โครงงานวิทยาศาสตร์ คอมติวเตอร์ คณิตศาสตร์ โปรเจค | โครงงาน วิชาการ.คอม
วิชาการดอทคอม ptt logo

วิชาการดอทคอมได้พัฒนาคลังโครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ โครงงานคอมพิวเตอร์ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บและรวบรวมโครงงานวิทย์ ฯ , โครงงานคณิตฯ และ โครงงานคอมพิวเตอร์  ในทุกระดับไม่ว่าจะเป็น มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับมหาวิทยาลัย หรือโครงงานวิทยาศาตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ โครงงานคอมพิ้วเตอร์ ที่มาจากโครงการประกวดต่างๆ ทั้งนี้มุ่งหวังที่จะให้คลังโครงงานแห่งนี้ เป็นแหล่งศูนย์รวมโครงงานวิทยาศาตร์ ,  โครงงานคณิตศาสตร์ , โครงงานคอมฯ จากทั่วประเทศ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาและบุคคลที่สนใจ ใช้ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลโครงงานต่างๆ ตลอดจนใช้เป็นช่องทางในการเผยแพร่โครงงานของตนเองให้แก่บุคคลอื่นๆ

ปัจจุบันฐานข้อมูลโครงงานมีข้อมูลโครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ โครงงานคอมพิวเตอร์ อยู่ประมาณ 1,000 โครงงาน ส่วนหนึ่งได้มีการรวบรวมโครงงานมาจากโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ (JSTP) โครงการประกวดซอฟแวร์แห่งชาติ (NSC) ที่จัดโดย NECTEC และโคงงานจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยทีมงานจะพยายามรวมรวมข้อมูลโครงงานจากแหล่งอื่นๆ เพิ่มเติมและคาดว่าในอนาคตระบบคลังข้อมูลโครงงานจะเป็นระบบที่สามารถรวมรวมโครงงานต่างๆ ทั่วประเทศได้

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
ประเภท ชื่อโครงงาน ยอดชม (ดาวน์โหลด)
ความสามารถในการสอนของครูเพื่อเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
โดย : tanidakhamsuwan
396 ครั้ง (0)
ทฤษฎีอนุภาคคู่ เพื่ออธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นในจักรวาลและอะตอม
โดย : pongkan_sl
3,896 ครั้ง (1,167)
การสำรวจแหล่งน้ำเสียและแนวทางการบำบัดน้ำเสียใน มจธ. ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
โดย : warabee
5,009 ครั้ง (1,297)
แผ่นฉนวนความร้อนจากฟางข้าว
โดย : sirinapajeep
7,023 ครั้ง (0)
ต่อเงินต่อทอง
โดย : eakchon
5,943 ครั้ง (3,388)
การหาสูตรทั่วไปอย่างง่ายของความสัมพันธ์ของจำนวนรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า
โดย : qpuii
8,611 ครั้ง (3,180)
การวิจัยและพัฒนาเครื่องมือประเมินคุณภาพห้องสมุด 4G เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินคุณภาพห้องสมุด 4G ของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดกรุงเทพมหานคร
โดย : jindabamrung
3,640 ครั้ง (4)
เรียงร้อยกาพย์กลอนไทย นำเด็กไทยก้าวไกลสู่อาเซียน
โดย : pundhawee
5,703 ครั้ง (164)
รายงานการพัฒนาและหาประสิทธิภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ เรื่ององค์ประกอบศิลป์ เทคนิค Power Point สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้ม สังกัด เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
โดย : kannika tik
5,443 ครั้ง (4)
รายงานการใช้หนังสือนิทานชนเผ่าเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที 3 ที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง
โดย : pron_one
10,722 ครั้ง (10)
ผลของการเสริมกากเม่าต่อปริมาณการกินได้และการย่อยได้ ของโภชนะในแพะ
โดย : suphanphuwong
10,651 ครั้ง (3,547)
เพาะเห็ดอนามัยครบวงจร
โดย : daen
36,650 ครั้ง (8,065)
รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนกาแฟดอยป่าแป๋
โดย : nartnalee
15,500 ครั้ง (11)
นาโนอิเล็กทรอนิกส์ " ไมโครชิพ "
โดย : chupan Leardpard
26,687 ครั้ง (11)
ขี้ผึ้งสมุนไพร
โดย : xaouza04
43,881 ครั้ง (11)
ซียูเท็กซ์ไทล์: ซอฟต์แวร์ออกแบบลายผ้าสามมิติ CU Textile Design 18,282 ครั้ง (4,853)
โครงงานคอมพิวเตอร์ โปรแกรมประยุกต์ธนาคารความดี 47,208 ครั้ง (36,472)
ทัศนะในการทำโฮมสเตย์ของชาวบ้าน: ศึกษาเฉพาะกรณีหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดนครนายก 30,429 ครั้ง (5,244)
ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองของพนักงานราชการที่มีพื้นฐานมาจาก การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ 23,485 ครั้ง (3,604)
ความเชื่อถือไว้วางใจภายในองค์การภาครัฐ 23,577 ครั้ง (4,663)
สมรรถนะทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศกับสมรรถนะทางภาษาอังกฤษโดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐานการสอน 23,104 ครั้ง (3,773)
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการปฏิบัติงานและความตั้งใจลาออกของพนักงาน 14,201 ครั้ง (3,831)
ลักษณะทางบุคลิกภาพและความสามารถทางสติปัญญาที่ส่งผลต่อพฤติกรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงภายในองค์การ 11,805 ครั้ง (3,188)
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมเผชิญปัญหาและความสุขในชีวิตของนักศึกษา 13,449 ครั้ง (3,874)
ความเหมาะสมระหว่างการให้บริการของพนักงานและความคาดหวังของผู้รับบริการที่มีต่อการได้รับเงินตอบแทนของพนักงานบริการ 10,984 ครั้ง (2,890)
การรับรู้สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยและพฤติกรรมการใช้อุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุในที่ทำงานของพนักงานสายการผลิต 14,906 ครั้ง (3,755)
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความมั่นคงในการทำงานกับผลการปฏิบัติงานและความทุ่มเทในการทำงานของพนักงาน 11,127 ครั้ง (2,953)
การพัฒนาคุณลักษณะ 14,454 ครั้ง (4,818)
การจัดสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาที่มีผลต่อทัศนคติในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 12,832 ครั้ง (3,336)
Simulation as a Strategy to Teach English for Tourism 11,136 ครั้ง (3,487)
The Quality of Five Listening Tests from the Same Specifications 10,471 ครั้ง (3,759)
การศึกษาความเป็นไปได้ในการนำระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001: 2008 11,269 ครั้ง (4,502)
รายงานวิธีการและผลการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคม 14,738 ครั้ง (5,473)
การพัฒนาระบบควบคุมไฟฟ้าโดยใช้ Zigbee(Power Control System Development by Zigbee) 20,230 ครั้ง (22,187)
Let’s Time For Health 13,154 ครั้ง (11,019)
Eils : Extensilbe Interactive Learning System Eils : ระบบการเรียนรู้เชิงปฏิสัมพันธ ์ 12,017 ครั้ง (3,136)
วจีวิภาคสมุทร SEA Parsing 12,109 ครั้ง (3,067)
เครื่องมือเอแจ็กซ์สำหรับพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน 16,410 ครั้ง (7,954)
ภราดรโซไซตี้ 13,221 ครั้ง (5,755)
แชร์เล่น (SHAREnge) 14,290 ครั้ง (7,753)
For-rest (Forrest) เพื่อพักผ่าน (ป่า) 12,850 ครั้ง (4,787)
แลกเปลี่ยนมุมมอง (Eye Xchange) 14,673 ครั้ง (4,224)
ประเทศไทยทาสีเขียว ( Paint On Thailand ) 19,342 ครั้ง (16,083)
พลพรรครักษ์โลก Green DNA (Green Digital Natural Areas) 14,760 ครั้ง (12)
ระบบบาร์โค้ดบนโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อการดำเนินธุรกิจ 13,771 ครั้ง (3,968)
มวยไทย ไกลก้องโลก 16,415 ครั้ง (10,546)
การประยุกต์ใช้ระบบบาร์โค้ดกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ในการซื้อขายสินค้า 12,975 ครั้ง (6,298)
องค์ดำ บุรุษแห่งสยาม 16,116 ครั้ง (4,513)
ซอฟต์แวร์ uGuide ไกด์ส่วนตัวฉบับพกพา 14,010 ครั้ง (4,664)
แบบจำลองผสมแบบแยกแยะสำหรับการแบ่งคำไทย 12,027 ครั้ง (3,165)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
ตัวอย่างโครงงานแนะนำ