บทเรียน วิทย์ทั่วไป

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
Physiology: อุจจาระร่วง (Diarrhea)Physiology: อุจจาระร่วง (Diarrhea)28849
Physiology: การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย (Body Temperature Regulation)Physiology: การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย (Body Temperature Regulation)79906
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิตวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิต9238
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คืออะไร ??วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คืออะไร ??15275
การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศ68812
ดวเทียมและยานอวกาศดวเทียมและยานอวกาศ47327
กำเนิดระบบสริยะกำเนิดระบบสริยะ32605
ระยะห่างของดาวฤกษ์ระยะห่างของดาวฤกษ์53832
สีและอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์สีและอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์97970
ความสว่างและอันดับความสว่างของดาวฤกษ์ความสว่างและอันดับความสว่างของดาวฤกษ์36958
วิวัฒนาการของดาวฤกษ์วิวัฒนาการของดาวฤกษ์70048
กาแล็กซี่กาแล็กซี่39623
กำเนิดเอกภพกำเนิดเอกภพ95602
เอกภพเอกภพ23754
การลำดับชั้นหินการลำดับชั้นหิน79587
ซากดึกดำบรรพ์ซากดึกดำบรรพ์45254
อายุทางธรณีวิทยาอายุทางธรณีวิทยา43429
หลักฐานและข้อมูลทางธรณีภาคหลักฐานและข้อมูลทางธรณีภาค114656
แผ่นธรณีภาค   และการเคลื่อนที่แผ่นธรณีภาค และการเคลื่อนที่10585
ปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา89243
โครงสร้างโลกโครงสร้างโลก49006
ธาตุกัมมันตรังสีธาตุกัมมันตรังสี23276
ธาตุกึ่งโลหะธาตุกึ่งโลหะ27182
โลหะแทรนซิซันโลหะแทรนซิซัน8647
ธาตุหมู่ 8Aธาตุหมู่ 8A22512
ธาตุหมู่ 7Aธาตุหมู่ 7A13665
ธาตุหมู่ 1A และ 2Aธาตุหมู่ 1A และ 2A20602
พันธะเคมีพันธะเคมี10050
เวเลนซ์อิเล็กตรอนเวเลนซ์อิเล็กตรอน29271
ตารางธาตุตารางธาตุ24221
โครงสร้างอะตอมโครงสร้างอะตอม39211
อัตราการเกิดปิฏิกิริยาเคมีอัตราการเกิดปิฏิกิริยาเคมี62970
ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวันปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวัน104263
พลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีพลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี21603
การเกิดปฏิกิริยาเคมีการเกิดปฏิกิริยาเคมี16429
เส้นใยสังเคราะห์เส้นใยสังเคราะห์51824
ยางสังเคราะห์ยางสังเคราะห์21113
พลาสติกพลาสติก28328
การเกิดพอลิเมอร์การเกิดพอลิเมอร์26403
พอลิเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์พอลิเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์25763
เชื้อเพลิงในชีวิตประจำวันเชื้อเพลิงในชีวิตประจำวัน45170
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนสารประกอบไฮโดรคาร์บอน34439
แก๊สธรรมชาติแก๊สธรรมชาติ13816
ผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียมผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียม102423
กำเนิดและแหล่งปิโตรเลียมกำเนิดและแหล่งปิโตรเลียม23251
กรดนิวคลีอิกกรดนิวคลีอิก18283
กลไกลการรักษาดุลยภาพกลไกลการรักษาดุลยภาพ233089
คาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรต58922
โปรตีนโปรตีน49700
ไขมันและน้ำมันไขมันและน้ำมัน130945