หมึกจากสนิม

ชื่อโครงการ
หมึกจากสนิม
ชื่อผู้ทำโครงงาน
เด็กหญิงสุดาพร สุมา, เด็กหญิงอัจฉรา จอมสง่าวงศ์, เด็กหญิงวิรวดี ปัญโญยิ่ง, เด็กหญิงรุจิภา บุญเสริม
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
นายวุฒิคุณ กรรำ, นายถวัลย์ ตันธีระพงศ์ , นายภาณุวัฒน์ ตันติเสรีรัตน์
สถาบันการศึกษา
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
ระดับชั้น
มัธยมต้น
หมวดวิชา
ชีววิทยา
บทคัดย่อ
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนที่สำคัญอย่างหนึ่งคือ ปากกา การใช้ปากกาหมึกซึมจะช่วยให้เป็นคนมีระเบียบในการเขียนอักษร ประหยัด น้ำหมึกที่มีขายในท้องตลาดมีราคาค่อยข้างแพง เราสามารถผลิตน้ำหมึกที่ใช้กับปากการหมึกซึม ปากกาสปีดบอนด์ หรือพู่กันขึ้นใช้เองได้ โดยใช้ผงตะไบเหล็ก 50 กรัมใบชา 20 กรัม แช่ในน้ำร้อน 200 cc. เป็นเวลา 1 ชั่วโมง แล้วนำมาระเหยน้ำออกจนเหลือสารละลาย 30 cc. จะได้สารละลายน้ำหมึกที่ใช้ทดแทนหมึกในท้องตลาดได้ นอกจากใบชาแล้วยังสามารถใช้พืชชนิดอื่นแทนได้อีกเช่น เปลือกสีเสียด สีเสียดผง เปลือกผลทับทิม หมากแห้ง เพราะสิ่งเหล่านี้ล้วนให้สาร Tannin ซึ่งทำปฏิกิริยากับสนิมเหล็กแล้วเกิดสารละลายสีดำใช้เป็นน้ำหมึกได้
วัน/เดือน/ปี ทำโครงงาน
1 ม.ค. 2541
Download ไฟล์ PDF