณ์อันยิ่งใหญ่ของธรรมชาติที่ทำให้เกิดความสมดุลขึ้นในโลกใบนี้
           โลกใต้น้ำดูสวยงามเพลินตาหลายคนคงเคยดำน้ำดูสิ่งมีชีวิตที่อยู่ใต้ทะเล   และอาจพบเห็นสิ่งมีชีวิตจำพวกสาหร่ายทะเลและปะการังรูปร่างต่างๆ แปลกตาเป็นแนวตลอดผืนน้ำ   บนพื้นทรายใต้ท้องน้ำอาจพบเห็นสัตว์จำพวกที่คืบคลาน เช่น หอย เม่นทะเล หรืออาจพบเห็นสิ่งมีชีวิตที่ขุดรูอยู่ใต้พื้นทราย   นอกจากนี้ยังพบว่ามีฝูงปลาชนิดต่างๆ จำนวนมาก รอบแนวปะการัง  สิ่งมีชีวิตต่างๆ เหล่านี้ต่างก็ดำรงชีวิตอยู่ใต้ด้วยสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตเช่นเดียวกับสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บนพื้นดิน
           เป็นที่น่าเศร้าใจว่าในปัจจุบันนี้ปะการังที่อยู่ใต้ท้องทะเลถูกทำลายลงไปมาก   ส่วนใหญ่ความสูญเสียเกิดจากการทำลายโดยมนุษย์   ซึ่งอาจจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม   เมื่อปะการังถูกทำลายย่อยส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศใต้ท้องทะเล   ทำให้ประชากรของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ใต้น้ำอื่นๆ ลดลงด้วย   เนื่องจากปะการังเป็นทั้งแหล่งที่อยู่อาศัย แหล่งอาหาร แหล่งสืบพันธ์ แหล่งเพาะพันธ์สัตว์ และเป็นแหล่งอนุบาลตัวอ่อนของสัตว์น้ำ เมื่อประชากรของสัตว์น้ำลดลงย่อมส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ด้วยทำให้แหล่งอาหารของมนุษย์ลดลง


           สิ่งที่น่าศึกษาต่อไปก็คือว่า ระบบนิเวศใต้ท้องทะเลนี้จะอยู่อย่างสมดุลและยังยืนตลอดไปได้อย่างไร   การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระบบนิเวศใต้น้ำทำให้สิ่งมีชีวิตสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้หรือไม่ อะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง   และจะมีวิธีดูแลรักษาให้รักษาให้ระบบนิเวศใต้ท้องทะเลอยู่ได้อย่างสมดุลอย่างไร   นักเรียนสามารถค้นหาคำตอบได้จากการศึกษาบทเรียนต่อไปนี้