โครงงานชีววิทยา กระดาษกล้วย | วิชาการดอทคอม
วิชาการดอทคอม ptt logo
รายละเอียดโครงงาน
ชื่อโครงงาน

กระดาษกล้วย

ชื่อผู้ทำโครงงาน นางสาวมุกดา เกตมณี, นางสาวเนาวรัตน์ ตรีพงษ์พันธ์, นางสาวดารณี เลียวกิตติกุล
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา นายสนม วันเพ็ญ, นายสงวน เส็งเจริญ, นางสาวอารีรัตน์ เจษฎาปกรณ์ 
โครงงานได้รับรางวัล โรงเรียนสามพรานวิทยา จังหวัดนครปฐม 
ระดับชั้น มัธยมปลาย 
หมวดวิชา
โครงงาน
ชีววิทยา
โครงงานวิทยาศาสตร์
 
วัน/เดือน/ปี ทำโครงงาน ไม่ระบุ
บทคัดย่อ

จากการศึกษาวิธีการทำกระดาษที่ทำด้วยมือจากต้นกล้วย พบว่า การต้มเยื่อเพื่อให้ได้เยื่อที่เหมาะสมที่จะนำไปฟอกเยื่อ ควรใช้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เข้มข้น 3% โดยน้ำหนัก ใช้ระยะเวลาในการต้มเยื่อ 30 นาที การฟอกเยื่อควรใช้สารละลายแคลเซียมไฮโปคลอไรด์เข้มข้น 1% โดยน้ำหนัก ระยะเวลาในการฟอกเยื่อ 10 นาที การย่อยเยื่อทำได้ 2 วิธี คือการทุบและการตีปั่นเยื่อ วิธีการทุบเยื่อจะให้เยื่อที่มีเส้นใยยาวกว่าการตีปั่นเยื่อ เมื่อนำเยื่อที่ได้มาตักเยื่อเพื่อทำเป็นแผ่นกระดาษ ทำการปรับปรุงคุณภาพโดยการย้อมสี และผสมน้ำแป้ง ทดสอบคุณภาพของกระดาษที่ได้กับกระดาษสาที่ขายในท้องตลาดคุณภาพจะแตกต่างกันไม่มากนัก

Download ไฟล์ PDF ไฟล์ที่ 1