บทความโครงงาน

โครงงานวิชาการ

วิชาการดอทคอมได้พัฒนาคลังโครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ โครงงานคอมพิวเตอร์ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บและรวบรวมโครงงานวิทย์ ฯ , โครงงานคณิตฯ และ โครงงานคอมพิวเตอร์ ในทุกระดับไม่ว่าจะเป็น มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับมหาวิทยาลัย หรือโครงงานวิทยาศาตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ โครงงานคอมพิ้วเตอร์ ที่มาจากโครงการประกวดต่างๆ ทั้งนี้มุ่งหวังที่จะให้คลังโครงงานแห่งนี้ เป็นแหล่งศูนย์รวมโครงงานวิทยาศาตร์ , โครงงานคณิตศาสตร์ , โครงงานคอมฯ จากทั่วประเทศ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาและบุคคลที่สนใจ ใช้ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลโครงงานต่างๆ ตลอดจนใช้เป็นช่องทางในการเผยแพร่โครงงานของตนเองให้แก่บุคคลอื่นๆ

ปัจจุบันฐานข้อมูลโครงงานมีข้อมูลโครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ โครงงานคอมพิวเตอร์ อยู่ประมาณ 1,000 โครงงาน ส่วนหนึ่งได้มีการรวบรวมโครงงานมาจากโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ (JSTP) โครงการประกวดซอฟแวร์แห่งชาติ (NSC) ที่จัดโดย NECTEC และโคงงานจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยทีมงานจะพยายามรวมรวมข้อมูลโครงงานจากแหล่งอื่นๆ เพิ่มเติมและคาดว่าในอนาคตระบบคลังข้อมูลโครงงานจะเป็นระบบที่สามารถรวมรวมโครงงานต่างๆ ทั่วประเทศได้

โครงงานทั้งหมดหมวดหมู่ หัวข้อโครงงาน ดาวน์โหลด
วิกฤตทางธรรมชาติและความอยู่รอดของมวลมนุษย์
2674
ปรากฏการณ์เรือนกระจก
6308
แข่งเกวียนพื้นบ้านไทย
1802
โปรแกรมสนับสนุนการสร้างหนังสือดิจิตัลในรูปแบบเดซี่ A Program Supporting DAISY Digital Audio Book Creation
1806
บ้านทรงไทยแอนนิเมชั่น
2385
ปฏิบัติการสร้างความสะอาด
2171
หรรษาวันหมาน้อย Happy My Doggy Day
1669
สภาพแวดล้อมการพัฒนาโปรแกรมบนเว็ปไซต์
1718
การวิเคราะห์สัญญาณพันธุกรรมโดยเทคนิคทางคณิตศาสตร์ประยุกต์
4471
การสร้างแบบจำลองการไหลของน้ำยางพารา (Modeling of Para Rubber Tree Latex Flow)
3520
The optimum paths in the constrained graphs
2881
การหาจำนวนของ Hamiltonian Cycle ใน SimpleGraph
4489
การหารูปแบบ Degree Sequence ที่สามารถวาดกราฟเชิงเดียวได้เพียงกราฟเดียว (แบบ เดียว)
4943
ขุนศึกผู้กล้าแห่งอโยธยา
3243
จุกแสนซน
3255
รูปแทนตัวคุณ
4204
มวยทะเล
2225
เรารู้ว่าคุณร้อน (I know you feel hot)
2943
ไบโอดีเซล(Biodiesel)
8965
บินลาดิน (Bin-La-Din)
1681
โครงการ เอเลเมน คอร์
2112
ระบบไฟฟ้า
4340
การปลูกต้นสบู่ดำเพื่อทดแทนน้ำมันดีเซล
3483
เทคโนโลยีการใช้ก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (NGV) ในโลก
3086
นิวเคลียร์ พลังงานแห่งอนาคต Nuclear power the future
3714
พืชแสนสนุก(Funny plant)
14441
เต่าๆ
3920
ข้าวไทย
7416
ผจญภัยในแดนอาถรรพ์ The Adventure of magic land
1684
เปลี่ยนวิกฤติสภาวะโลกร้อนให้เป็นเศรษฐกิจพอเพียงCharge the Global warming into sufficiencyeconomy
2283