บทความโครงงาน

โครงงานวิชาการ

วิชาการดอทคอมได้พัฒนาคลังโครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ โครงงานคอมพิวเตอร์ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บและรวบรวมโครงงานวิทย์ ฯ , โครงงานคณิตฯ และ โครงงานคอมพิวเตอร์ ในทุกระดับไม่ว่าจะเป็น มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับมหาวิทยาลัย หรือโครงงานวิทยาศาตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ โครงงานคอมพิ้วเตอร์ ที่มาจากโครงการประกวดต่างๆ ทั้งนี้มุ่งหวังที่จะให้คลังโครงงานแห่งนี้ เป็นแหล่งศูนย์รวมโครงงานวิทยาศาตร์ , โครงงานคณิตศาสตร์ , โครงงานคอมฯ จากทั่วประเทศ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาและบุคคลที่สนใจ ใช้ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลโครงงานต่างๆ ตลอดจนใช้เป็นช่องทางในการเผยแพร่โครงงานของตนเองให้แก่บุคคลอื่นๆ

ปัจจุบันฐานข้อมูลโครงงานมีข้อมูลโครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ โครงงานคอมพิวเตอร์ อยู่ประมาณ 1,000 โครงงาน ส่วนหนึ่งได้มีการรวบรวมโครงงานมาจากโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ (JSTP) โครงการประกวดซอฟแวร์แห่งชาติ (NSC) ที่จัดโดย NECTEC และโคงงานจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยทีมงานจะพยายามรวมรวมข้อมูลโครงงานจากแหล่งอื่นๆ เพิ่มเติมและคาดว่าในอนาคตระบบคลังข้อมูลโครงงานจะเป็นระบบที่สามารถรวมรวมโครงงานต่างๆ ทั่วประเทศได้

โครงงานทั้งหมดหมวดหมู่ หัวข้อโครงงาน ดาวน์โหลด
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความมั่นคงในการทำงานกับผลการปฏิบัติงานและความทุ่มเทในการทำงานของพนักงาน
4058
การพัฒนาคุณลักษณะ
5991
การจัดสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาที่มีผลต่อทัศนคติในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์
4348
Simulation as a Strategy to Teach English for Tourism
4616
The Quality of Five Listening Tests from the Same Specifications
4671
การศึกษาความเป็นไปได้ในการนำระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001: 2008
5414
รายงานวิธีการและผลการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคม
6619
For-rest (Forrest) เพื่อพักผ่าน (ป่า)
7885
แลกเปลี่ยนมุมมอง (Eye Xchange)
6673
ประเทศไทยทาสีเขียว ( Paint On Thailand )
29229
การพัฒนาระบบควบคุมไฟฟ้าโดยใช้ Zigbee(Power Control System Development by Zigbee)
28337
พลพรรครักษ์โลก Green DNA (Green Digital Natural Areas)
12
ระบบบาร์โค้ดบนโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อการดำเนินธุรกิจ
6483
มวยไทย ไกลก้องโลก
17035
การประยุกต์ใช้ระบบบาร์โค้ดกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ในการซื้อขายสินค้า
10926
Let’s Time For Health
16106
องค์ดำ บุรุษแห่งสยาม
6670
ซอฟต์แวร์ uGuide ไกด์ส่วนตัวฉบับพกพา
7448
แบบจำลองผสมแบบแยกแยะสำหรับการแบ่งคำไทย
4977
การแบ่งคำภาษาไทยด้วยเทคนิคไตรแกรม
7062
ซีพีเอสเคคัท
4368
วจีวิภาคสมุทร SEA Parsing
4312
แชร์เล่น (SHAREnge)
12206
คูวส์ (CUWS)
4274
Smart Home บ้านอัจฉริยะ
14535
Eils : Extensilbe Interactive Learning System Eils : ระบบการเรียนรู้เชิงปฏิสัมพันธ ์
4178
โปรแกรมไบรท์ไซต์ (Bright Sight)
4982
โปรแกรมช่วยอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์อย่างชาญฉลาด
14837
ภราดรโซไซตี้
7620
เล็ทมีซี : เครื่องมือเรียนรู้เพื่อฝึกเขียนโปรแกรมสำหรับเครื่องหลายหน่วยประมวลผลโดยใช้ภาษาซี/ซีพลัสพลัส LET ME C : a Learning Tool providing a Multiprocessor-programming Environment based on C/C++
3054