ผลของ 2,4-Dichiorophenoxyacetic(2,4-D)ที่มีผลต่อการพัฒนาเนื้อเยื่อของต้นอ่อนของต้นไมยราพต้น(Mimosa pigra L.)

ชื่อโครงการ ผลของ 2,4-Dichiorophenoxyacetic(2,4-D)ที่มีผลต่อการพัฒนาเนื้อเยื่อของต้นอ่อนของต้นไมยราพต้น(Mimosa pigra L.)
ชื่อผู้ทำโครงงาน นายสุเมธี ตั้งวันเจริญ
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภจิตรา ชัชวาล
สถาบันการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระดับชั้น ปริญญาตรี
หมวดวิชา ชีววิทยา
บทคัดย่อ เมื่อนำส่วนต่างๆของต้นอ่อนของไมยราพต้น (Mimosa pigra L.) อายุ 10 วันได้แก่ ใบเลี้ยง รากแรกเกิด และลำต้นใต้ใบเลี้ยง มาเพาะเลี้ยงในอาหารสูตร Murashige and Skoog (MS) ที่มีการเติมสารควบคุมการเจริญเติบโต 2,4-Dichlorophenoxyacetic (2,4-D) ที่มีความเข้มข้นตั้งแต่ 0, 0.1, 0.5, 1.0, 5.0, 20.0, 25.0, และ 30.0 ppm เป็นเวลา 2 สัปดาห์ พบว่าอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่มี 2,4-D ตั้งแต่ 15.0 ppm ชักนำให้ใบเลี้ยง เกิดแคลลัสสีขาวที่มีลักษณะคล้ายรกและ ที่ระดับความเข้มข้นของ 2,4-D ตั้งแต่ 15.0 ppm ขึ้นไปจะสามารถชักนำให้เกิดแคลลัสสีเขียวที่คาดว่าน่าจะสามารถพัฒนาเป็น embryogenic callus ส่วนผลของ 2,4-D ต่อลำต้นใต้ใบเลี้ยงพบว่าทำให้ลำต้นใต้ใบเลี้ยงมีการขยายขนาด แต่ไม่มีผลต่อรากแรกเกิด แต่เมื่อเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อแต่ละส่วนไปจนครบ 4 สัปดาห์ พบว่าเนื้อเยื่อของทุกส่วนเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล และเมื่อนำเนื้อเยื่อส่วนใบเลี้ยงที่เกิดแคลลัสไปเพาะเลี้ยงต่อลงบนอาหารสูตร MS ที่ไม่มีการเติมสารควบคุมการเจริญเติบโต พบว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
วัน/เดือน/ปี
ทำโครงงาน
1 ม.ค. 2541
Download ไฟล์ PDF

ไฟล์ที่ 1