The Study of Complexation Properties of Caesalpinia mimosoides Lamk. Extracted

ชื่อโครงการ The Study of Complexation Properties of Caesalpinia mimosoides Lamk. Extracted
ชื่อผู้ทำโครงงาน นายศรัญพงศ์ ยิ้มกลั่น
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.ภควรรณ พวงสมบัติ
สถาบันการศึกษา ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระดับชั้น ปริญญาตรี
หมวดวิชา เคมี
บทคัดย่อ การศึกษาปฏิกิริยาระหว่างสารสกัดจากผักหนามปู่ย่า (Caesalpinia mimosoides Lamk.) ชั้น Methanol กับ สารละลายในน้ำ (Aqueous Solution) ความเข้มข้น 0.10M ของ ไซยาไนด์ไอออน;CN- และ ไอร์ออน (III) ไอออน ;Fe 3 + พบว่า สารสกัดจากผักหนามปู่ย่าชั้น Methanol สามารถเกิดปฏิกิริยากับ ไซยาไนด์ไอออน ได้สารละลาย สีส้มและเกิดปฏิกิริยากับ ไอร์ออน (III) ไอออน ได้สารละลายสีน้ำเงิน จึงทำการแยกต่อด้วยเทคนิคทาง โครมาโตกราฟี (Chromatography) จนได้สารบริสุทธิ์ที่เกิดปฏิกิริยากับไอร์ออน (III) ไอออน ขณะนี้อยู่ในระหว่างการตรวจสอบโครงสร้างและองค์ประกอบของสารดังกล่าว โดยใช้เทคนิคทางสเปกโตรสโคปี (Spectroscopy) และศึกษาความสามารถในการเป็นรีเอเจนต์เพื่อเกิดสารเชิงซ้อนในการวิเคราะห์หาปริมาณเหล็กโดยใช้เทคนิคทาง สเปกโตรโฟโตเมตรี (Spectrophotometry) ซึ่งเป็นการศึกษาความเป็นไปได้ในการนำไปใช้ในทางเคมีวิเคราะห์ของเหล็ก และยังไม่มีรายงานการนำผักหนามปู่ย่ามาใช้ประโยชน์ในลักษณะนี้
วัน/เดือน/ปี
ทำโครงงาน
1 ม.ค. 2541
Download ไฟล์ PDF