แบบฝึกพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ชื่อโครงการ แบบฝึกพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ชื่อผู้ทำโครงงาน นางวรรณา ไม้แก้ว
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา นายธีรศักดิ์ พิงภักดิ์ , นายปฎล เปรมปรีย์ , นางเบญจวรรณ ไกรสวัสดิ์ , นางสาวอรพินท์ บุษษะ , นางจันทนา พิทักษานุรัตน์ ,นางเอมอร อ้อยทิพย์ , นางสาวอารีย์ ฉิมฉลอง
สถาบันการศึกษา โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี
ระดับชั้น มัธยมต้น
หมวดวิชา คณิตศาสตร์
บทคัดย่อ จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี อยู่ในระดับที่ต่ำ การดำเนินการเรียนการสอนยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร มีสาเหตุเนื่องมาจาก นักเรียนมีความรู้พื้นฐานไม่ดี และนักเรียนมีเจตคติที่ไม่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ จึงศึกษาค้นคว้าทฤษฎีการสอน การจัดทำสื่อการเรียนการสอน ศึกษาวิธีการจัดการเรียนรู้ เพื่อหาวิธีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ผู้ศึกษาได้ทำการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ คำอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ยึดแนวทางตามหลักสูตรแกนกลางของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 ออกแบบการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ โดยแบ่ง เป็น 8 หน่วยการเรียนรู้ย่อย ได้แก่ อัตราและอัตราส่วน อัตราส่วนที่เท่ากัน อัตราส่วนของจำนวนหลายๆ จำนวน สัดส่วน การแก้โจทย์ปัญหาสัดส่วน ร้อยละ การคำนวณเกี่ยวกับร้อยละ และ การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละ ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้รูปแบบวิธีการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละโดยใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ สำหรับวัตถุประสงค์ของการศึกษาในครั้งนี้ เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ เพื่อศึกษาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่ผ่านการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องอัตราส่วนและร้อยละโดยใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะ และเพื่อศึกษาเจตคติในการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียน ที่ผ่านการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องอัตราส่วนและร้อยละโดยใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี ปีการศึกษา 2552 จำนวน 32 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 8 แผน แบบฝึกพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ จำนวน 14 ชุด และเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ เป็นข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ แบบประเมินทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ จำนวน 5 ข้อ แบบวัดเจตคติที่มีต่อการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า(Rating Scales) 5 ลำดับ จำนวน 30 ข้อ วิเคราะห์หาคุณภาพของเครื่องมือ ดำเนินการทดลอง และทำการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า แบบฝึกพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 76.10/80.16 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดคือ 75/75 หลังจากการเรียนเรื่องอัตราส่วนและร้อยละ โดยใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นักเรียนที่ผ่านการเรียนโดยใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะ คณิตศาสตร์ เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์โดยรวมอยู่ในระดับดี นักเรียนผ่านการเรียนโดยใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ เจตคติที่มีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี
วัน/เดือน/ปี
ทำโครงงาน
1 ม.ค. 2541
Download ไฟล์ PDF

ไฟล์ที่ 1

ไฟล์ที่ 2