เล่นเกมส์ OX ด้วยเสียง

ชื่อโครงการ เล่นเกมส์ OX ด้วยเสียง
ชื่อผู้ทำโครงงาน นายนพธวัช กิจอุดมรัตน์
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร. ประภาส จงสกิตย์วัฒนา
สถาบันการศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ระดับชั้น มัธยมปลาย
หมวดวิชา อื่นๆ
บทคัดย่อ รายงานนี้นำเสนอผลงานการพัฒนาโปรแกรม OX สั่งงานด้วยเสียงตัวเลขภาษาไทยแบบเจาะจงผู้พูด โดยการใช้ค่าสัมประสิทธิ์เซปตรอลบนความถี่เมล (Mel Frequency Ceptral Coefficient MFCC) แยกคุณลักษณะสำคัญของเสียง โดยทำการแบ่งเสียงพูดในแต่ละคำออกเป็นเฟรมขนาดเท่าๆกัน ซึ่งส่งผลให้เวกเตอร์คุณลักษณะสำคัญของเสียงแต่ละเสียงมีจำนวนข้อมูลเท่ากัน หลังจากนั้นใช้ระบบการเทียบสัญญาณทางแกนเวลา ( Dynamic Time Warping เสียงพูดที่ให้ค่าผลต่างน้อยที่สุดาเป็นคำตอบ ผลจากการระบุผู้พูดด้วยตัวเลขภาษาไทยในการเล่นเกม OX พบว่า โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพภาพการรู้จำคำพูดโดยการใช้ค่าสัมประสิทธิ์เซปตรอลบนความถี่เมลด้วยอัตราความถูกต้องเฉลี่ยที่ 85 %
วัน/เดือน/ปี
ทำโครงงาน
1 ม.ค. 2541
Download ไฟล์ PDF

ไฟล์ที่ 1