บทเรียน เคมี

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
ลิพิดลิพิด18832
คาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรต142428
ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ 72713
พอลิเมอร์พอลิเมอร์233969
ปิโตรเลียมปิโตรเลียม125155
การเกิดหินน้ำมันการเกิดหินน้ำมัน37754
เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์83962
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ19286
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ18473
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ59926
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนสารประกอบไฮโดรคาร์บอน84341
หมู่ฟังก์ชันหมู่ฟังก์ชัน42675
 พันธะของคาร์บอน พันธะของคาร์บอน89519
เคมีอินทรีย์เคมีอินทรีย์12820
สารละลายบัพเฟอร์สารละลายบัพเฟอร์38995
การไทเทรตกรด-เบสการไทเทรตกรด-เบส94009
อินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบสอินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบส79996
pH ของสารละลายpH ของสารละลาย25666
การแตกตัวเป็นไอของน้ำการแตกตัวเป็นไอของน้ำ16066
สารละลายกรดและสารละลายเบสสารละลายกรดและสารละลายเบส46034
สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์32390
สมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมสมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม65137
หลักของเลอชาเตอลิเอหลักของเลอชาเตอลิเอ69016
ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุลปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุล37800
ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุลความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุล27998
การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดภาวะสมดุลการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดภาวะสมดุล43930
แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีแนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี59892
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี132043
ปริมาณสัมพันธ์ ปริมาณสัมพันธ์ 74261
การเตรียมสารละลายการเตรียมสารละลาย120898
สารละลายสารละลาย125008
ธาตุและสารประกอบในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมธาตุและสารประกอบในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม106853
การทำนายตำแหน่งและสมบัติของธาตุในตารางธาตุการทำนายตำแหน่งและสมบัติของธาตุในตารางธาตุ25033
ธาตุกัมมันตรังสีธาตุกัมมันตรังสี82879
ธาตุกึ่งโลหะธาตุกึ่งโลหะ20928
มวลอะตอมมวลอะตอม151450
ธาตุแทรนซิชันธาตุแทรนซิชัน114977
ตำแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุตำแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุ13466
ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมู่ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมู่87281
พันธะโลหะพันธะโลหะ47320
พันธะโคเวเลนต์พันธะโคเวเลนต์214982
พันธะไอออนิกพันธะไอออนิก124461
ตารางธาตุตารางธาตุ227332
แบบจำลองอะตอมแบบจำลองอะตอม210752