การหลอมโปรโตพลาสต์ ของพืชตระกูลแตง และการศึกษาวิธีการจำแนกพันธุ์ ด้วยเทคนิคทางโครโมโซมและดีเอนเอ

ชื่อโครงการ การหลอมโปรโตพลาสต์ ของพืชตระกูลแตง และการศึกษาวิธีการจำแนกพันธุ์ ด้วยเทคนิคทางโครโมโซมและดีเอนเอ
ชื่อผู้ทำโครงงาน นางสาวนิศามณี เจริญชนม์
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ดร.กัณยารัตน์ สุไพบูลย์วัฒน
สถาบันการศึกษา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
ระดับชั้น มัธยมปลาย
หมวดวิชา ชีววิทยา
บทคัดย่อ ในการศึกษาปัจจัยที่สำคัญในการผลิตลูกผสมพืช ระหว่างพืชตระกูลแตงในตระกูล Cucurbitaceae ด้วย และเทคโนโลยีด้านการหลอมโปรโตพลาสต์ โดยใช้ตำลึงและแตงกวาเป็นต้นแบบในการศึกษา พบว่าปัจจัยที่สำคัญที่จะทำให้ได้โปรโตพลาสต์ ที่มีปริมาณพอเพียง และได้โปรโตพลาสต์ที่มีคุณภาพดีไม่แตกง่าย แหล่งของเนื้อเยื่อที่ใช้ในการย่อยโปรโตพลาสต์ในพืชแต่ละชนิด จะมีความเหมาะสมแตกต่างกัน โปรโตพลาสต์ของแตงกวาสามารถย่อยได้จากทั้งเอมบริโอเจนิคแคลลัส เซลล์แขวนลอย และใบเลี้ยง ในขณะที่การย่อยโปรโตพลาสต์จากแคลลัสของตำลึงจะได้จะได้จำนวนโปรโตพลาสต์ไม่สูง เนื่องจาก แคลลัสของตำลึงที่ชักนำได้มีลักษณะฉ่ำน้ำ ไม่เหมาะต่อการนำมาใช้ย่อยโปรโตพลาสต์แต่สามารถย่อยได้ดีจากเนื้อเยื่อใบอ่อน ทั้งที่เพาะในหลอดทดลอง หรือที่ตัดมาจากต้นที่โตในแปลง ส่วนเนื้อเยื่อใบเลี้ยงที่เพาะจากเมล็ดของตำลึงที่มีขนาดเล็ก ไม่เหมาะสมต่อการนำมาใช้ย่อยโปรโตพลาสต์ เมื่อทดสอบหลอดโซมาติก โปรโตพลาสต์ที่ได้จากแคลลัสของแตงกวาเข้ากับโซมาติกโปรโตพลาสต์จากใบของตำลึงโยการใช้สาร Polyethyleneglycol รวมกับสภาพที่มีความเข้มข้นของแคลเซียมไอออน และความเป็นกรดด่างที่สูง พบว่า อัตราการหลอมของโปรโตพลาสต์ตำลึงและแตงกวา ด้วยวิธีดังกล่าวยังไม่สูงมาก ประมาณ 0.68 % ส่วนการหลอมเซลล์ด้วยวิธี Electrofusion จะให้อัตราการหลอมที่สูงกว่า ในการศึกษาวิธีการจำแนกเอกลักษณ์ของพันธุ์ เพื่อใช้รองรับการจำแนกพันธุ์ลูกผสมที่เกิดการหลอมโปรโตพลาสต์นั้น ได้ศึกษาเทคนิคการวิเคราะห์ดีเอนเอพืชด้วยโมเลกุลเครื่องหมาย (molecular marker) ที่ใช้ PCR (Polymerase Chain Reaction) เป็นพื้นฐาน คือวิธี RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA) เมื่อทำการ screen หา primer ที่เหมาะสมจาก Operon kit ชุดต่างๆ พบว่าสามารถใช้ Operon A ชนิด A3 และ A10 มาใช้ในการจำแนกให้เห็นความแตกต่างของรูปแบบ (pattern) ของ DNA band ระหว่างแตงกวา และตำลึงได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในการจำแนกลูกผสมที่ได้ระหว่างพืชทั้งสองชนิดนี้ต่อไป นอกจากนี้ยังสามารถใช้วิธีการวิเคราะห์ จำนวน และรูปร่างของโครโมโซมที่ปลายรากพืชมาพิสูจน์ลักษณะทางพันธุกรรมของพืชทั้งสองชนิดได้เช่นกัน
วัน/เดือน/ปี
ทำโครงงาน
1 ม.ค. 2541
Download ไฟล์ PDF