บทความโครงงาน

โครงงานวิชาการ

วิชาการดอทคอมได้พัฒนาคลังโครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ โครงงานคอมพิวเตอร์ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บและรวบรวมโครงงานวิทย์ ฯ , โครงงานคณิตฯ และ โครงงานคอมพิวเตอร์ ในทุกระดับไม่ว่าจะเป็น มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับมหาวิทยาลัย หรือโครงงานวิทยาศาตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ โครงงานคอมพิ้วเตอร์ ที่มาจากโครงการประกวดต่างๆ ทั้งนี้มุ่งหวังที่จะให้คลังโครงงานแห่งนี้ เป็นแหล่งศูนย์รวมโครงงานวิทยาศาตร์ , โครงงานคณิตศาสตร์ , โครงงานคอมฯ จากทั่วประเทศ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาและบุคคลที่สนใจ ใช้ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลโครงงานต่างๆ ตลอดจนใช้เป็นช่องทางในการเผยแพร่โครงงานของตนเองให้แก่บุคคลอื่นๆ

ปัจจุบันฐานข้อมูลโครงงานมีข้อมูลโครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ โครงงานคอมพิวเตอร์ อยู่ประมาณ 1,000 โครงงาน ส่วนหนึ่งได้มีการรวบรวมโครงงานมาจากโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ (JSTP) โครงการประกวดซอฟแวร์แห่งชาติ (NSC) ที่จัดโดย NECTEC และโคงงานจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยทีมงานจะพยายามรวมรวมข้อมูลโครงงานจากแหล่งอื่นๆ เพิ่มเติมและคาดว่าในอนาคตระบบคลังข้อมูลโครงงานจะเป็นระบบที่สามารถรวมรวมโครงงานต่างๆ ทั่วประเทศได้

โครงงานทั้งหมดหมวดหมู่ หัวข้อโครงงาน ดาวน์โหลด
สปาและศาสตร์แห่งการบำบัด
3423
เกมรามยุทธ์ Rama Yuth Game
3019
โลกสวยด้วยมือเรา
9202
นายเฉลิม ท่องโลก(Travel with Mr.Chalerm)
1802
มหัศจรรย์สมุนไพร(Magic Herbal)
5973
ไซเบอร์เนติก เรฟโวลูชัน
5822
แผ่นดินไหว(Earthquake)
4797
การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากเปลือกต้นมะขามป้อมและ เมล็ดน้อยหน่าต่อพฤติกรรมและระยะเวลาการตายของหอยเชอรี่
7031
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เรื่องการลบของนักเรียน
2537
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านแหลมไทร โดยใช้กิจกรรมเสริมหลักสูตร 5 STARS ปีการศึกษา 2552
2495
รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษเรื่องคำกริยา (ช่วย)และชนิดของคำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชุมนุมภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ( ภาษาอังกฤษ )
2690
เชื่อหรือไม่ว่า กินเหล้ากับทุเรียนแล้วตาย !
22934
การเพาะเลี้ยงเห็ดป่า
52305
การใช้พืชท้องถิ่นป้องกันการเน่าเสียของน้ำตาล
21551
กระบวนการสร้างสวนเห็ดของปลวก
18395
แผ่นดับกลิ่นรองเท้าจากธูปฤาษี
71039
สารเร่งรากกาแฟ
40642
การศึกษาการผลิตกระดาษหนัง (Parchment) จากพืชท้องถิ่น โดย Acetobacter xylinum
18366
ขจัดสิ้น แดดิ้น แมลงวันทอง
38316
การรักษาดอกมะลิให้คงทน
52907
การสำรวจผักพื้นบ้าน ในอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
40132
ขี้เหล็กเร่งการสุกของผลไม้
73261
การลดปริมาณเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลโดยใช้พืชสมุนไพร
13134
การใช้สารสกัดจากคึ่นฉ่ายเพื่อเร่งการเจริญเติบโตของเชื้อ SACCHAROMYCES
5861
เครื่องสูบน้ำพลังลม
44716
เตาเผาถ่านเคลื่อนที่
16067
กระดาษนุ่นปุกปุย
23654
หมึกจากสนิม
44382
น้ำแป้งมันเร่งการเจริญเติบโตและเพิ่มผลผลิตของเห็ดฟาง
11056
เครื่องพอกไข่เค็ม
14012