บทเรียน เคมี

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
ลิพิดลิพิด22252
คาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรต156415
ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ 81030
พอลิเมอร์พอลิเมอร์262699
ปิโตรเลียมปิโตรเลียม136404
การเกิดหินน้ำมันการเกิดหินน้ำมัน41861
เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์92895
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ20908
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ19628
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ67127
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนสารประกอบไฮโดรคาร์บอน93888
หมู่ฟังก์ชันหมู่ฟังก์ชัน47463
 พันธะของคาร์บอน พันธะของคาร์บอน106111
เคมีอินทรีย์เคมีอินทรีย์14522
สารละลายบัพเฟอร์สารละลายบัพเฟอร์43522
การไทเทรตกรด-เบสการไทเทรตกรด-เบส105050
อินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบสอินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบส85406
pH ของสารละลายpH ของสารละลาย29157
การแตกตัวเป็นไอของน้ำการแตกตัวเป็นไอของน้ำ17385
สารละลายกรดและสารละลายเบสสารละลายกรดและสารละลายเบส50034
สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์36139
สมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมสมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม78181
หลักของเลอชาเตอลิเอหลักของเลอชาเตอลิเอ82667
ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุลปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุล44533
ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุลความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุล30947
การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดภาวะสมดุลการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดภาวะสมดุล49216
แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีแนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี65205
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี149537
ปริมาณสัมพันธ์ ปริมาณสัมพันธ์ 85492
การเตรียมสารละลายการเตรียมสารละลาย139230
สารละลายสารละลาย149060
ธาตุและสารประกอบในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมธาตุและสารประกอบในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม117353
การทำนายตำแหน่งและสมบัติของธาตุในตารางธาตุการทำนายตำแหน่งและสมบัติของธาตุในตารางธาตุ26883
ธาตุกัมมันตรังสีธาตุกัมมันตรังสี95365
ธาตุกึ่งโลหะธาตุกึ่งโลหะ23266
มวลอะตอมมวลอะตอม177718
ธาตุแทรนซิชันธาตุแทรนซิชัน136371
ตำแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุตำแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุ14261
ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมู่ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมู่100758
พันธะโลหะพันธะโลหะ54943
พันธะโคเวเลนต์พันธะโคเวเลนต์255052
พันธะไอออนิกพันธะไอออนิก141834
ตารางธาตุตารางธาตุ245264
แบบจำลองอะตอมแบบจำลองอะตอม244441