บทเรียน ม.6

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
ลิพิดลิพิด19982
กรดนิวคลีอีกกรดนิวคลีอีก89203
ลิพิดลิพิด117271
คาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรต144824
โปรตีนโปรตีน101450
ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ 74394
พอลิเมอร์พอลิเมอร์239842
ปิโตรเลียมปิโตรเลียม127203
การเกิดหินน้ำมันการเกิดหินน้ำมัน38263
เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์85382
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ19577
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ18686
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ61117
สารประกอบ แอลเคน,แอลคีน,แอลไคน์,อะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนสารประกอบ แอลเคน,แอลคีน,แอลไคน์,อะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน126130
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนสารประกอบไฮโดรคาร์บอน85770
หมู่ฟังก์ชันหมู่ฟังก์ชัน43524
 พันธะของคาร์บอน พันธะของคาร์บอน91428
เคมีอินทรีย์เคมีอินทรีย์13215
ตัวอย่างการนำความรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้งานทางวิทยาศาสตร์การแปลงสัญญาณไฟฟ้าแบบอนาลอกให้เป็นแบบดิจิตอลตัวอย่างการนำความรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้งานทางวิทยาศาสตร์การแปลงสัญญาณไฟฟ้าแบบอนาลอกให้เป็นแบบดิจิตอล19907
สัญญาณไฟฟ้าสัญญาณไฟฟ้า27508
วัสดุอิเล็กทรอนิกส์ใช้สำหรับเป็นตัวรับรู้วัสดุอิเล็กทรอนิกส์ใช้สำหรับเป็นตัวรับรู้42397
แบบฝึกหัดเรื่องฟิสิกส์นิวเคลียร์แบบฝึกหัดเรื่องฟิสิกส์นิวเคลียร์46228
กัมมันตภาพรังสีในธรรมชาติ อันตรายจากกัมมันตภาพรังสีและการป้องกันกัมมันตภาพรังสีในธรรมชาติ อันตรายจากกัมมันตภาพรังสีและการป้องกัน84316
ประโยชน์ของกัมมันตภาพรังสีและพลังงานนิวเคลียร์ประโยชน์ของกัมมันตภาพรังสีและพลังงานนิวเคลียร์28593
ปฏิกิริยานิวเคลียร์ปฏิกิริยานิวเคลียร์38251
เสถียรภาพของนิวเคลียสเสถียรภาพของนิวเคลียส20751
ไอโซโทปไอโซโทป35950
การสลายของนิวเคลียสกัมมันตรังสีการสลายของนิวเคลียสกัมมันตรังสี36616
การเปลี่ยนสภาพนิวเคลียสการเปลี่ยนสภาพนิวเคลียส14680
การพบกัมมันตภาพรังสีการพบกัมมันตภาพรังสี8625
ตัวนำ กึ่งตัวนำ และฉนวนตัวนำ กึ่งตัวนำ และฉนวน16156
เลเซอร์เลเซอร์7469
กลศาสตร์ควอนตัมกลศาสตร์ควอนตัม30123
ทวิภาพของคลื่นและอนุภาคทวิภาพของคลื่นและอนุภาค40584
ความไม่สมบูรณ์ของทฤษฎีอะตอมของโบร์ความไม่สมบูรณ์ของทฤษฎีอะตอมของโบร์9365
รังสีเอกซ์รังสีเอกซ์17554
การทดลองของฟรังก์และเฮิรตซ์การทดลองของฟรังก์และเฮิรตซ์19022
ทฤษฎีอะตอมของโบร์ทฤษฎีอะตอมของโบร์63568
ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก16350
การทดลองด้านสเปกตรัมการทดลองด้านสเปกตรัม16136
การทดลองของรัทเทอร์ฟอร์ดการทดลองของรัทเทอร์ฟอร์ด23066
แบบจำลองอะตอมของทอมสันแบบจำลองอะตอมของทอมสัน6911
อะตอมและการค้นพบอิเล็กตรอนอะตอมและการค้นพบอิเล็กตรอน48103
โพลาไรเซชันของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าโพลาไรเซชันของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า69756
สเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า121117
การแผ่นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากสายอากาศการแผ่นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากสายอากาศ8790
ทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของแมกซ์เวลล์และการทดลองของเฮิรตซ์ทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของแมกซ์เวลล์และการทดลองของเฮิรตซ์39556
แบบฝึกหัดเรื่องไฟฟ้าและแม่เหล็ก 2แบบฝึกหัดเรื่องไฟฟ้าและแม่เหล็ก 213881
วงจรไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านและการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยวงจรไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านและการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย15422
การคำนวณหาพลังงานไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านการคำนวณหาพลังงานไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน14652