vcharkarn.com - View User

User ID #109

ครูไผ่

- กรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม- อาจารย์พิเศษคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์- ที่ปรึกษาโครงการโรงเรียนในฝันสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาสพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ

ปริญญาตรี วิชาเอกคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา (มหาวิทยาลัยทักษิณ) ปริญญาโท วิชาเอกการสอนคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Levelvteam
Usernamepaichit
Emailpaichits05@gmail.com
Statusactive
First Login23 พ.ย. 2545 18:06
Last Login2 ส.ค. 2560 08:49
บล๊อกยอดชมคำสั่ง
No results found.
กระทู้ยอดชมคำสั่ง
เยาวสตรี ผู้ประสบความสำเร็จอย่างสูงในชีวิต โดยเริ่มต้นจากหนึ่งสมองและสองมือของเธอเอง494Update Delete
เรียนเชิญคุณหมอศานติให้ความรู้เพิ่มเติมที่กระทู้ http://www.vcharkarn.com/vcafe/2143641036Update Delete
​เชิญประชุมปฏิบัติการนานาชาติเรื่อง "การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โดยใช้เทคโนโลยีชั้นสูงต้นทุนต่ำ ระหว่างวันที่ 13-15 ตุลาคม 25572372Update Delete
บทสนทนาระหว่างผู้นำเสนอผลงานวิจัยกับวิทยากรผู้พิจารณาให้คำแนะนำ2725Update Delete
Some of the V Team came to meet in Bangkok.7786Update Delete
สอนคณิตศาสตร์โดยให้เด็กสร้างสูตรด้วยตนเอง2307Update Delete
สำหรับเด็กเริ่มเรียนเรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร2227Update Delete
การสอนอย่างไตร่ตรอง (Reflective Teaching)3922Update Delete
ชมวิดีโอบรรยากาศงานฉลอง ๑ ทศวรรษโรงเรียนในฝัน2989Update Delete
เรียนถามคุณหมอ เรื่องเหงื่อ ค่ะ2016Update Delete
chaitodza141 เป็นหุ่นยนต์หรือคนรับจ้างโฆษณาที่ไร้ความคิด2201Update Delete
ไทยขายข้าวได้เงินเป็นอันดับ 115731Update Delete
แบ่งปันโอกาส9946Update Delete
สนุกกับเลขสวย ๆ71637Update Delete
สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๔9442Update Delete
ไชโย !!! ทีมงานวิชาการ.คอมได้จัดเวทีเผยแพร่ผลงานให้แล้ว รีบคลิกเข้ามาอ่านค่ะ !!15171Update Delete
มาพัฒนาจิตคณิตศาสตร์กันเถอะ59102Update Delete
การหาคำตอบของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว5441Update Delete
มะเร็งจากการรับฝุ่นแร่ใยหินเข้าสู่ร่างกาย10075Update Delete
โกดังเก็บภาพของครูไผ่สำหรับนำไปใช้ประกอบการโพสต์ความเห็นในกระทู้ต่าง ๆ6761Update Delete