บทเรียน เคมี

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
ลิพิดลิพิด20011
คาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรต144872
ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ 74419
พอลิเมอร์พอลิเมอร์240076
ปิโตรเลียมปิโตรเลียม127239
การเกิดหินน้ำมันการเกิดหินน้ำมัน38271
เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์85394
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ19583
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ18690
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ61148
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนสารประกอบไฮโดรคาร์บอน85798
หมู่ฟังก์ชันหมู่ฟังก์ชัน43543
 พันธะของคาร์บอน พันธะของคาร์บอน91464
เคมีอินทรีย์เคมีอินทรีย์13224
สารละลายบัพเฟอร์สารละลายบัพเฟอร์40504
การไทเทรตกรด-เบสการไทเทรตกรด-เบส96913
อินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบสอินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบส81218
pH ของสารละลายpH ของสารละลาย26647
การแตกตัวเป็นไอของน้ำการแตกตัวเป็นไอของน้ำ16441
สารละลายกรดและสารละลายเบสสารละลายกรดและสารละลายเบส46879
สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์32984
สมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมสมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม66118
หลักของเลอชาเตอลิเอหลักของเลอชาเตอลิเอ70507
ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุลปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุล38583
ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุลความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุล28452
การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดภาวะสมดุลการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดภาวะสมดุล44494
แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีแนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี60410
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี133829
ปริมาณสัมพันธ์ ปริมาณสัมพันธ์ 76573
การเตรียมสารละลายการเตรียมสารละลาย123650
สารละลายสารละลาย128754
ธาตุและสารประกอบในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมธาตุและสารประกอบในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม108883
การทำนายตำแหน่งและสมบัติของธาตุในตารางธาตุการทำนายตำแหน่งและสมบัติของธาตุในตารางธาตุ25500
ธาตุกัมมันตรังสีธาตุกัมมันตรังสี84870
ธาตุกึ่งโลหะธาตุกึ่งโลหะ21314
มวลอะตอมมวลอะตอม154231
ธาตุแทรนซิชันธาตุแทรนซิชัน117751
ตำแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุตำแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุ13624
ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมู่ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมู่89236
พันธะโลหะพันธะโลหะ48373
พันธะโคเวเลนต์พันธะโคเวเลนต์219273
พันธะไอออนิกพันธะไอออนิก126633
ตารางธาตุตารางธาตุ229957
แบบจำลองอะตอมแบบจำลองอะตอม213561