บทเรียน ฟิสิกส์

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
ตัวอย่างการนำความรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้งานทางวิทยาศาสตร์การแปลงสัญญาณไฟฟ้าแบบอนาลอกให้เป็นแบบดิจิตอลตัวอย่างการนำความรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้งานทางวิทยาศาสตร์การแปลงสัญญาณไฟฟ้าแบบอนาลอกให้เป็นแบบดิจิตอล19908
สัญญาณไฟฟ้าสัญญาณไฟฟ้า27509
วัสดุอิเล็กทรอนิกส์ใช้สำหรับเป็นตัวรับรู้วัสดุอิเล็กทรอนิกส์ใช้สำหรับเป็นตัวรับรู้42397
แบบฝึกหัดเรื่องฟิสิกส์นิวเคลียร์แบบฝึกหัดเรื่องฟิสิกส์นิวเคลียร์46228
กัมมันตภาพรังสีในธรรมชาติ อันตรายจากกัมมันตภาพรังสีและการป้องกันกัมมันตภาพรังสีในธรรมชาติ อันตรายจากกัมมันตภาพรังสีและการป้องกัน84316
ประโยชน์ของกัมมันตภาพรังสีและพลังงานนิวเคลียร์ประโยชน์ของกัมมันตภาพรังสีและพลังงานนิวเคลียร์28593
ปฏิกิริยานิวเคลียร์ปฏิกิริยานิวเคลียร์38251
เสถียรภาพของนิวเคลียสเสถียรภาพของนิวเคลียส20751
ไอโซโทปไอโซโทป35950
การสลายของนิวเคลียสกัมมันตรังสีการสลายของนิวเคลียสกัมมันตรังสี36616
การเปลี่ยนสภาพนิวเคลียสการเปลี่ยนสภาพนิวเคลียส14680
การพบกัมมันตภาพรังสีการพบกัมมันตภาพรังสี8625
ตัวนำ กึ่งตัวนำ และฉนวนตัวนำ กึ่งตัวนำ และฉนวน16156
เลเซอร์เลเซอร์7469
กลศาสตร์ควอนตัมกลศาสตร์ควอนตัม30123
ทวิภาพของคลื่นและอนุภาคทวิภาพของคลื่นและอนุภาค40584
ความไม่สมบูรณ์ของทฤษฎีอะตอมของโบร์ความไม่สมบูรณ์ของทฤษฎีอะตอมของโบร์9365
รังสีเอกซ์รังสีเอกซ์17554
การทดลองของฟรังก์และเฮิรตซ์การทดลองของฟรังก์และเฮิรตซ์19022
ทฤษฎีอะตอมของโบร์ทฤษฎีอะตอมของโบร์63568
ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก16350
การทดลองด้านสเปกตรัมการทดลองด้านสเปกตรัม16136
การทดลองของรัทเทอร์ฟอร์ดการทดลองของรัทเทอร์ฟอร์ด23066
แบบจำลองอะตอมของทอมสันแบบจำลองอะตอมของทอมสัน6911
อะตอมและการค้นพบอิเล็กตรอนอะตอมและการค้นพบอิเล็กตรอน48103
โพลาไรเซชันของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าโพลาไรเซชันของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า69756
สเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า121117
การแผ่นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากสายอากาศการแผ่นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากสายอากาศ8790
ทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของแมกซ์เวลล์และการทดลองของเฮิรตซ์ทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของแมกซ์เวลล์และการทดลองของเฮิรตซ์39556
แบบฝึกหัดเรื่องไฟฟ้าและแม่เหล็ก 2แบบฝึกหัดเรื่องไฟฟ้าและแม่เหล็ก 213881
วงจรไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านและการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยวงจรไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านและการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย15422
การคำนวณหาพลังงานไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านการคำนวณหาพลังงานไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน14652
กำลังไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับกำลังไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ6117
ตัวต้านทาน ตัวเก็บประจุและตัวเหี่ยวนำในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับตัวต้านทาน ตัวเก็บประจุและตัวเหี่ยวนำในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ8475
ค่าของปริมาณที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้ากระแสสลับค่าของปริมาณที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้ากระแสสลับ12487
มอเตอร์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามอเตอร์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า43337
กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำและแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำและแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำ29212
แบบฝึกหัดเรื่องไฟฟ้าและแม่เหล็ก 1แบบฝึกหัดเรื่องไฟฟ้าและแม่เหล็ก 151962
การประยุกต์ผลของสนามแม่เหล็กต่อตัวนำที่มีกระแสไฟฟ้าผ่านการประยุกต์ผลของสนามแม่เหล็กต่อตัวนำที่มีกระแสไฟฟ้าผ่าน20098
ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก23261
เครื่องวัดไฟฟ้าเครื่องวัดไฟฟ้า13580
การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรงเบื้องต้นการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรงเบื้องต้น16631
การต่อตัวต้านทานและแบตเตอรี่การต่อตัวต้านทานและแบตเตอรี่14729
พลังงานในวงจรไฟฟ้าพลังงานในวงจรไฟฟ้า11060
กฎของโอห์มและความต้านทานกฎของโอห์มและความต้านทาน47804
 กระแสไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า21307
การนำความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าสถิตไปใช้ประโยชน์การนำความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าสถิตไปใช้ประโยชน์18246
ตัวเก็บประจุและความจุตัวเก็บประจุและความจุ54835
ศักย์ไฟฟ้าศักย์ไฟฟ้า14107
เส้นแรงไฟฟ้าเส้นแรงไฟฟ้า13114