บทเรียน ชีววิทยา

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
กรดนิวคลีอีกกรดนิวคลีอีก80675
ลิพิดลิพิด105188
โปรตีนโปรตีน92490
การเจริญเติบโตของสัตว์การเจริญเติบโตของสัตว์124042
การสืบพันธุ์ การสืบพันธุ์ 68899
การรับรู้และการตอบสนองการรับรู้และการตอบสนอง31806
เซลล์ประสาท เซลล์ประสาท 49355
 การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด21986
การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว27469
การเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังการเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง28835
การเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลังการเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลัง39071
การสื่อสารระหว่างสัตว์การสื่อสารระหว่างสัตว์27629
ประเภทพฤติกรรมของสัตว์ประเภทพฤติกรรมของสัตว์34157
กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์8838
ระบบต่อมไร้ท่อระบบต่อมไร้ท่อ26570
ฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวัยวะที่สำคัญฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวัยวะที่สำคัญ149830
ฟีโรโมนฟีโรโมน9596
การรักษาดุลยภาพของร่างกายด้วยฮอร์โมนการรักษาดุลยภาพของร่างกายด้วยฮอร์โมน18488
บทที่ 9  ระบบต่อมไร้ท่อบทที่ 9 ระบบต่อมไร้ท่อ5164
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.6บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.618444
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.5บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.510125
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.4บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.4213890
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.3บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.319606
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.2บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.246815
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.1บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.115808
กำเนิดของสปีชีส์กำเนิดของสปีชีส์60664
บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม 23.4บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม 23.425892
ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล 33917
 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.3 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.318027
พันธุศาสตร์ประชากรพันธุศาสตร์ประชากร30400
บทที่ 22 ประชากร 22.5 บทที่ 22 ประชากร 22.5 74372
บทที่ 22 ประชากร 22.4 บทที่ 22 ประชากร 22.4 25724
บทที่ 22 ประชากร 22.3 บทที่ 22 ประชากร 22.3 61425
แนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต44136
บทที่ 22 ประชากร 22.2บทที่ 22 ประชากร 22.224009
หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 42405
ความปลอดภัยของเทคโนโลยีทาง DNA และมุนมองทางสังคมและจริยธรรมความปลอดภัยของเทคโนโลยีทาง DNA และมุนมองทางสังคมและจริยธรรม20147
บทที่ 22 ประชากร 22.1 บทที่ 22 ประชากร 22.1 128921
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ DNAการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ DNA86420
การวิเคราะห์ DNA และการศึกษาจีโนมการวิเคราะห์ DNA และการศึกษาจีโนม38252
การโคลนยีน  (gene cloning)การโคลนยีน (gene cloning)54988
พันธุวิศวกรรมพันธุวิศวกรรม33337
บทที่ 21 ระบบนิเวศ  21.4 บทที่ 21 ระบบนิเวศ 21.4 202732
มิวเทชั่น (mutation)มิวเทชั่น (mutation)53748
สมบัติของสารพันธุกรรมสมบัติของสารพันธุกรรม42277
โครงสร้างของ DNAโครงสร้างของ DNA32905
องค์ประกอบทางเคมีของ DNAองค์ประกอบทางเคมีของ DNA33310
บทที่ 21 ระบบนิเวศ  21.3บทที่ 21 ระบบนิเวศ 21.345461
 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.2 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.2121364
โครโมโซมโครโมโซม22049