โครงงานวิทยาศาสตร์ คอมติวเตอร์ คณิตศาสตร์ โปรเจค | โครงงาน วิชาการ.คอม
วิชาการดอทคอม ptt logo

วิชาการดอทคอมได้พัฒนาคลังโครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ โครงงานคอมพิวเตอร์ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บและรวบรวมโครงงานวิทย์ ฯ , โครงงานคณิตฯ และ โครงงานคอมพิวเตอร์  ในทุกระดับไม่ว่าจะเป็น มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับมหาวิทยาลัย หรือโครงงานวิทยาศาตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ โครงงานคอมพิ้วเตอร์ ที่มาจากโครงการประกวดต่างๆ ทั้งนี้มุ่งหวังที่จะให้คลังโครงงานแห่งนี้ เป็นแหล่งศูนย์รวมโครงงานวิทยาศาตร์ ,  โครงงานคณิตศาสตร์ , โครงงานคอมฯ จากทั่วประเทศ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาและบุคคลที่สนใจ ใช้ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลโครงงานต่างๆ ตลอดจนใช้เป็นช่องทางในการเผยแพร่โครงงานของตนเองให้แก่บุคคลอื่นๆ

ปัจจุบันฐานข้อมูลโครงงานมีข้อมูลโครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ โครงงานคอมพิวเตอร์ อยู่ประมาณ 1,000 โครงงาน ส่วนหนึ่งได้มีการรวบรวมโครงงานมาจากโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ (JSTP) โครงการประกวดซอฟแวร์แห่งชาติ (NSC) ที่จัดโดย NECTEC และโคงงานจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยทีมงานจะพยายามรวมรวมข้อมูลโครงงานจากแหล่งอื่นๆ เพิ่มเติมและคาดว่าในอนาคตระบบคลังข้อมูลโครงงานจะเป็นระบบที่สามารถรวมรวมโครงงานต่างๆ ทั่วประเทศได้

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ประเภท ชื่อโครงงาน ยอดชม (ดาวน์โหลด)
เครื่องปั่นอัจฉริยะ 7 in 1
โดย : jiraporn_pakorn
614 ครั้ง (117)
ทางเท้าก้าวรักษ์โลก
โดย : jiraporn_pakorn
462 ครั้ง (72)
“Plastic bottle to string”
โดย : jiraporn_pakorn
423 ครั้ง (80)
ความหลากหลายของแมงมุมในโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา
โดย : Siricom4
587 ครั้ง (194)
รถเข็นพลังงานแสงอาทิตย์
โดย : jiraporn_pakorn
3,702 ครั้ง (1,097)
Distributional solution for x^2m∙y^''+m∙x^(2m-1)∙y^'+b∙y=0
โดย : jiraporn_pakorn
1,620 ครั้ง (731)
การสรางตัวแบบสำหรับระบบจำนวนจริงโดย การกระจายอนุกรมสลับแบบลูรอท
โดย : jiraporn_pakorn
2,538 ครั้ง (1,268)
เครื่องกายภาพบำบัดข้อเข่าแบบท่านั่ง
โดย : jiraporn_pakorn
2,259 ครั้ง (2,603)
เครื่องดูดควันและไอตะกั่วจากหัวแร้ง
โดย : jiraporn_pakorn
3,602 ครั้ง (1,001)
เครื่องตรวจจับก๊าซ LPG (LPG Detector)
โดย : jiraporn_pakorn
2,033 ครั้ง (1,172)
จักรยานน้ำ
โดย : jiraporn_pakorn
2,787 ครั้ง (1,357)
เครื่องปั่นอัจฉริยะ 7 in 1
โดย : jiraporn_pakorn
2,404 ครั้ง (762)
เครื่องปอกเปลือกมะพร้าว 3in 1
โดย : jiraporn_pakorn
2,846 ครั้ง (927)
เครื่องห่อผลไม้
โดย : jiraporn_pakorn
3,277 ครั้ง (1,012)
ผลเฉลยที่เป็นจำนวนเต็มเกาส์เซียนของสมการ a^2+b^2=c^n
โดย : jiraporn_pakorn
2,255 ครั้ง (674)
การวิเคราะห์วงโคจรของระบบดาวคู่อุปราคา v802 Aquilae
โดย : jiraporn_pakorn
2,595 ครั้ง (0)
การสังเคราะห์ของโอมิพราโซลและอนุพันธ์สำหรับการประยุกต์ใช้ในโรคถุงน้ำในไต
โดย : jiraporn_pakorn
2,397 ครั้ง (0)
การประเมินความเป็นไปได้ในการเพิ่มชุดโครโมโซมในมันสำปะหลังพันธุ์การค้าห้วยบง 80
โดย : jiraporn_pakorn
2,422 ครั้ง (0)
ประสิทธิภาพของเชื้อราในการควบคุมลูกน้ำยุงก้นปล่อง Anopheles dirus
โดย : jiraporn_pakorn
3,267 ครั้ง (0)
ผลของเมลาโทนินต่อระดับเอนไซม์ที่ตัดโปรตีนตั้งต้นในตำแหน่งอัลฟาในขบวนการสังเคราะห์โปรตีนเบต้าอะไมลอยด์ในเซลล์ประสาทนิวโร บลาสโตมา
โดย : jiraporn_pakorn
2,337 ครั้ง (0)
การศึกษาผลของเบนซีนต่ออัตราการรอดชีวิต พฤติกรรม และเนื้อเยื่อตับในหอยหวานตัวเต็มวัย
โดย : jiraporn_pakorn
2,162 ครั้ง (0)
การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะเจาะจงของกบหนอง Fejervarya limnocharis (Gravenhorst,1829)ในพื้นที่เกษตรกรรมที่มีการใช้สารฆ่าวัชพืชในอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
โดย : jiraporn_pakorn
1,964 ครั้ง (0)
ผลของไฟป่าต่อประชากรของผักหวานป่า
โดย : jiraporn_pakorn
2,592 ครั้ง (0)
การศึกษายีนโพลี่คีไทด์ซินเทสในเชื้อราเอนโดไฟต์ชนิดพันธ์ุ Phomopsis sp. HANT2
โดย : jiraporn_pakorn
2,115 ครั้ง (0)
การจัดสรรเพศและความสำเร็จในการสืบพันธ์ุของกระดุมน้อย (วงศ์มณีเทวา)
โดย : jiraporn_pakorn
2,148 ครั้ง (0)
เซลล์พันธุศาสตร์ของพลับพลึงธาร (Crinum thaianum Sculze)ในประเทศไทย
โดย : jiraporn_pakorn
2,146 ครั้ง (0)
แมลงเบียนของหนอนกระทู้ผัก Spodopteralitura (Fabricius,1775)ในพื้นที่ปลูกพืชตระกูลกะหล่ำ ต.ไหล่ อ.เวียงสา จ.น่าน
โดย : jiraporn_pakorn
2,199 ครั้ง (0)
การพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษทางธุรกิจของนักศึกษาระดับปริญญาตรีด้วยระบบบทเรียนออนไลน์
โดย : jiraporn_pakorn
2,455 ครั้ง (890)
ความสามารถในการสอนของครูเพื่อเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
โดย : tanidakhamsuwan
3,442 ครั้ง (0)
ทฤษฎีอนุภาคคู่ เพื่ออธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นในจักรวาลและอะตอม
โดย : pongkan_sl
7,648 ครั้ง (2,610)
การสำรวจแหล่งน้ำเสียและแนวทางการบำบัดน้ำเสียใน มจธ. ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
โดย : warabee
8,525 ครั้ง (2,478)
แผ่นฉนวนความร้อนจากฟางข้าว
โดย : sirinapajeep
11,999 ครั้ง (0)
ต่อเงินต่อทอง
โดย : eakchon
9,919 ครั้ง (6,089)
การหาสูตรทั่วไปอย่างง่ายของความสัมพันธ์ของจำนวนรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า
โดย : qpuii
15,130 ครั้ง (5,656)
การวิจัยและพัฒนาเครื่องมือประเมินคุณภาพห้องสมุด 4G เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินคุณภาพห้องสมุด 4G ของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดกรุงเทพมหานคร
โดย : jindabamrung
5,912 ครั้ง (4)
เรียงร้อยกาพย์กลอนไทย นำเด็กไทยก้าวไกลสู่อาเซียน
โดย : pundhawee
8,625 ครั้ง (171)
รายงานการพัฒนาและหาประสิทธิภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ เรื่ององค์ประกอบศิลป์ เทคนิค Power Point สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้ม สังกัด เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
โดย : kannika tik
7,434 ครั้ง (4)
รายงานการใช้หนังสือนิทานชนเผ่าเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที 3 ที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง
โดย : pron_one
12,726 ครั้ง (10)
ผลของการเสริมกากเม่าต่อปริมาณการกินได้และการย่อยได้ ของโภชนะในแพะ
โดย : suphanphuwong
12,652 ครั้ง (4,348)
เพาะเห็ดอนามัยครบวงจร
โดย : daen
40,053 ครั้ง (9,190)
รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนกาแฟดอยป่าแป๋
โดย : nartnalee
17,517 ครั้ง (11)
นาโนอิเล็กทรอนิกส์ " ไมโครชิพ "
โดย : chupan Leardpard
36,323 ครั้ง (11)
ขี้ผึ้งสมุนไพร
โดย : xaouza04
54,182 ครั้ง (11)
ซียูเท็กซ์ไทล์: ซอฟต์แวร์ออกแบบลายผ้าสามมิติ CU Textile Design 23,048 ครั้ง (6,115)
โครงงานคอมพิวเตอร์ โปรแกรมประยุกต์ธนาคารความดี 62,574 ครั้ง (43,335)
ทัศนะในการทำโฮมสเตย์ของชาวบ้าน: ศึกษาเฉพาะกรณีหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดนครนายก 32,441 ครั้ง (6,034)
ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองของพนักงานราชการที่มีพื้นฐานมาจาก การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ 25,420 ครั้ง (4,391)
ความเชื่อถือไว้วางใจภายในองค์การภาครัฐ 25,601 ครั้ง (5,458)
สมรรถนะทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศกับสมรรถนะทางภาษาอังกฤษโดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐานการสอน 25,103 ครั้ง (4,574)
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการปฏิบัติงานและความตั้งใจลาออกของพนักงาน 16,707 ครั้ง (4,611)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ตัวอย่างโครงงานแนะนำ