บทเรียน เคมี

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
ลิพิดลิพิด17081
คาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรต135097
ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ 66669
พอลิเมอร์พอลิเมอร์216488
ปิโตรเลียมปิโตรเลียม117737
การเกิดหินน้ำมันการเกิดหินน้ำมัน35462
เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์78014
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ18523
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ17988
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ56655
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนสารประกอบไฮโดรคาร์บอน80452
หมู่ฟังก์ชันหมู่ฟังก์ชัน40880
 พันธะของคาร์บอน พันธะของคาร์บอน84127
เคมีอินทรีย์เคมีอินทรีย์12353
สารละลายบัพเฟอร์สารละลายบัพเฟอร์36312
การไทเทรตกรด-เบสการไทเทรตกรด-เบส86486
อินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบสอินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบส76680
pH ของสารละลายpH ของสารละลาย23417
การแตกตัวเป็นไอของน้ำการแตกตัวเป็นไอของน้ำ15219
สารละลายกรดและสารละลายเบสสารละลายกรดและสารละลายเบส43819
สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์30238
สมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมสมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม59363
หลักของเลอชาเตอลิเอหลักของเลอชาเตอลิเอ61560
ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุลปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุล35154
ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุลความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุล26409
การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดภาวะสมดุลการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดภาวะสมดุล41156
แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีแนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี58545
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี127323
ปริมาณสัมพันธ์ ปริมาณสัมพันธ์ 70399
การเตรียมสารละลายการเตรียมสารละลาย113719
สารละลายสารละลาย114388
ธาตุและสารประกอบในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมธาตุและสารประกอบในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม99953
การทำนายตำแหน่งและสมบัติของธาตุในตารางธาตุการทำนายตำแหน่งและสมบัติของธาตุในตารางธาตุ23748
ธาตุกัมมันตรังสีธาตุกัมมันตรังสี78149
ธาตุกึ่งโลหะธาตุกึ่งโลหะ19905
มวลอะตอมมวลอะตอม142770
ธาตุแทรนซิชันธาตุแทรนซิชัน107613
ตำแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุตำแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุ13137
ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมู่ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมู่81637
พันธะโลหะพันธะโลหะ44063
พันธะโคเวเลนต์พันธะโคเวเลนต์204501
พันธะไอออนิกพันธะไอออนิก119068
ตารางธาตุตารางธาตุ222233
แบบจำลองอะตอมแบบจำลองอะตอม202723