บทความโครงงาน

โครงงานวิชาการ

วิชาการดอทคอมได้พัฒนาคลังโครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ โครงงานคอมพิวเตอร์ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บและรวบรวมโครงงานวิทย์ ฯ , โครงงานคณิตฯ และ โครงงานคอมพิวเตอร์ ในทุกระดับไม่ว่าจะเป็น มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับมหาวิทยาลัย หรือโครงงานวิทยาศาตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ โครงงานคอมพิ้วเตอร์ ที่มาจากโครงการประกวดต่างๆ ทั้งนี้มุ่งหวังที่จะให้คลังโครงงานแห่งนี้ เป็นแหล่งศูนย์รวมโครงงานวิทยาศาตร์ , โครงงานคณิตศาสตร์ , โครงงานคอมฯ จากทั่วประเทศ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาและบุคคลที่สนใจ ใช้ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลโครงงานต่างๆ ตลอดจนใช้เป็นช่องทางในการเผยแพร่โครงงานของตนเองให้แก่บุคคลอื่นๆ

ปัจจุบันฐานข้อมูลโครงงานมีข้อมูลโครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ โครงงานคอมพิวเตอร์ อยู่ประมาณ 1,000 โครงงาน ส่วนหนึ่งได้มีการรวบรวมโครงงานมาจากโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ (JSTP) โครงการประกวดซอฟแวร์แห่งชาติ (NSC) ที่จัดโดย NECTEC และโคงงานจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยทีมงานจะพยายามรวมรวมข้อมูลโครงงานจากแหล่งอื่นๆ เพิ่มเติมและคาดว่าในอนาคตระบบคลังข้อมูลโครงงานจะเป็นระบบที่สามารถรวมรวมโครงงานต่างๆ ทั่วประเทศได้

โครงงานทั้งหมดหมวดหมู่ หัวข้อโครงงาน ดาวน์โหลด
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความมั่นคงในการทำงานกับผลการปฏิบัติงานและความทุ่มเทในการทำงานของพนักงาน
4176
การพัฒนาคุณลักษณะ
6427
การจัดสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาที่มีผลต่อทัศนคติในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์
4535
Simulation as a Strategy to Teach English for Tourism
4823
The Quality of Five Listening Tests from the Same Specifications
5171
การศึกษาความเป็นไปได้ในการนำระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001: 2008
5755
รายงานวิธีการและผลการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคม
11253
For-rest (Forrest) เพื่อพักผ่าน (ป่า)
8356
แลกเปลี่ยนมุมมอง (Eye Xchange)
6961
ประเทศไทยทาสีเขียว ( Paint On Thailand )
30712
การพัฒนาระบบควบคุมไฟฟ้าโดยใช้ Zigbee(Power Control System Development by Zigbee)
30054
พลพรรครักษ์โลก Green DNA (Green Digital Natural Areas)
12
ระบบบาร์โค้ดบนโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อการดำเนินธุรกิจ
6814
มวยไทย ไกลก้องโลก
17908
การประยุกต์ใช้ระบบบาร์โค้ดกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ในการซื้อขายสินค้า
11701
Let’s Time For Health
16785
องค์ดำ บุรุษแห่งสยาม
6940
ซอฟต์แวร์ uGuide ไกด์ส่วนตัวฉบับพกพา
7730
แบบจำลองผสมแบบแยกแยะสำหรับการแบ่งคำไทย
5222
การแบ่งคำภาษาไทยด้วยเทคนิคไตรแกรม
7430
ซีพีเอสเคคัท
4587
วจีวิภาคสมุทร SEA Parsing
4487
แชร์เล่น (SHAREnge)
12876
คูวส์ (CUWS)
4534
Smart Home บ้านอัจฉริยะ
15914
Eils : Extensilbe Interactive Learning System Eils : ระบบการเรียนรู้เชิงปฏิสัมพันธ ์
4369
โปรแกรมไบรท์ไซต์ (Bright Sight)
5281
โปรแกรมช่วยอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์อย่างชาญฉลาด
16916
ภราดรโซไซตี้
7965
เล็ทมีซี : เครื่องมือเรียนรู้เพื่อฝึกเขียนโปรแกรมสำหรับเครื่องหลายหน่วยประมวลผลโดยใช้ภาษาซี/ซีพลัสพลัส LET ME C : a Learning Tool providing a Multiprocessor-programming Environment based on C/C++
3297