โปรแกรมหมากรุกไทย

ชื่อโครงการ โปรแกรมหมากรุกไทย
ชื่อผู้ทำโครงงาน นายธนาวิทย์ งามการ
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.อัศนีย์ ก่อตระกูล
สถาบันการศึกษา นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเบญมราชูทิศ จังหวัดจันทบุร
ระดับชั้น มัธยมปลาย
หมวดวิชา คอมพิวเตอร์
บทคัดย่อ โครงงานนี้เป็นการพัฒนาซอฟต์แวร์เกมหมากรุกไทย โดยการเขียนโปแกรมบนระบบปฏิบัติการ DOS ด้วยภาษา Pascal ซึ่งซอฟต์แวร์นี้มีคุณลักษณะพิเศษคือ มีการนำเสนอรูปแบบของเกมด้วยวิธีแบบเป็น 2 กระดาน โดยทั้งสองกระดานจะกลับด้านตรงกันข้าม ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการมองตัวหมากของผู้เล่นทั้งสองฝ่าย นอกจากนี้ ยังสามารถบอกวิธีการเดินตัวหมากแต่ละตัวได้ ฉะนั้นผู้ที่ไม่เคยเล่นหมากรุกไทยมาก่อนจะสามารถศึกษาวิธีการเล่นหมากรุกไทยได้จากซอฟต์แวร์นี้ ผู้วิจัยมีความหวังว่าซอฟต์แวร์นี้จะมีส่วนช่วยในการนำเสนอการละเล่นแบบไทย ๆ ให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย
วัน/เดือน/ปี
ทำโครงงาน
1 ม.ค. 2541
Download ไฟล์ PDF