บทเรียน วิทย์ทั่วไป

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
Physiology: อุจจาระร่วง (Diarrhea)Physiology: อุจจาระร่วง (Diarrhea)37176
Physiology: การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย (Body Temperature Regulation)Physiology: การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย (Body Temperature Regulation)96582
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิตวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิต10359
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คืออะไร ??วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คืออะไร ??17272
การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศ77081
ดวเทียมและยานอวกาศดวเทียมและยานอวกาศ52055
กำเนิดระบบสริยะกำเนิดระบบสริยะ35050
ระยะห่างของดาวฤกษ์ระยะห่างของดาวฤกษ์57471
สีและอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์สีและอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์116422
ความสว่างและอันดับความสว่างของดาวฤกษ์ความสว่างและอันดับความสว่างของดาวฤกษ์41588
วิวัฒนาการของดาวฤกษ์วิวัฒนาการของดาวฤกษ์76817
กาแล็กซี่กาแล็กซี่41801
กำเนิดเอกภพกำเนิดเอกภพ103471
เอกภพเอกภพ24883
การลำดับชั้นหินการลำดับชั้นหิน90441
ซากดึกดำบรรพ์ซากดึกดำบรรพ์50293
อายุทางธรณีวิทยาอายุทางธรณีวิทยา51697
หลักฐานและข้อมูลทางธรณีภาคหลักฐานและข้อมูลทางธรณีภาค123981
แผ่นธรณีภาค   และการเคลื่อนที่แผ่นธรณีภาค และการเคลื่อนที่11212
ปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา95817
โครงสร้างโลกโครงสร้างโลก50568
ธาตุกัมมันตรังสีธาตุกัมมันตรังสี27225
ธาตุกึ่งโลหะธาตุกึ่งโลหะ29884
โลหะแทรนซิซันโลหะแทรนซิซัน9039
ธาตุหมู่ 8Aธาตุหมู่ 8A23875
ธาตุหมู่ 7Aธาตุหมู่ 7A14672
ธาตุหมู่ 1A และ 2Aธาตุหมู่ 1A และ 2A24482
พันธะเคมีพันธะเคมี11043
เวเลนซ์อิเล็กตรอนเวเลนซ์อิเล็กตรอน31699
ตารางธาตุตารางธาตุ25354
โครงสร้างอะตอมโครงสร้างอะตอม43085
อัตราการเกิดปิฏิกิริยาเคมีอัตราการเกิดปิฏิกิริยาเคมี67233
ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวันปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวัน109053
พลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีพลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี22782
การเกิดปฏิกิริยาเคมีการเกิดปฏิกิริยาเคมี18272
เส้นใยสังเคราะห์เส้นใยสังเคราะห์56578
ยางสังเคราะห์ยางสังเคราะห์23474
พลาสติกพลาสติก31106
การเกิดพอลิเมอร์การเกิดพอลิเมอร์29465
พอลิเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์พอลิเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์28603
เชื้อเพลิงในชีวิตประจำวันเชื้อเพลิงในชีวิตประจำวัน47874
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนสารประกอบไฮโดรคาร์บอน39012
แก๊สธรรมชาติแก๊สธรรมชาติ15174
ผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียมผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียม111513
กำเนิดและแหล่งปิโตรเลียมกำเนิดและแหล่งปิโตรเลียม25735
กรดนิวคลีอิกกรดนิวคลีอิก20337
กลไกลการรักษาดุลยภาพกลไกลการรักษาดุลยภาพ248278
คาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรต64193
โปรตีนโปรตีน52854
ไขมันและน้ำมันไขมันและน้ำมัน149181