บทเรียน ม.6

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
ลิพิดลิพิด17072
กรดนิวคลีอีกกรดนิวคลีอีก82906
ลิพิดลิพิด108784
คาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรต135039
โปรตีนโปรตีน95047
ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ 66634
พอลิเมอร์พอลิเมอร์216370
ปิโตรเลียมปิโตรเลียม117655
การเกิดหินน้ำมันการเกิดหินน้ำมัน35447
เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์77963
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ18519
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ17982
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ56606
สารประกอบ แอลเคน,แอลคีน,แอลไคน์,อะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนสารประกอบ แอลเคน,แอลคีน,แอลไคน์,อะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน118875
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนสารประกอบไฮโดรคาร์บอน80406
หมู่ฟังก์ชันหมู่ฟังก์ชัน40867
 พันธะของคาร์บอน พันธะของคาร์บอน84093
เคมีอินทรีย์เคมีอินทรีย์12349
ตัวอย่างการนำความรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้งานทางวิทยาศาสตร์การแปลงสัญญาณไฟฟ้าแบบอนาลอกให้เป็นแบบดิจิตอลตัวอย่างการนำความรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้งานทางวิทยาศาสตร์การแปลงสัญญาณไฟฟ้าแบบอนาลอกให้เป็นแบบดิจิตอล19101
สัญญาณไฟฟ้าสัญญาณไฟฟ้า25861
วัสดุอิเล็กทรอนิกส์ใช้สำหรับเป็นตัวรับรู้วัสดุอิเล็กทรอนิกส์ใช้สำหรับเป็นตัวรับรู้40090
แบบฝึกหัดเรื่องฟิสิกส์นิวเคลียร์แบบฝึกหัดเรื่องฟิสิกส์นิวเคลียร์41304
กัมมันตภาพรังสีในธรรมชาติ อันตรายจากกัมมันตภาพรังสีและการป้องกันกัมมันตภาพรังสีในธรรมชาติ อันตรายจากกัมมันตภาพรังสีและการป้องกัน76475
ประโยชน์ของกัมมันตภาพรังสีและพลังงานนิวเคลียร์ประโยชน์ของกัมมันตภาพรังสีและพลังงานนิวเคลียร์23282
ปฏิกิริยานิวเคลียร์ปฏิกิริยานิวเคลียร์33532
เสถียรภาพของนิวเคลียสเสถียรภาพของนิวเคลียส18638
ไอโซโทปไอโซโทป33246
การสลายของนิวเคลียสกัมมันตรังสีการสลายของนิวเคลียสกัมมันตรังสี31649
การเปลี่ยนสภาพนิวเคลียสการเปลี่ยนสภาพนิวเคลียส12026
การพบกัมมันตภาพรังสีการพบกัมมันตภาพรังสี8066
ตัวนำ กึ่งตัวนำ และฉนวนตัวนำ กึ่งตัวนำ และฉนวน15161
เลเซอร์เลเซอร์6794
กลศาสตร์ควอนตัมกลศาสตร์ควอนตัม27352
ทวิภาพของคลื่นและอนุภาคทวิภาพของคลื่นและอนุภาค35654
ความไม่สมบูรณ์ของทฤษฎีอะตอมของโบร์ความไม่สมบูรณ์ของทฤษฎีอะตอมของโบร์8544
รังสีเอกซ์รังสีเอกซ์14627
การทดลองของฟรังก์และเฮิรตซ์การทดลองของฟรังก์และเฮิรตซ์15501
ทฤษฎีอะตอมของโบร์ทฤษฎีอะตอมของโบร์54191
ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก12454
การทดลองด้านสเปกตรัมการทดลองด้านสเปกตรัม14443
การทดลองของรัทเทอร์ฟอร์ดการทดลองของรัทเทอร์ฟอร์ด20256
แบบจำลองอะตอมของทอมสันแบบจำลองอะตอมของทอมสัน6713
อะตอมและการค้นพบอิเล็กตรอนอะตอมและการค้นพบอิเล็กตรอน43849
โพลาไรเซชันของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าโพลาไรเซชันของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า62030
สเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า111246
การแผ่นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากสายอากาศการแผ่นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากสายอากาศ8292
ทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของแมกซ์เวลล์และการทดลองของเฮิรตซ์ทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของแมกซ์เวลล์และการทดลองของเฮิรตซ์33246
แบบฝึกหัดเรื่องไฟฟ้าและแม่เหล็ก 2แบบฝึกหัดเรื่องไฟฟ้าและแม่เหล็ก 213133
วงจรไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านและการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยวงจรไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านและการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย14746
การคำนวณหาพลังงานไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านการคำนวณหาพลังงานไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน12067