บทเรียน ชีววิทยา

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
กรดนิวคลีอีกกรดนิวคลีอีก87493
ลิพิดลิพิด114631
โปรตีนโปรตีน99781
การเจริญเติบโตของสัตว์การเจริญเติบโตของสัตว์136764
การสืบพันธุ์ การสืบพันธุ์ 76087
การรับรู้และการตอบสนองการรับรู้และการตอบสนอง32487
เซลล์ประสาท เซลล์ประสาท 54896
 การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด22336
การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว28042
การเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังการเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง29724
การเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลังการเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลัง40364
การสื่อสารระหว่างสัตว์การสื่อสารระหว่างสัตว์29757
ประเภทพฤติกรรมของสัตว์ประเภทพฤติกรรมของสัตว์36232
กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์9178
ระบบต่อมไร้ท่อระบบต่อมไร้ท่อ27339
ฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวัยวะที่สำคัญฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวัยวะที่สำคัญ160912
ฟีโรโมนฟีโรโมน10161
การรักษาดุลยภาพของร่างกายด้วยฮอร์โมนการรักษาดุลยภาพของร่างกายด้วยฮอร์โมน19775
บทที่ 9  ระบบต่อมไร้ท่อบทที่ 9 ระบบต่อมไร้ท่อ5549
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.6บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.619469
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.5บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.510791
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.4บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.4225951
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.3บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.321627
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.2บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.251496
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.1บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.116612
กำเนิดของสปีชีส์กำเนิดของสปีชีส์65645
บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม 23.4บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม 23.428939
ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล 36370
 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.3 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.319547
พันธุศาสตร์ประชากรพันธุศาสตร์ประชากร33967
บทที่ 22 ประชากร 22.5 บทที่ 22 ประชากร 22.5 82810
บทที่ 22 ประชากร 22.4 บทที่ 22 ประชากร 22.4 27803
บทที่ 22 ประชากร 22.3 บทที่ 22 ประชากร 22.3 71376
แนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต47818
บทที่ 22 ประชากร 22.2บทที่ 22 ประชากร 22.228265
หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 45837
ความปลอดภัยของเทคโนโลยีทาง DNA และมุนมองทางสังคมและจริยธรรมความปลอดภัยของเทคโนโลยีทาง DNA และมุนมองทางสังคมและจริยธรรม21159
บทที่ 22 ประชากร 22.1 บทที่ 22 ประชากร 22.1 151687
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ DNAการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ DNA91479
การวิเคราะห์ DNA และการศึกษาจีโนมการวิเคราะห์ DNA และการศึกษาจีโนม41988
การโคลนยีน  (gene cloning)การโคลนยีน (gene cloning)58989
พันธุวิศวกรรมพันธุวิศวกรรม35922
บทที่ 21 ระบบนิเวศ  21.4 บทที่ 21 ระบบนิเวศ 21.4 210060
มิวเทชั่น (mutation)มิวเทชั่น (mutation)57404
สมบัติของสารพันธุกรรมสมบัติของสารพันธุกรรม44032
โครงสร้างของ DNAโครงสร้างของ DNA35528
องค์ประกอบทางเคมีของ DNAองค์ประกอบทางเคมีของ DNA36228
บทที่ 21 ระบบนิเวศ  21.3บทที่ 21 ระบบนิเวศ 21.348155
 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.2 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.2137216
โครโมโซมโครโมโซม22903