โครงงานวิทยาศาสตร์ คอมติวเตอร์ คณิตศาสตร์ โปรเจค | โครงงาน วิชาการ.คอม
วิชาการดอทคอม ptt logo

วิชาการดอทคอมได้พัฒนาคลังโครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ โครงงานคอมพิวเตอร์ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บและรวบรวมโครงงานวิทย์ ฯ , โครงงานคณิตฯ และ โครงงานคอมพิวเตอร์  ในทุกระดับไม่ว่าจะเป็น มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับมหาวิทยาลัย หรือโครงงานวิทยาศาตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ โครงงานคอมพิ้วเตอร์ ที่มาจากโครงการประกวดต่างๆ ทั้งนี้มุ่งหวังที่จะให้คลังโครงงานแห่งนี้ เป็นแหล่งศูนย์รวมโครงงานวิทยาศาตร์ ,  โครงงานคณิตศาสตร์ , โครงงานคอมฯ จากทั่วประเทศ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาและบุคคลที่สนใจ ใช้ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลโครงงานต่างๆ ตลอดจนใช้เป็นช่องทางในการเผยแพร่โครงงานของตนเองให้แก่บุคคลอื่นๆ

ปัจจุบันฐานข้อมูลโครงงานมีข้อมูลโครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ โครงงานคอมพิวเตอร์ อยู่ประมาณ 1,000 โครงงาน ส่วนหนึ่งได้มีการรวบรวมโครงงานมาจากโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ (JSTP) โครงการประกวดซอฟแวร์แห่งชาติ (NSC) ที่จัดโดย NECTEC และโคงงานจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยทีมงานจะพยายามรวมรวมข้อมูลโครงงานจากแหล่งอื่นๆ เพิ่มเติมและคาดว่าในอนาคตระบบคลังข้อมูลโครงงานจะเป็นระบบที่สามารถรวมรวมโครงงานต่างๆ ทั่วประเทศได้

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ประเภท ชื่อโครงงาน ยอดชม (ดาวน์โหลด)
รถเข็นพลังงานแสงอาทิตย์
โดย : jiraporn_pakorn
890 ครั้ง (214)
Distributional solution for x^2m∙y^''+m∙x^(2m-1)∙y^'+b∙y=0
โดย : jiraporn_pakorn
505 ครั้ง (188)
การสรางตัวแบบสำหรับระบบจำนวนจริงโดย การกระจายอนุกรมสลับแบบลูรอท
โดย : jiraporn_pakorn
983 ครั้ง (445)
เครื่องกายภาพบำบัดข้อเข่าแบบท่านั่ง
โดย : jiraporn_pakorn
1,070 ครั้ง (1,118)
เครื่องดูดควันและไอตะกั่วจากหัวแร้ง
โดย : jiraporn_pakorn
1,954 ครั้ง (422)
เครื่องตรวจจับก๊าซ LPG (LPG Detector)
โดย : jiraporn_pakorn
1,181 ครั้ง (636)
จักรยานน้ำ
โดย : jiraporn_pakorn
1,546 ครั้ง (767)
เครื่องปั่นอัจฉริยะ 7 in 1
โดย : jiraporn_pakorn
1,481 ครั้ง (426)
เครื่องปอกเปลือกมะพร้าว 3in 1
โดย : jiraporn_pakorn
1,595 ครั้ง (473)
เครื่องห่อผลไม้
โดย : jiraporn_pakorn
1,750 ครั้ง (495)
ผลเฉลยที่เป็นจำนวนเต็มเกาส์เซียนของสมการ a^2+b^2=c^n
โดย : jiraporn_pakorn
1,417 ครั้ง (382)
การวิเคราะห์วงโคจรของระบบดาวคู่อุปราคา v802 Aquilae
โดย : jiraporn_pakorn
2,028 ครั้ง (0)
การสังเคราะห์ของโอมิพราโซลและอนุพันธ์สำหรับการประยุกต์ใช้ในโรคถุงน้ำในไต
โดย : jiraporn_pakorn
1,868 ครั้ง (0)
การประเมินความเป็นไปได้ในการเพิ่มชุดโครโมโซมในมันสำปะหลังพันธุ์การค้าห้วยบง 80
โดย : jiraporn_pakorn
1,890 ครั้ง (0)
ประสิทธิภาพของเชื้อราในการควบคุมลูกน้ำยุงก้นปล่อง Anopheles dirus
โดย : jiraporn_pakorn
2,422 ครั้ง (0)
ผลของเมลาโทนินต่อระดับเอนไซม์ที่ตัดโปรตีนตั้งต้นในตำแหน่งอัลฟาในขบวนการสังเคราะห์โปรตีนเบต้าอะไมลอยด์ในเซลล์ประสาทนิวโร บลาสโตมา
โดย : jiraporn_pakorn
1,886 ครั้ง (0)
การศึกษาผลของเบนซีนต่ออัตราการรอดชีวิต พฤติกรรม และเนื้อเยื่อตับในหอยหวานตัวเต็มวัย
โดย : jiraporn_pakorn
1,695 ครั้ง (0)
การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะเจาะจงของกบหนอง Fejervarya limnocharis (Gravenhorst,1829)ในพื้นที่เกษตรกรรมที่มีการใช้สารฆ่าวัชพืชในอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
โดย : jiraporn_pakorn
1,524 ครั้ง (0)
ผลของไฟป่าต่อประชากรของผักหวานป่า
โดย : jiraporn_pakorn
2,041 ครั้ง (0)
การศึกษายีนโพลี่คีไทด์ซินเทสในเชื้อราเอนโดไฟต์ชนิดพันธ์ุ Phomopsis sp. HANT2
โดย : jiraporn_pakorn
1,659 ครั้ง (0)
การจัดสรรเพศและความสำเร็จในการสืบพันธ์ุของกระดุมน้อย (วงศ์มณีเทวา)
โดย : jiraporn_pakorn
1,696 ครั้ง (0)
เซลล์พันธุศาสตร์ของพลับพลึงธาร (Crinum thaianum Sculze)ในประเทศไทย
โดย : jiraporn_pakorn
1,649 ครั้ง (0)
แมลงเบียนของหนอนกระทู้ผัก Spodopteralitura (Fabricius,1775)ในพื้นที่ปลูกพืชตระกูลกะหล่ำ ต.ไหล่ อ.เวียงสา จ.น่าน
โดย : jiraporn_pakorn
1,753 ครั้ง (0)
การพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษทางธุรกิจของนักศึกษาระดับปริญญาตรีด้วยระบบบทเรียนออนไลน์
โดย : jiraporn_pakorn
2,056 ครั้ง (721)
ความสามารถในการสอนของครูเพื่อเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
โดย : tanidakhamsuwan
2,973 ครั้ง (0)
ทฤษฎีอนุภาคคู่ เพื่ออธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นในจักรวาลและอะตอม
โดย : pongkan_sl
6,931 ครั้ง (2,359)
การสำรวจแหล่งน้ำเสียและแนวทางการบำบัดน้ำเสียใน มจธ. ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
โดย : warabee
7,859 ครั้ง (2,297)
แผ่นฉนวนความร้อนจากฟางข้าว
โดย : sirinapajeep
11,159 ครั้ง (0)
ต่อเงินต่อทอง
โดย : eakchon
9,112 ครั้ง (5,583)
การหาสูตรทั่วไปอย่างง่ายของความสัมพันธ์ของจำนวนรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า
โดย : qpuii
13,521 ครั้ง (4,979)
การวิจัยและพัฒนาเครื่องมือประเมินคุณภาพห้องสมุด 4G เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินคุณภาพห้องสมุด 4G ของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดกรุงเทพมหานคร
โดย : jindabamrung
5,420 ครั้ง (4)
เรียงร้อยกาพย์กลอนไทย นำเด็กไทยก้าวไกลสู่อาเซียน
โดย : pundhawee
7,960 ครั้ง (171)
รายงานการพัฒนาและหาประสิทธิภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ เรื่ององค์ประกอบศิลป์ เทคนิค Power Point สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้ม สังกัด เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
โดย : kannika tik
7,052 ครั้ง (4)
รายงานการใช้หนังสือนิทานชนเผ่าเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที 3 ที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง
โดย : pron_one
12,319 ครั้ง (10)
ผลของการเสริมกากเม่าต่อปริมาณการกินได้และการย่อยได้ ของโภชนะในแพะ
โดย : suphanphuwong
12,264 ครั้ง (4,185)
เพาะเห็ดอนามัยครบวงจร
โดย : daen
39,325 ครั้ง (8,935)
รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนกาแฟดอยป่าแป๋
โดย : nartnalee
17,136 ครั้ง (11)
นาโนอิเล็กทรอนิกส์ " ไมโครชิพ "
โดย : chupan Leardpard
34,773 ครั้ง (11)
ขี้ผึ้งสมุนไพร
โดย : xaouza04
51,307 ครั้ง (11)
ซียูเท็กซ์ไทล์: ซอฟต์แวร์ออกแบบลายผ้าสามมิติ CU Textile Design 22,220 ครั้ง (5,837)
โครงงานคอมพิวเตอร์ โปรแกรมประยุกต์ธนาคารความดี 59,706 ครั้ง (41,844)
ทัศนะในการทำโฮมสเตย์ของชาวบ้าน: ศึกษาเฉพาะกรณีหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดนครนายก 32,011 ครั้ง (5,873)
ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองของพนักงานราชการที่มีพื้นฐานมาจาก การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ 25,006 ครั้ง (4,231)
ความเชื่อถือไว้วางใจภายในองค์การภาครัฐ 25,191 ครั้ง (5,300)
สมรรถนะทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศกับสมรรถนะทางภาษาอังกฤษโดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐานการสอน 24,712 ครั้ง (4,412)
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการปฏิบัติงานและความตั้งใจลาออกของพนักงาน 16,185 ครั้ง (4,452)
ลักษณะทางบุคลิกภาพและความสามารถทางสติปัญญาที่ส่งผลต่อพฤติกรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงภายในองค์การ 13,332 ครั้ง (3,809)
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมเผชิญปัญหาและความสุขในชีวิตของนักศึกษา 15,074 ครั้ง (4,532)
ความเหมาะสมระหว่างการให้บริการของพนักงานและความคาดหวังของผู้รับบริการที่มีต่อการได้รับเงินตอบแทนของพนักงานบริการ 12,485 ครั้ง (3,524)
การรับรู้สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยและพฤติกรรมการใช้อุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุในที่ทำงานของพนักงานสายการผลิต 17,048 ครั้ง (4,456)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ตัวอย่างโครงงานแนะนำ