คลังความรู้ปิโตรเลียม
ทำความรู้จักกับ ปตท. สผ.
ความรู้ปิโตรเลียม
บทความปิโตรเคมี
ร่วมรักษ์โลกกับคาเฟ่อเมซอนด้วยแก้ว Amazon Bio Cup ย่อยสลายได้ 100%
วันที่ 20/06/2555 เวลา 14:08:31 ดู 87,754 ครั้ง
“คาเฟ่อเมซอน” ชวนคุณมอบความรักให้กับสิ่งแวดล้อม ด้วยถ้วยกาแฟ “ Amazon Bio Cup ” บรรจุภัณฑ์กระดาษเคลือบพลาสติกชีวภาพ ย่อยสลายได้ 100%
ร่วมรักษ์โลกกับคาเฟ่อเมซอนด้วยแก้ว Amazon Bio Cup ย่อยสลายได้ 100%

ภายใต้ความร่วมมือของวารสารพลังไทย และวิชาการ.คอม

http://www.pttplc.com/TH/Default.aspx  
          “คาเฟ่อเมซอน”  ชวนคุณมอบความรักให้กับสิ่งแวดล้อม  ด้วยถ้วยกาแฟ  “ Amazon  Bio  Cup  ”  บรรจุภัณฑ์กระดาษเคลือบพลาสติกชีวภาพ  ย่อยสลายได้  100%  ที่จะทำให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมไปกับ  ปตท.  โดยจะนำร่องจำหน่ายที่ร้านคาเฟ่อเมซอน  7  สาขา  ในกรุงเทพและปริมณฑลได้แก่  สาขาอาคาร  EnCo 3  ทั้ง Forestry,  Amazon  และ  Ozonia  สาขาสถานีขนส่งสายใต้ใหม่  สาขามอเตอร์เวย์  สาขาโลตัสซีคอนสแควร์ศรีนครินทร์  และสาขา  SCG ก่อนขยายต่อไปทุกสาขาทั่วกรุงเทพฯ          Amazon  Bio  Cup  เป็นหนึ่งในนวัตกรรมพลาสติกชีวภาพที่เกิดจากความร่วมมือของกลุ่ม  ปตท.  ในความพยายามที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์  Green  Product  ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  จึงได้พัฒนาบรรจุภัณฑ์แก้วเครื่องดื่มอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดได้พัฒนาถ้วยกระดาษเคลือบด้วยพลาสติกชนิด  PBS  ที่ย่อยสลายได้  100%  เพื่อใช้ทดแทนบรรจุภัณฑ์กระดาษที่เคลือบด้วยพลาสติกชนิด  LDPE  ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน  ซึ่งหลังจากที่ตัวเนื้อกระดาษย่อยสลายไปแล้วจะยังคงเหลือฟิล์มพลาสติก  LDPE  ทิ้งไว้ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม  แต่การเคลือบกระดาษด้วยพลาสติกชีวภาพชนิด  PBS  จะช่วยลดปัญหาขยะพลาสติกตกค้างได้  นอกจากนี้หมึกที่ใช้ในการพิมพ์ยังเป็น  soy  ink  ที่ผลิตจากธรรมชาติ  ไม่มีกลิ่นรุนแรงเหมือนหมึกพิมพ์แบบเดิม  เมื่อกลับสู่กระบวนการทางธรรมชาติก็จะไม่ทำลายผิวดินและสิ่งแวดล้อม  โดยปัจจุบัน  say  ink  ที่ใช้นั้น  ผลิตจากน้ำมันดอกทานตะวันซึ่งไทยเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ของโลก          ทั้งนี้  ตามวิสัยทัศน์ของกลุ่ม  ปตท.  ที่มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์การที่เติบโตอย่างแข็งแรงและยั่งยืน  พร้อมทั้งใส่ใจในสิ่งแวดล้อม  โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างสังคมแบบ  Low  Carbon  Society  ซึ่งจะช่วยสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสำหรับทุกคนด้วยปริมาณคาร์บอนและขยะที่ลดลงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์  Amazon  Bio  Cup  จึงนับเป็นการสนับสนุนแนวทางในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  5  ประการ  อันได้แก่            1.  กระบวนการผลิตที่มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ  และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

          2.  ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

          3.  การดูดซับคาร์บอนจากการปลูกป่า  และการฟื้นฟูระบบนิเวศ

          4.  สร้างการรับรู้ของสาธารณะและความเข้าใจในเรื่องการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการบริโภคอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

          5.การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  ซึ่งใน อนาคตหากคาเฟ่อเมซอนสามารถนำ  Amazon  Bio  Cup  มาทดแทนแก้วพลาสติกที่ใช้อยู่ในร้าน  ณ  ปัจจุบันได้ทั้งหมดจะช่วยลดขยะประเภทใช้แล้วทิ้งแบบเดิมที่มีการใช้งานอยู่ที่ประมาณ  2.7  ล้านแก้วต่อเดือนได้กว่า  800  ตันต่อปี         
ดังนั้น  มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรักษ์โลก  รักษาสิ่งแวดล้อม  พร้อมๆกับกลุ่ม  ปตท.  ด้วยการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกย่อยสลายได้ที่ร้านคาเฟ่อเมซอนทั้ง  7  สาขา  ได้แล้ววันนี้