โครงงานวิทยาศาสตร์ คอมติวเตอร์ คณิตศาสตร์ โปรเจค | โครงงาน วิชาการ.คอม
วิชาการดอทคอม ptt logo

วิชาการดอทคอมได้พัฒนาคลังโครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ โครงงานคอมพิวเตอร์ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บและรวบรวมโครงงานวิทย์ ฯ , โครงงานคณิตฯ และ โครงงานคอมพิวเตอร์  ในทุกระดับไม่ว่าจะเป็น มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับมหาวิทยาลัย หรือโครงงานวิทยาศาตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ โครงงานคอมพิ้วเตอร์ ที่มาจากโครงการประกวดต่างๆ ทั้งนี้มุ่งหวังที่จะให้คลังโครงงานแห่งนี้ เป็นแหล่งศูนย์รวมโครงงานวิทยาศาตร์ ,  โครงงานคณิตศาสตร์ , โครงงานคอมฯ จากทั่วประเทศ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาและบุคคลที่สนใจ ใช้ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลโครงงานต่างๆ ตลอดจนใช้เป็นช่องทางในการเผยแพร่โครงงานของตนเองให้แก่บุคคลอื่นๆ

ปัจจุบันฐานข้อมูลโครงงานมีข้อมูลโครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ โครงงานคอมพิวเตอร์ อยู่ประมาณ 1,000 โครงงาน ส่วนหนึ่งได้มีการรวบรวมโครงงานมาจากโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ (JSTP) โครงการประกวดซอฟแวร์แห่งชาติ (NSC) ที่จัดโดย NECTEC และโคงงานจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยทีมงานจะพยายามรวมรวมข้อมูลโครงงานจากแหล่งอื่นๆ เพิ่มเติมและคาดว่าในอนาคตระบบคลังข้อมูลโครงงานจะเป็นระบบที่สามารถรวมรวมโครงงานต่างๆ ทั่วประเทศได้

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ประเภท ชื่อโครงงาน ยอดชม (ดาวน์โหลด)
เครื่องปั่นอัจฉริยะ 7 in 1
โดย : jiraporn_pakorn
873 ครั้ง (194)
ทางเท้าก้าวรักษ์โลก
โดย : jiraporn_pakorn
614 ครั้ง (116)
“Plastic bottle to string”
โดย : jiraporn_pakorn
547 ครั้ง (127)
ความหลากหลายของแมงมุมในโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา
โดย : Siricom4
726 ครั้ง (252)
รถเข็นพลังงานแสงอาทิตย์
โดย : jiraporn_pakorn
3,942 ครั้ง (1,172)
Distributional solution for x^2m∙y^''+m∙x^(2m-1)∙y^'+b∙y=0
โดย : jiraporn_pakorn
1,724 ครั้ง (784)
การสรางตัวแบบสำหรับระบบจำนวนจริงโดย การกระจายอนุกรมสลับแบบลูรอท
โดย : jiraporn_pakorn
2,684 ครั้ง (1,328)
เครื่องกายภาพบำบัดข้อเข่าแบบท่านั่ง
โดย : jiraporn_pakorn
2,348 ครั้ง (2,675)
เครื่องดูดควันและไอตะกั่วจากหัวแร้ง
โดย : jiraporn_pakorn
3,746 ครั้ง (1,040)
เครื่องตรวจจับก๊าซ LPG (LPG Detector)
โดย : jiraporn_pakorn
2,128 ครั้ง (1,237)
จักรยานน้ำ
โดย : jiraporn_pakorn
2,926 ครั้ง (1,432)
เครื่องปั่นอัจฉริยะ 7 in 1
โดย : jiraporn_pakorn
2,488 ครั้ง (791)
เครื่องปอกเปลือกมะพร้าว 3in 1
โดย : jiraporn_pakorn
2,971 ครั้ง (960)
เครื่องห่อผลไม้
โดย : jiraporn_pakorn
3,463 ครั้ง (1,067)
ผลเฉลยที่เป็นจำนวนเต็มเกาส์เซียนของสมการ a^2+b^2=c^n
โดย : jiraporn_pakorn
2,350 ครั้ง (698)
การวิเคราะห์วงโคจรของระบบดาวคู่อุปราคา v802 Aquilae
โดย : jiraporn_pakorn
2,656 ครั้ง (0)
การสังเคราะห์ของโอมิพราโซลและอนุพันธ์สำหรับการประยุกต์ใช้ในโรคถุงน้ำในไต
โดย : jiraporn_pakorn
2,448 ครั้ง (0)
การประเมินความเป็นไปได้ในการเพิ่มชุดโครโมโซมในมันสำปะหลังพันธุ์การค้าห้วยบง 80
โดย : jiraporn_pakorn
2,476 ครั้ง (0)
ประสิทธิภาพของเชื้อราในการควบคุมลูกน้ำยุงก้นปล่อง Anopheles dirus
โดย : jiraporn_pakorn
3,345 ครั้ง (0)
ผลของเมลาโทนินต่อระดับเอนไซม์ที่ตัดโปรตีนตั้งต้นในตำแหน่งอัลฟาในขบวนการสังเคราะห์โปรตีนเบต้าอะไมลอยด์ในเซลล์ประสาทนิวโร บลาสโตมา
โดย : jiraporn_pakorn
2,373 ครั้ง (0)
การศึกษาผลของเบนซีนต่ออัตราการรอดชีวิต พฤติกรรม และเนื้อเยื่อตับในหอยหวานตัวเต็มวัย
โดย : jiraporn_pakorn
2,213 ครั้ง (0)
การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะเจาะจงของกบหนอง Fejervarya limnocharis (Gravenhorst,1829)ในพื้นที่เกษตรกรรมที่มีการใช้สารฆ่าวัชพืชในอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
โดย : jiraporn_pakorn
1,997 ครั้ง (0)
ผลของไฟป่าต่อประชากรของผักหวานป่า
โดย : jiraporn_pakorn
2,635 ครั้ง (0)
การศึกษายีนโพลี่คีไทด์ซินเทสในเชื้อราเอนโดไฟต์ชนิดพันธ์ุ Phomopsis sp. HANT2
โดย : jiraporn_pakorn
2,166 ครั้ง (0)
การจัดสรรเพศและความสำเร็จในการสืบพันธ์ุของกระดุมน้อย (วงศ์มณีเทวา)
โดย : jiraporn_pakorn
2,183 ครั้ง (0)
เซลล์พันธุศาสตร์ของพลับพลึงธาร (Crinum thaianum Sculze)ในประเทศไทย
โดย : jiraporn_pakorn
2,194 ครั้ง (0)
แมลงเบียนของหนอนกระทู้ผัก Spodopteralitura (Fabricius,1775)ในพื้นที่ปลูกพืชตระกูลกะหล่ำ ต.ไหล่ อ.เวียงสา จ.น่าน
โดย : jiraporn_pakorn
2,239 ครั้ง (0)
การพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษทางธุรกิจของนักศึกษาระดับปริญญาตรีด้วยระบบบทเรียนออนไลน์
โดย : jiraporn_pakorn
2,501 ครั้ง (908)
ความสามารถในการสอนของครูเพื่อเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
โดย : tanidakhamsuwan
3,485 ครั้ง (0)
ทฤษฎีอนุภาคคู่ เพื่ออธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นในจักรวาลและอะตอม
โดย : pongkan_sl
7,739 ครั้ง (2,638)
การสำรวจแหล่งน้ำเสียและแนวทางการบำบัดน้ำเสียใน มจธ. ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
โดย : warabee
8,630 ครั้ง (2,502)
แผ่นฉนวนความร้อนจากฟางข้าว
โดย : sirinapajeep
12,119 ครั้ง (0)
ต่อเงินต่อทอง
โดย : eakchon
10,015 ครั้ง (6,129)
การหาสูตรทั่วไปอย่างง่ายของความสัมพันธ์ของจำนวนรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า
โดย : qpuii
15,303 ครั้ง (5,721)
การวิจัยและพัฒนาเครื่องมือประเมินคุณภาพห้องสมุด 4G เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินคุณภาพห้องสมุด 4G ของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดกรุงเทพมหานคร
โดย : jindabamrung
5,952 ครั้ง (4)
เรียงร้อยกาพย์กลอนไทย นำเด็กไทยก้าวไกลสู่อาเซียน
โดย : pundhawee
8,693 ครั้ง (171)
รายงานการพัฒนาและหาประสิทธิภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ เรื่ององค์ประกอบศิลป์ เทคนิค Power Point สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้ม สังกัด เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
โดย : kannika tik
7,467 ครั้ง (4)
รายงานการใช้หนังสือนิทานชนเผ่าเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที 3 ที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง
โดย : pron_one
12,768 ครั้ง (10)
ผลของการเสริมกากเม่าต่อปริมาณการกินได้และการย่อยได้ ของโภชนะในแพะ
โดย : suphanphuwong
12,690 ครั้ง (4,363)
เพาะเห็ดอนามัยครบวงจร
โดย : daen
40,130 ครั้ง (9,227)
รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนกาแฟดอยป่าแป๋
โดย : nartnalee
17,549 ครั้ง (11)
นาโนอิเล็กทรอนิกส์ " ไมโครชิพ "
โดย : chupan Leardpard
36,594 ครั้ง (11)
ขี้ผึ้งสมุนไพร
โดย : xaouza04
54,526 ครั้ง (11)
ซียูเท็กซ์ไทล์: ซอฟต์แวร์ออกแบบลายผ้าสามมิติ CU Textile Design 23,177 ครั้ง (6,153)
โครงงานคอมพิวเตอร์ โปรแกรมประยุกต์ธนาคารความดี 63,044 ครั้ง (43,539)
ทัศนะในการทำโฮมสเตย์ของชาวบ้าน: ศึกษาเฉพาะกรณีหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดนครนายก 32,475 ครั้ง (6,050)
ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองของพนักงานราชการที่มีพื้นฐานมาจาก การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ 25,453 ครั้ง (4,407)
ความเชื่อถือไว้วางใจภายในองค์การภาครัฐ 25,640 ครั้ง (5,478)
สมรรถนะทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศกับสมรรถนะทางภาษาอังกฤษโดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐานการสอน 25,143 ครั้ง (4,590)
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการปฏิบัติงานและความตั้งใจลาออกของพนักงาน 16,761 ครั้ง (4,628)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ตัวอย่างโครงงานแนะนำ