“Plastic bottle to string”

ชื่อโครงการ “Plastic bottle to string”
ชื่อผู้ทำโครงงาน นายเกรียงศักดิ์ อินดี,นางสาวลดาวัลย์ สีขันธ์ และ นางสาวสุภาวดี ศรีวิชัย
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา นายทรงเกียรติ สวนแก้ว และนายสงกรานต์ มหาวัน
สถาบันการศึกษา โรงเรียนลองวิทยา อำเภอลอง จังหวัดแพร่
โครงงานได้รับราวัล งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือครั้งที่ 64
ระดับชั้น มัธยมปลาย
หมวดวิชา วิศวกรรม
บทคัดย่อ จากผลการด าเนินงานโครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์เครื่องตัดขวดพลาสติกเป็นเส้น plastic bottle to string เราสามารถใช้งานสิ่งประดิษฐ์ได้จริง สามารถตัดขวดพลาสติกให้เป็นเส้นตามต้องการได้ สามารถตัดขวดได้หลายขนาดตามต้องการความปลอดภัย ความสะดวกสบาย การประหยัดเวลา และประสิทธิภาพการใช้งาน
วัน/เดือน/ปี
ทำโครงงาน
15 ส.ค. 2557
Download ไฟล์ PDF

ไฟล์ที่ 1