โครงงานชีววิทยา ผลของ 2,4-Dichiorophenoxyacetic(2,4-D)ที่มีผลต่อการพัฒนาเนื้อเยื่อของต้นอ่อนของต้นไมยราพต้น(Mimosa pigra L.) | วิชาการดอทคอม
วิชาการดอทคอม ptt logo
รายละเอียดโครงงาน
ชื่อโครงงาน

ผลของ 2,4-Dichiorophenoxyacetic(2,4-D)ที่มีผลต่อการพัฒนาเนื้อเยื่อของต้นอ่อนของต้นไมยราพต้น(Mimosa pigra L.)

ชื่อผู้ทำโครงงาน นายสุเมธี ตั้งวันเจริญ
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภจิตรา ชัชวาล 
สถาบันการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ระดับชั้น ปริญญาตรี 
หมวดวิชา
โครงงาน
ชีววิทยา
โครงงานวิทยาศาสตร์
 
วัน/เดือน/ปี ทำโครงงาน 1/1/2541
บทคัดย่อ

เมื่อนำส่วนต่างๆของต้นอ่อนของไมยราพต้น (Mimosa pigra L.) อายุ 10 วันได้แก่ ใบเลี้ยง รากแรกเกิด และลำต้นใต้ใบเลี้ยง มาเพาะเลี้ยงในอาหารสูตร Murashige and Skoog (MS) ที่มีการเติมสารควบคุมการเจริญเติบโต 2,4-Dichlorophenoxyacetic (2,4-D) ที่มีความเข้มข้นตั้งแต่ 0, 0.1, 0.5, 1.0, 5.0, 20.0, 25.0, และ 30.0 ppm เป็นเวลา 2 สัปดาห์ พบว่าอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่มี 2,4-D ตั้งแต่ 15.0 ppm ชักนำให้ใบเลี้ยง เกิดแคลลัสสีขาวที่มีลักษณะคล้ายรกและ ที่ระดับความเข้มข้นของ 2,4-D ตั้งแต่ 15.0 ppm ขึ้นไปจะสามารถชักนำให้เกิดแคลลัสสีเขียวที่คาดว่าน่าจะสามารถพัฒนาเป็น embryogenic callus ส่วนผลของ 2,4-D ต่อลำต้นใต้ใบเลี้ยงพบว่าทำให้ลำต้นใต้ใบเลี้ยงมีการขยายขนาด แต่ไม่มีผลต่อรากแรกเกิด แต่เมื่อเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อแต่ละส่วนไปจนครบ 4 สัปดาห์ พบว่าเนื้อเยื่อของทุกส่วนเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล และเมื่อนำเนื้อเยื่อส่วนใบเลี้ยงที่เกิดแคลลัสไปเพาะเลี้ยงต่อลงบนอาหารสูตร MS ที่ไม่มีการเติมสารควบคุมการเจริญเติบโต พบว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

Download ไฟล์ PDF ไฟล์ที่ 1