บทเรียน เคมี

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
ลิพิดลิพิด21450
คาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรต151739
ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ 77614
พอลิเมอร์พอลิเมอร์250507
ปิโตรเลียมปิโตรเลียม132818
การเกิดหินน้ำมันการเกิดหินน้ำมัน40441
เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์89753
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ20368
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ19253
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ64996
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนสารประกอบไฮโดรคาร์บอน91356
หมู่ฟังก์ชันหมู่ฟังก์ชัน46571
 พันธะของคาร์บอน พันธะของคาร์บอน102640
เคมีอินทรีย์เคมีอินทรีย์14159
สารละลายบัพเฟอร์สารละลายบัพเฟอร์41824
การไทเทรตกรด-เบสการไทเทรตกรด-เบส100233
อินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบสอินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบส83250
pH ของสารละลายpH ของสารละลาย27990
การแตกตัวเป็นไอของน้ำการแตกตัวเป็นไอของน้ำ16928
สารละลายกรดและสารละลายเบสสารละลายกรดและสารละลายเบส48624
สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์34706
สมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมสมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม73553
หลักของเลอชาเตอลิเอหลักของเลอชาเตอลิเอ77531
ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุลปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุล42932
ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุลความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุล30225
การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดภาวะสมดุลการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดภาวะสมดุล47833
แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีแนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี64186
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี146239
ปริมาณสัมพันธ์ ปริมาณสัมพันธ์ 82688
การเตรียมสารละลายการเตรียมสารละลาย133639
สารละลายสารละลาย141860
ธาตุและสารประกอบในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมธาตุและสารประกอบในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม114069
การทำนายตำแหน่งและสมบัติของธาตุในตารางธาตุการทำนายตำแหน่งและสมบัติของธาตุในตารางธาตุ26456
ธาตุกัมมันตรังสีธาตุกัมมันตรังสี90218
ธาตุกึ่งโลหะธาตุกึ่งโลหะ22794
มวลอะตอมมวลอะตอม171718
ธาตุแทรนซิชันธาตุแทรนซิชัน130472
ตำแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุตำแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุ14033
ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมู่ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมู่96772
พันธะโลหะพันธะโลหะ51852
พันธะโคเวเลนต์พันธะโคเวเลนต์234847
พันธะไอออนิกพันธะไอออนิก134412
ตารางธาตุตารางธาตุ240857
แบบจำลองอะตอมแบบจำลองอะตอม238223