โครงงานอื่นๆ เล่นเกมส์ OX ด้วยเสียง | วิชาการดอทคอม
วิชาการดอทคอม ptt logo
รายละเอียดโครงงาน
ชื่อโครงงาน

เล่นเกมส์ OX ด้วยเสียง

ชื่อผู้ทำโครงงาน นายนพธวัช กิจอุดมรัตน์
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร. ประภาส จงสกิตย์วัฒนา 
สถาบันการศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
ระดับชั้น มัธยมปลาย 
หมวดวิชา
โครงงาน
อื่นๆ
 
วัน/เดือน/ปี ทำโครงงาน 1/1/2541
บทคัดย่อ

รายงานนี้นำเสนอผลงานการพัฒนาโปรแกรม OX สั่งงานด้วยเสียงตัวเลขภาษาไทยแบบเจาะจงผู้พูด โดยการใช้ค่าสัมประสิทธิ์เซปตรอลบนความถี่เมล (Mel Frequency Ceptral Coefficient MFCC) แยกคุณลักษณะสำคัญของเสียง โดยทำการแบ่งเสียงพูดในแต่ละคำออกเป็นเฟรมขนาดเท่าๆกัน ซึ่งส่งผลให้เวกเตอร์คุณลักษณะสำคัญของเสียงแต่ละเสียงมีจำนวนข้อมูลเท่ากัน หลังจากนั้นใช้ระบบการเทียบสัญญาณทางแกนเวลา ( Dynamic Time Warping เสียงพูดที่ให้ค่าผลต่างน้อยที่สุดาเป็นคำตอบ ผลจากการระบุผู้พูดด้วยตัวเลขภาษาไทยในการเล่นเกม OX พบว่า โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพภาพการรู้จำคำพูดโดยการใช้ค่าสัมประสิทธิ์เซปตรอลบนความถี่เมลด้วยอัตราความถูกต้องเฉลี่ยที่ 85 %

Download ไฟล์ PDF ไฟล์ที่ 1