บทเรียน วิทย์ทั่วไป

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
Physiology: อุจจาระร่วง (Diarrhea)Physiology: อุจจาระร่วง (Diarrhea)40560
Physiology: การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย (Body Temperature Regulation)Physiology: การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย (Body Temperature Regulation)111923
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิตวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิต11020
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คืออะไร ??วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คืออะไร ??18425
การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศ80082
ดวเทียมและยานอวกาศดวเทียมและยานอวกาศ53984
กำเนิดระบบสริยะกำเนิดระบบสริยะ36279
ระยะห่างของดาวฤกษ์ระยะห่างของดาวฤกษ์59119
สีและอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์สีและอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์125334
ความสว่างและอันดับความสว่างของดาวฤกษ์ความสว่างและอันดับความสว่างของดาวฤกษ์43792
วิวัฒนาการของดาวฤกษ์วิวัฒนาการของดาวฤกษ์80715
กาแล็กซี่กาแล็กซี่42922
กำเนิดเอกภพกำเนิดเอกภพ106852
เอกภพเอกภพ25520
การลำดับชั้นหินการลำดับชั้นหิน101637
ซากดึกดำบรรพ์ซากดึกดำบรรพ์53176
อายุทางธรณีวิทยาอายุทางธรณีวิทยา61121
หลักฐานและข้อมูลทางธรณีภาคหลักฐานและข้อมูลทางธรณีภาค133067
แผ่นธรณีภาค   และการเคลื่อนที่แผ่นธรณีภาค และการเคลื่อนที่11647
ปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา100796
โครงสร้างโลกโครงสร้างโลก51218
ธาตุกัมมันตรังสีธาตุกัมมันตรังสี31366
ธาตุกึ่งโลหะธาตุกึ่งโลหะ32002
โลหะแทรนซิซันโลหะแทรนซิซัน9380
ธาตุหมู่ 8Aธาตุหมู่ 8A25145
ธาตุหมู่ 7Aธาตุหมู่ 7A15704
ธาตุหมู่ 1A และ 2Aธาตุหมู่ 1A และ 2A27608
พันธะเคมีพันธะเคมี11728
เวเลนซ์อิเล็กตรอนเวเลนซ์อิเล็กตรอน32938
ตารางธาตุตารางธาตุ26014
โครงสร้างอะตอมโครงสร้างอะตอม46135
อัตราการเกิดปิฏิกิริยาเคมีอัตราการเกิดปิฏิกิริยาเคมี71637
ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวันปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวัน112758
พลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีพลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี23301
การเกิดปฏิกิริยาเคมีการเกิดปฏิกิริยาเคมี19656
เส้นใยสังเคราะห์เส้นใยสังเคราะห์59079
ยางสังเคราะห์ยางสังเคราะห์24971
พลาสติกพลาสติก32801
การเกิดพอลิเมอร์การเกิดพอลิเมอร์31489
พอลิเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์พอลิเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์30073
เชื้อเพลิงในชีวิตประจำวันเชื้อเพลิงในชีวิตประจำวัน49406
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนสารประกอบไฮโดรคาร์บอน41649
แก๊สธรรมชาติแก๊สธรรมชาติ15812
ผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียมผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียม118204
กำเนิดและแหล่งปิโตรเลียมกำเนิดและแหล่งปิโตรเลียม26929
กรดนิวคลีอิกกรดนิวคลีอิก21598
กลไกลการรักษาดุลยภาพกลไกลการรักษาดุลยภาพ265953
คาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรต67676
โปรตีนโปรตีน54960
ไขมันและน้ำมันไขมันและน้ำมัน159695