บทเรียน ชีววิทยา

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
กรดนิวคลีอีกกรดนิวคลีอีก82958
ลิพิดลิพิด108833
โปรตีนโปรตีน95094
การเจริญเติบโตของสัตว์การเจริญเติบโตของสัตว์127503
การสืบพันธุ์ การสืบพันธุ์ 71393
การรับรู้และการตอบสนองการรับรู้และการตอบสนอง31978
เซลล์ประสาท เซลล์ประสาท 50802
 การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด22118
การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว27672
การเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังการเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง29066
การเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลังการเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลัง39488
การสื่อสารระหว่างสัตว์การสื่อสารระหว่างสัตว์28198
ประเภทพฤติกรรมของสัตว์ประเภทพฤติกรรมของสัตว์34694
กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์8960
ระบบต่อมไร้ท่อระบบต่อมไร้ท่อ26781
ฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวัยวะที่สำคัญฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวัยวะที่สำคัญ153424
ฟีโรโมนฟีโรโมน9762
การรักษาดุลยภาพของร่างกายด้วยฮอร์โมนการรักษาดุลยภาพของร่างกายด้วยฮอร์โมน18782
บทที่ 9  ระบบต่อมไร้ท่อบทที่ 9 ระบบต่อมไร้ท่อ5299
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.6บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.618817
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.5บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.510333
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.4บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.4219704
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.3บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.320681
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.2บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.249765
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.1บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.116196
กำเนิดของสปีชีส์กำเนิดของสปีชีส์62044
บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม 23.4บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม 23.426391
ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล 34712
 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.3 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.318314
พันธุศาสตร์ประชากรพันธุศาสตร์ประชากร31598
บทที่ 22 ประชากร 22.5 บทที่ 22 ประชากร 22.5 76427
บทที่ 22 ประชากร 22.4 บทที่ 22 ประชากร 22.4 26240
บทที่ 22 ประชากร 22.3 บทที่ 22 ประชากร 22.3 63728
แนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต45497
บทที่ 22 ประชากร 22.2บทที่ 22 ประชากร 22.225023
หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 43592
ความปลอดภัยของเทคโนโลยีทาง DNA และมุนมองทางสังคมและจริยธรรมความปลอดภัยของเทคโนโลยีทาง DNA และมุนมองทางสังคมและจริยธรรม20362
บทที่ 22 ประชากร 22.1 บทที่ 22 ประชากร 22.1 134211
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ DNAการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ DNA87738
การวิเคราะห์ DNA และการศึกษาจีโนมการวิเคราะห์ DNA และการศึกษาจีโนม39516
การโคลนยีน  (gene cloning)การโคลนยีน (gene cloning)56123
พันธุวิศวกรรมพันธุวิศวกรรม34113
บทที่ 21 ระบบนิเวศ  21.4 บทที่ 21 ระบบนิเวศ 21.4 206098
มิวเทชั่น (mutation)มิวเทชั่น (mutation)54988
สมบัติของสารพันธุกรรมสมบัติของสารพันธุกรรม42776
โครงสร้างของ DNAโครงสร้างของ DNA33935
องค์ประกอบทางเคมีของ DNAองค์ประกอบทางเคมีของ DNA34352
บทที่ 21 ระบบนิเวศ  21.3บทที่ 21 ระบบนิเวศ 21.346854
 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.2 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.2124049
โครโมโซมโครโมโซม22414