บทเรียน เคมี

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
ลิพิดลิพิด14889
คาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรต121860
ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ 60673
พอลิเมอร์พอลิเมอร์194597
ปิโตรเลียมปิโตรเลียม108443
การเกิดหินน้ำมันการเกิดหินน้ำมัน33210
เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์70529
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ17798
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ17386
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ52450
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนสารประกอบไฮโดรคาร์บอน75019
หมู่ฟังก์ชันหมู่ฟังก์ชัน38181
 พันธะของคาร์บอน พันธะของคาร์บอน75124
เคมีอินทรีย์เคมีอินทรีย์11671
สารละลายบัพเฟอร์สารละลายบัพเฟอร์33118
การไทเทรตกรด-เบสการไทเทรตกรด-เบส74874
อินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบสอินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบส70448
pH ของสารละลายpH ของสารละลาย21070
การแตกตัวเป็นไอของน้ำการแตกตัวเป็นไอของน้ำ14196
สารละลายกรดและสารละลายเบสสารละลายกรดและสารละลายเบส39994
สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์27823
สมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมสมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม53895
หลักของเลอชาเตอลิเอหลักของเลอชาเตอลิเอ54225
ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุลปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุล31604
ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุลความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุล24500
การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดภาวะสมดุลการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดภาวะสมดุล37917
แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีแนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี55100
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี117535
ปริมาณสัมพันธ์ ปริมาณสัมพันธ์ 63701
การเตรียมสารละลายการเตรียมสารละลาย104284
สารละลายสารละลาย97741
ธาตุและสารประกอบในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมธาตุและสารประกอบในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม92032
การทำนายตำแหน่งและสมบัติของธาตุในตารางธาตุการทำนายตำแหน่งและสมบัติของธาตุในตารางธาตุ22279
ธาตุกัมมันตรังสีธาตุกัมมันตรังสี71320
ธาตุกึ่งโลหะธาตุกึ่งโลหะ18901
มวลอะตอมมวลอะตอม126212
ธาตุแทรนซิชันธาตุแทรนซิชัน97076
ตำแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุตำแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุ12558
ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมู่ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมู่71890
พันธะโลหะพันธะโลหะ39260
พันธะโคเวเลนต์พันธะโคเวเลนต์184623
พันธะไอออนิกพันธะไอออนิก107338
ตารางธาตุตารางธาตุ211197
แบบจำลองอะตอมแบบจำลองอะตอม185053