โครงงานวิทยาศาสตร์ คอมติวเตอร์ คณิตศาสตร์ โปรเจค | โครงงาน วิชาการ.คอม
วิชาการดอทคอม ptt logo

วิชาการดอทคอมได้พัฒนาคลังโครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ โครงงานคอมพิวเตอร์ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บและรวบรวมโครงงานวิทย์ ฯ , โครงงานคณิตฯ และ โครงงานคอมพิวเตอร์  ในทุกระดับไม่ว่าจะเป็น มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับมหาวิทยาลัย หรือโครงงานวิทยาศาตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ โครงงานคอมพิ้วเตอร์ ที่มาจากโครงการประกวดต่างๆ ทั้งนี้มุ่งหวังที่จะให้คลังโครงงานแห่งนี้ เป็นแหล่งศูนย์รวมโครงงานวิทยาศาตร์ ,  โครงงานคณิตศาสตร์ , โครงงานคอมฯ จากทั่วประเทศ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาและบุคคลที่สนใจ ใช้ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลโครงงานต่างๆ ตลอดจนใช้เป็นช่องทางในการเผยแพร่โครงงานของตนเองให้แก่บุคคลอื่นๆ

ปัจจุบันฐานข้อมูลโครงงานมีข้อมูลโครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ โครงงานคอมพิวเตอร์ อยู่ประมาณ 1,000 โครงงาน ส่วนหนึ่งได้มีการรวบรวมโครงงานมาจากโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ (JSTP) โครงการประกวดซอฟแวร์แห่งชาติ (NSC) ที่จัดโดย NECTEC และโคงงานจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยทีมงานจะพยายามรวมรวมข้อมูลโครงงานจากแหล่งอื่นๆ เพิ่มเติมและคาดว่าในอนาคตระบบคลังข้อมูลโครงงานจะเป็นระบบที่สามารถรวมรวมโครงงานต่างๆ ทั่วประเทศได้

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
ประเภท ชื่อโครงงาน ยอดชม (ดาวน์โหลด)
ความสามารถในการสอนของครูเพื่อเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
โดย : tanidakhamsuwan
81 ครั้ง (0)
ทฤษฎีอนุภาคคู่ เพื่ออธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นในจักรวาลและอะตอม
โดย : pongkan_sl
3,682 ครั้ง (1,078)
การสำรวจแหล่งน้ำเสียและแนวทางการบำบัดน้ำเสียใน มจธ. ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
โดย : warabee
4,756 ครั้ง (1,205)
แผ่นฉนวนความร้อนจากฟางข้าว
โดย : sirinapajeep
6,794 ครั้ง (0)
ต่อเงินต่อทอง
โดย : eakchon
5,679 ครั้ง (3,217)
การหาสูตรทั่วไปอย่างง่ายของความสัมพันธ์ของจำนวนรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า
โดย : qpuii
8,437 ครั้ง (3,094)
การวิจัยและพัฒนาเครื่องมือประเมินคุณภาพห้องสมุด 4G เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินคุณภาพห้องสมุด 4G ของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดกรุงเทพมหานคร
โดย : jindabamrung
3,521 ครั้ง (4)
เรียงร้อยกาพย์กลอนไทย นำเด็กไทยก้าวไกลสู่อาเซียน
โดย : pundhawee
5,572 ครั้ง (164)
รายงานการพัฒนาและหาประสิทธิภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ เรื่ององค์ประกอบศิลป์ เทคนิค Power Point สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้ม สังกัด เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
โดย : kannika tik
5,324 ครั้ง (4)
รายงานการใช้หนังสือนิทานชนเผ่าเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที 3 ที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง
โดย : pron_one
10,605 ครั้ง (10)
ผลของการเสริมกากเม่าต่อปริมาณการกินได้และการย่อยได้ ของโภชนะในแพะ
โดย : suphanphuwong
10,541 ครั้ง (3,484)
เพาะเห็ดอนามัยครบวงจร
โดย : daen
36,523 ครั้ง (8,005)
รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนกาแฟดอยป่าแป๋
โดย : nartnalee
15,389 ครั้ง (11)
นาโนอิเล็กทรอนิกส์ " ไมโครชิพ "
โดย : chupan Leardpard
26,564 ครั้ง (11)
ขี้ผึ้งสมุนไพร
โดย : xaouza04
43,745 ครั้ง (11)
ซียูเท็กซ์ไทล์: ซอฟต์แวร์ออกแบบลายผ้าสามมิติ CU Textile Design 18,158 ครั้ง (4,797)
โครงงานคอมพิวเตอร์ โปรแกรมประยุกต์ธนาคารความดี 47,028 ครั้ง (36,311)
ทัศนะในการทำโฮมสเตย์ของชาวบ้าน: ศึกษาเฉพาะกรณีหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดนครนายก 30,310 ครั้ง (5,190)
ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองของพนักงานราชการที่มีพื้นฐานมาจาก การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ 23,354 ครั้ง (3,544)
ความเชื่อถือไว้วางใจภายในองค์การภาครัฐ 23,483 ครั้ง (4,597)
สมรรถนะทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศกับสมรรถนะทางภาษาอังกฤษโดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐานการสอน 23,005 ครั้ง (3,722)
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการปฏิบัติงานและความตั้งใจลาออกของพนักงาน 14,065 ครั้ง (3,769)
ลักษณะทางบุคลิกภาพและความสามารถทางสติปัญญาที่ส่งผลต่อพฤติกรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงภายในองค์การ 11,690 ครั้ง (3,131)
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมเผชิญปัญหาและความสุขในชีวิตของนักศึกษา 13,330 ครั้ง (3,811)
ความเหมาะสมระหว่างการให้บริการของพนักงานและความคาดหวังของผู้รับบริการที่มีต่อการได้รับเงินตอบแทนของพนักงานบริการ 10,880 ครั้ง (2,832)
การรับรู้สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยและพฤติกรรมการใช้อุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุในที่ทำงานของพนักงานสายการผลิต 14,795 ครั้ง (3,694)
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความมั่นคงในการทำงานกับผลการปฏิบัติงานและความทุ่มเทในการทำงานของพนักงาน 11,021 ครั้ง (2,900)
การพัฒนาคุณลักษณะ 14,343 ครั้ง (4,754)
การจัดสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาที่มีผลต่อทัศนคติในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 12,722 ครั้ง (3,271)
Simulation as a Strategy to Teach English for Tourism 11,047 ครั้ง (3,430)
The Quality of Five Listening Tests from the Same Specifications 10,367 ครั้ง (3,701)
การศึกษาความเป็นไปได้ในการนำระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001: 2008 11,157 ครั้ง (4,439)
รายงานวิธีการและผลการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคม 14,619 ครั้ง (5,415)
การพัฒนาระบบควบคุมไฟฟ้าโดยใช้ Zigbee(Power Control System Development by Zigbee) 20,106 ครั้ง (22,008)
Let’s Time For Health 13,028 ครั้ง (10,781)
Eils : Extensilbe Interactive Learning System Eils : ระบบการเรียนรู้เชิงปฏิสัมพันธ ์ 11,906 ครั้ง (3,082)
วจีวิภาคสมุทร SEA Parsing 12,001 ครั้ง (3,014)
เครื่องมือเอแจ็กซ์สำหรับพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน 16,313 ครั้ง (7,841)
ภราดรโซไซตี้ 13,107 ครั้ง (5,642)
แชร์เล่น (SHAREnge) 14,183 ครั้ง (7,587)
For-rest (Forrest) เพื่อพักผ่าน (ป่า) 12,721 ครั้ง (4,683)
แลกเปลี่ยนมุมมอง (Eye Xchange) 14,554 ครั้ง (4,171)
ประเทศไทยทาสีเขียว ( Paint On Thailand ) 19,211 ครั้ง (15,875)
พลพรรครักษ์โลก Green DNA (Green Digital Natural Areas) 14,635 ครั้ง (12)
ระบบบาร์โค้ดบนโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อการดำเนินธุรกิจ 13,657 ครั้ง (3,906)
มวยไทย ไกลก้องโลก 16,311 ครั้ง (10,390)
การประยุกต์ใช้ระบบบาร์โค้ดกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ในการซื้อขายสินค้า 12,856 ครั้ง (6,194)
องค์ดำ บุรุษแห่งสยาม 16,001 ครั้ง (4,452)
ซอฟต์แวร์ uGuide ไกด์ส่วนตัวฉบับพกพา 13,883 ครั้ง (4,596)
แบบจำลองผสมแบบแยกแยะสำหรับการแบ่งคำไทย 11,911 ครั้ง (3,111)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
ตัวอย่างโครงงานแนะนำ