บทเรียน ชีววิทยา

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
กรดนิวคลีอีกกรดนิวคลีอีก76231
ลิพิดลิพิด99769
โปรตีนโปรตีน88325
การเจริญเติบโตของสัตว์การเจริญเติบโตของสัตว์118937
การสืบพันธุ์ การสืบพันธุ์ 66340
การรับรู้และการตอบสนองการรับรู้และการตอบสนอง31386
เซลล์ประสาท เซลล์ประสาท 46557
 การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด21769
การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว27109
การเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังการเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง28374
การเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลังการเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลัง38219
การสื่อสารระหว่างสัตว์การสื่อสารระหว่างสัตว์26141
ประเภทพฤติกรรมของสัตว์ประเภทพฤติกรรมของสัตว์32525
กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์8598
ระบบต่อมไร้ท่อระบบต่อมไร้ท่อ25945
ฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวัยวะที่สำคัญฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวัยวะที่สำคัญ137142
ฟีโรโมนฟีโรโมน9242
การรักษาดุลยภาพของร่างกายด้วยฮอร์โมนการรักษาดุลยภาพของร่างกายด้วยฮอร์โมน17633
บทที่ 9  ระบบต่อมไร้ท่อบทที่ 9 ระบบต่อมไร้ท่อ4829
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.6บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.618025
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.5บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.59953
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.4บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.4210804
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.3บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.319177
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.2บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.245891
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.1บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.115605
กำเนิดของสปีชีส์กำเนิดของสปีชีส์54745
บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม 23.4บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม 23.424742
ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล 30718
 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.3 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.317607
พันธุศาสตร์ประชากรพันธุศาสตร์ประชากร25900
บทที่ 22 ประชากร 22.5 บทที่ 22 ประชากร 22.5 72042
บทที่ 22 ประชากร 22.4 บทที่ 22 ประชากร 22.4 25191
บทที่ 22 ประชากร 22.3 บทที่ 22 ประชากร 22.3 58689
แนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต40805
บทที่ 22 ประชากร 22.2บทที่ 22 ประชากร 22.222970
หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 38667
ความปลอดภัยของเทคโนโลยีทาง DNA และมุนมองทางสังคมและจริยธรรมความปลอดภัยของเทคโนโลยีทาง DNA และมุนมองทางสังคมและจริยธรรม18847
บทที่ 22 ประชากร 22.1 บทที่ 22 ประชากร 22.1 123550
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ DNAการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ DNA80600
การวิเคราะห์ DNA และการศึกษาจีโนมการวิเคราะห์ DNA และการศึกษาจีโนม34505
การโคลนยีน  (gene cloning)การโคลนยีน (gene cloning)51066
พันธุวิศวกรรมพันธุวิศวกรรม30584
บทที่ 21 ระบบนิเวศ  21.4 บทที่ 21 ระบบนิเวศ 21.4 199119
มิวเทชั่น (mutation)มิวเทชั่น (mutation)48891
สมบัติของสารพันธุกรรมสมบัติของสารพันธุกรรม40988
โครงสร้างของ DNAโครงสร้างของ DNA31014
องค์ประกอบทางเคมีของ DNAองค์ประกอบทางเคมีของ DNA31146
บทที่ 21 ระบบนิเวศ  21.3บทที่ 21 ระบบนิเวศ 21.344486
 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.2 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.2116752
โครโมโซมโครโมโซม21464