บทเรียน ชีววิทยา

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
กรดนิวคลีอีกกรดนิวคลีอีก89179
ลิพิดลิพิด117189
โปรตีนโปรตีน101427
การเจริญเติบโตของสัตว์การเจริญเติบโตของสัตว์140390
การสืบพันธุ์ การสืบพันธุ์ 77539
การรับรู้และการตอบสนองการรับรู้และการตอบสนอง32608
เซลล์ประสาท เซลล์ประสาท 55982
 การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด22445
การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว28174
การเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังการเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง29917
การเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลังการเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลัง40622
การสื่อสารระหว่างสัตว์การสื่อสารระหว่างสัตว์30221
ประเภทพฤติกรรมของสัตว์ประเภทพฤติกรรมของสัตว์36717
กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์9301
ระบบต่อมไร้ท่อระบบต่อมไร้ท่อ27498
ฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวัยวะที่สำคัญฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวัยวะที่สำคัญ163801
ฟีโรโมนฟีโรโมน10318
การรักษาดุลยภาพของร่างกายด้วยฮอร์โมนการรักษาดุลยภาพของร่างกายด้วยฮอร์โมน20039
บทที่ 9  ระบบต่อมไร้ท่อบทที่ 9 ระบบต่อมไร้ท่อ5715
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.6บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.619692
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.5บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.510917
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.4บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.4227025
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.3บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.321873
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.2บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.251840
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.1บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.116737
กำเนิดของสปีชีส์กำเนิดของสปีชีส์66673
บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม 23.4บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม 23.429597
ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล 36720
 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.3 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.319824
พันธุศาสตร์ประชากรพันธุศาสตร์ประชากร35067
บทที่ 22 ประชากร 22.5 บทที่ 22 ประชากร 22.5 84499
บทที่ 22 ประชากร 22.4 บทที่ 22 ประชากร 22.4 28068
บทที่ 22 ประชากร 22.3 บทที่ 22 ประชากร 22.3 73559
แนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต48646
บทที่ 22 ประชากร 22.2บทที่ 22 ประชากร 22.229169
หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 46322
ความปลอดภัยของเทคโนโลยีทาง DNA และมุนมองทางสังคมและจริยธรรมความปลอดภัยของเทคโนโลยีทาง DNA และมุนมองทางสังคมและจริยธรรม21479
บทที่ 22 ประชากร 22.1 บทที่ 22 ประชากร 22.1 156067
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ DNAการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ DNA92552
การวิเคราะห์ DNA และการศึกษาจีโนมการวิเคราะห์ DNA และการศึกษาจีโนม42912
การโคลนยีน  (gene cloning)การโคลนยีน (gene cloning)60175
พันธุวิศวกรรมพันธุวิศวกรรม36545
บทที่ 21 ระบบนิเวศ  21.4 บทที่ 21 ระบบนิเวศ 21.4 211188
มิวเทชั่น (mutation)มิวเทชั่น (mutation)58147
สมบัติของสารพันธุกรรมสมบัติของสารพันธุกรรม44414
โครงสร้างของ DNAโครงสร้างของ DNA35950
องค์ประกอบทางเคมีของ DNAองค์ประกอบทางเคมีของ DNA36820
บทที่ 21 ระบบนิเวศ  21.3บทที่ 21 ระบบนิเวศ 21.348559
 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.2 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.2139570
โครโมโซมโครโมโซม23117