บทเรียน ชีววิทยา

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
กรดนิวคลีอีกกรดนิวคลีอีก94340
ลิพิดลิพิด122075
โปรตีนโปรตีน104696
การเจริญเติบโตของสัตว์การเจริญเติบโตของสัตว์145086
การสืบพันธุ์ การสืบพันธุ์ 80933
การรับรู้และการตอบสนองการรับรู้และการตอบสนอง33219
เซลล์ประสาท เซลล์ประสาท 62345
 การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด22810
การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว28912
การเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังการเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง31313
การเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลังการเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลัง42282
การสื่อสารระหว่างสัตว์การสื่อสารระหว่างสัตว์31411
ประเภทพฤติกรรมของสัตว์ประเภทพฤติกรรมของสัตว์37678
กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์9576
ระบบต่อมไร้ท่อระบบต่อมไร้ท่อ28224
ฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวัยวะที่สำคัญฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวัยวะที่สำคัญ173260
ฟีโรโมนฟีโรโมน10733
การรักษาดุลยภาพของร่างกายด้วยฮอร์โมนการรักษาดุลยภาพของร่างกายด้วยฮอร์โมน20744
บทที่ 9  ระบบต่อมไร้ท่อบทที่ 9 ระบบต่อมไร้ท่อ6056
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.6บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.620281
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.5บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.511358
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.4บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.4231371
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.3บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.323194
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.2บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.253936
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.1บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.117254
กำเนิดของสปีชีส์กำเนิดของสปีชีส์69546
บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม 23.4บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม 23.430212
ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล 37762
 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.3 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.320237
พันธุศาสตร์ประชากรพันธุศาสตร์ประชากร36848
บทที่ 22 ประชากร 22.5 บทที่ 22 ประชากร 22.5 86814
บทที่ 22 ประชากร 22.4 บทที่ 22 ประชากร 22.4 28751
บทที่ 22 ประชากร 22.3 บทที่ 22 ประชากร 22.3 76913
แนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต51609
บทที่ 22 ประชากร 22.2บทที่ 22 ประชากร 22.231238
หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 48626
ความปลอดภัยของเทคโนโลยีทาง DNA และมุนมองทางสังคมและจริยธรรมความปลอดภัยของเทคโนโลยีทาง DNA และมุนมองทางสังคมและจริยธรรม22479
บทที่ 22 ประชากร 22.1 บทที่ 22 ประชากร 22.1 162383
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ DNAการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ DNA96558
การวิเคราะห์ DNA และการศึกษาจีโนมการวิเคราะห์ DNA และการศึกษาจีโนม45318
การโคลนยีน  (gene cloning)การโคลนยีน (gene cloning)63218
พันธุวิศวกรรมพันธุวิศวกรรม38247
บทที่ 21 ระบบนิเวศ  21.4 บทที่ 21 ระบบนิเวศ 21.4 217138
มิวเทชั่น (mutation)มิวเทชั่น (mutation)61769
สมบัติของสารพันธุกรรมสมบัติของสารพันธุกรรม46419
โครงสร้างของ DNAโครงสร้างของ DNA37738
องค์ประกอบทางเคมีของ DNAองค์ประกอบทางเคมีของ DNA40567
บทที่ 21 ระบบนิเวศ  21.3บทที่ 21 ระบบนิเวศ 21.350797
 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.2 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.2142777
โครโมโซมโครโมโซม24154