บทเรียน เคมี

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
ลิพิดลิพิด16273
คาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรต129220
ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ 64819
พอลิเมอร์พอลิเมอร์208471
ปิโตรเลียมปิโตรเลียม113923
การเกิดหินน้ำมันการเกิดหินน้ำมัน34389
เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์75261
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ18248
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ17717
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ54915
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนสารประกอบไฮโดรคาร์บอน77681
หมู่ฟังก์ชันหมู่ฟังก์ชัน39610
 พันธะของคาร์บอน พันธะของคาร์บอน78695
เคมีอินทรีย์เคมีอินทรีย์12061
สารละลายบัพเฟอร์สารละลายบัพเฟอร์35194
การไทเทรตกรด-เบสการไทเทรตกรด-เบส81939
อินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบสอินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบส74606
pH ของสารละลายpH ของสารละลาย22524
การแตกตัวเป็นไอของน้ำการแตกตัวเป็นไอของน้ำ14759
สารละลายกรดและสารละลายเบสสารละลายกรดและสารละลายเบส42534
สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์29131
สมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมสมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม57711
หลักของเลอชาเตอลิเอหลักของเลอชาเตอลิเอ59338
ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุลปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุล33780
ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุลความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุล25516
การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดภาวะสมดุลการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดภาวะสมดุล39331
แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีแนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี56431
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี121421
ปริมาณสัมพันธ์ ปริมาณสัมพันธ์ 67020
การเตรียมสารละลายการเตรียมสารละลาย109763
สารละลายสารละลาย107675
ธาตุและสารประกอบในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมธาตุและสารประกอบในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม97426
การทำนายตำแหน่งและสมบัติของธาตุในตารางธาตุการทำนายตำแหน่งและสมบัติของธาตุในตารางธาตุ23374
ธาตุกัมมันตรังสีธาตุกัมมันตรังสี75656
ธาตุกึ่งโลหะธาตุกึ่งโลหะ19567
มวลอะตอมมวลอะตอม132596
ธาตุแทรนซิชันธาตุแทรนซิชัน102713
ตำแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุตำแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุ12975
ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมู่ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมู่76402
พันธะโลหะพันธะโลหะ42267
พันธะโคเวเลนต์พันธะโคเวเลนต์198328
พันธะไอออนิกพันธะไอออนิก115081
ตารางธาตุตารางธาตุ217012
แบบจำลองอะตอมแบบจำลองอะตอม192317