บทเรียน ชีววิทยา

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
กรดนิวคลีอีกกรดนิวคลีอีก91262
ลิพิดลิพิด119687
โปรตีนโปรตีน102974
การเจริญเติบโตของสัตว์การเจริญเติบโตของสัตว์143472
การสืบพันธุ์ การสืบพันธุ์ 79349
การรับรู้และการตอบสนองการรับรู้และการตอบสนอง32972
เซลล์ประสาท เซลล์ประสาท 59310
 การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด22659
การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว28508
การเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังการเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง30510
การเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลังการเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลัง41409
การสื่อสารระหว่างสัตว์การสื่อสารระหว่างสัตว์30859
ประเภทพฤติกรรมของสัตว์ประเภทพฤติกรรมของสัตว์37193
กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์9467
ระบบต่อมไร้ท่อระบบต่อมไร้ท่อ27997
ฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวัยวะที่สำคัญฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวัยวะที่สำคัญ168135
ฟีโรโมนฟีโรโมน10571
การรักษาดุลยภาพของร่างกายด้วยฮอร์โมนการรักษาดุลยภาพของร่างกายด้วยฮอร์โมน20417
บทที่ 9  ระบบต่อมไร้ท่อบทที่ 9 ระบบต่อมไร้ท่อ5916
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.6บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.620016
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.5บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.511119
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.4บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.4229217
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.3บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.322788
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.2บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.253413
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.1บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.117113
กำเนิดของสปีชีส์กำเนิดของสปีชีส์68105
บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม 23.4บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม 23.429919
ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล 37196
 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.3 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.320046
พันธุศาสตร์ประชากรพันธุศาสตร์ประชากร35983
บทที่ 22 ประชากร 22.5 บทที่ 22 ประชากร 22.5 85608
บทที่ 22 ประชากร 22.4 บทที่ 22 ประชากร 22.4 28437
บทที่ 22 ประชากร 22.3 บทที่ 22 ประชากร 22.3 74938
แนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต50131
บทที่ 22 ประชากร 22.2บทที่ 22 ประชากร 22.230263
หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 47255
ความปลอดภัยของเทคโนโลยีทาง DNA และมุนมองทางสังคมและจริยธรรมความปลอดภัยของเทคโนโลยีทาง DNA และมุนมองทางสังคมและจริยธรรม21818
บทที่ 22 ประชากร 22.1 บทที่ 22 ประชากร 22.1 158702
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ DNAการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ DNA93788
การวิเคราะห์ DNA และการศึกษาจีโนมการวิเคราะห์ DNA และการศึกษาจีโนม43907
การโคลนยีน  (gene cloning)การโคลนยีน (gene cloning)61208
พันธุวิศวกรรมพันธุวิศวกรรม37155
บทที่ 21 ระบบนิเวศ  21.4 บทที่ 21 ระบบนิเวศ 21.4 213988
มิวเทชั่น (mutation)มิวเทชั่น (mutation)59157
สมบัติของสารพันธุกรรมสมบัติของสารพันธุกรรม45082
โครงสร้างของ DNAโครงสร้างของ DNA36656
องค์ประกอบทางเคมีของ DNAองค์ประกอบทางเคมีของ DNA37982
บทที่ 21 ระบบนิเวศ  21.3บทที่ 21 ระบบนิเวศ 21.350036
 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.2 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.2141037
โครโมโซมโครโมโซม23608