บทเรียน เคมี

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
ลิพิดลิพิด20891
คาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรต147631
ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ 75350
พอลิเมอร์พอลิเมอร์243670
ปิโตรเลียมปิโตรเลียม129575
การเกิดหินน้ำมันการเกิดหินน้ำมัน39021
เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์86914
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ19898
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ18962
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ62187
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนสารประกอบไฮโดรคาร์บอน88021
หมู่ฟังก์ชันหมู่ฟังก์ชัน45129
 พันธะของคาร์บอน พันธะของคาร์บอน97841
เคมีอินทรีย์เคมีอินทรีย์13681
สารละลายบัพเฟอร์สารละลายบัพเฟอร์41119
การไทเทรตกรด-เบสการไทเทรตกรด-เบส98284
อินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบสอินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบส82073
pH ของสารละลายpH ของสารละลาย27260
การแตกตัวเป็นไอของน้ำการแตกตัวเป็นไอของน้ำ16632
สารละลายกรดและสารละลายเบสสารละลายกรดและสารละลายเบส47486
สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์33452
สมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมสมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม67102
หลักของเลอชาเตอลิเอหลักของเลอชาเตอลิเอ71579
ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุลปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุล39680
ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุลความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุล29036
การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดภาวะสมดุลการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดภาวะสมดุล45587
แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีแนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี62221
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี140943
ปริมาณสัมพันธ์ ปริมาณสัมพันธ์ 79960
การเตรียมสารละลายการเตรียมสารละลาย126619
สารละลายสารละลาย132631
ธาตุและสารประกอบในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมธาตุและสารประกอบในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม110634
การทำนายตำแหน่งและสมบัติของธาตุในตารางธาตุการทำนายตำแหน่งและสมบัติของธาตุในตารางธาตุ25907
ธาตุกัมมันตรังสีธาตุกัมมันตรังสี86354
ธาตุกึ่งโลหะธาตุกึ่งโลหะ22046
มวลอะตอมมวลอะตอม163546
ธาตุแทรนซิชันธาตุแทรนซิชัน122092
ตำแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุตำแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุ13788
ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมู่ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมู่92220
พันธะโลหะพันธะโลหะ49371
พันธะโคเวเลนต์พันธะโคเวเลนต์223516
พันธะไอออนิกพันธะไอออนิก128802
ตารางธาตุตารางธาตุ233571
แบบจำลองอะตอมแบบจำลองอะตอม227432