โครงงานคอมพิวเตอร์ โปรแกรมหมากรุกไทย | วิชาการดอทคอม
วิชาการดอทคอม ptt logo
รายละเอียดโครงงาน
ชื่อโครงงาน

โปรแกรมหมากรุกไทย

ชื่อผู้ทำโครงงาน นายธนาวิทย์ งามการ
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.อัศนีย์ ก่อตระกูล 
สถาบันการศึกษา นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเบญมราชูทิศ จังหวัดจันทบุร 
ระดับชั้น มัธยมปลาย 
หมวดวิชา
โครงงาน
คอมพิวเตอร์
 
วัน/เดือน/ปี ทำโครงงาน 1/1/2541
บทคัดย่อ

โครงงานนี้เป็นการพัฒนาซอฟต์แวร์เกมหมากรุกไทย โดยการเขียนโปแกรมบนระบบปฏิบัติการ DOS ด้วยภาษา Pascal ซึ่งซอฟต์แวร์นี้มีคุณลักษณะพิเศษคือ มีการนำเสนอรูปแบบของเกมด้วยวิธีแบบเป็น 2 กระดาน โดยทั้งสองกระดานจะกลับด้านตรงกันข้าม ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการมองตัวหมากของผู้เล่นทั้งสองฝ่าย นอกจากนี้ ยังสามารถบอกวิธีการเดินตัวหมากแต่ละตัวได้ ฉะนั้นผู้ที่ไม่เคยเล่นหมากรุกไทยมาก่อนจะสามารถศึกษาวิธีการเล่นหมากรุกไทยได้จากซอฟต์แวร์นี้

ผู้วิจัยมีความหวังว่าซอฟต์แวร์นี้จะมีส่วนช่วยในการนำเสนอการละเล่นแบบไทย ๆ ให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย

Download ไฟล์ PDF ไฟล์ที่ 1