ลักษณะทางบุคลิกภาพและความสามารถทางสติปัญญาที่ส่งผลต่อพฤติกรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงภายในองค์การ

ชื่อโครงการ ลักษณะทางบุคลิกภาพและความสามารถทางสติปัญญาที่ส่งผลต่อพฤติกรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงภายในองค์การ
ชื่อผู้ทำโครงงาน ไชยพัฒน์ กลั่นสุภา, ศจีมาจ ณ วิเชียร
ระดับชั้น อื่นๆ
หมวดวิชา อื่นๆ
บทคัดย่อ การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการปฏิสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางบุคลิกภาพและความสามารถทางสติปัญญาที่ส่งผลต่อพฤติกรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงภายในองค์การของพนักงาน เพื่อเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงภายในองค์การของพนักงานโดยจำแนกตามลักษณะทางบุคลิกภาพ เพื่อเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงภายในองค์การของพนักงานโดยจำแนกตามระดับความสามารถทางสติปัญญา กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาคือ พนักงานธนาคารออมสิน (สำนักงานใหญ่) จำนวน 240 คน ผลการวิจัยพบว่า พนักงานส่วนใหญ่มีมิติที่เป็นองค์ประกอบบุคลิกภาพในด้านสติสัมปชัญญะเด่น มีระดับความสามารถทางสติปัญญาอยู่ในกลุ่มสูง และมีระดับพฤติกรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงภายในองค์การของพนักงานอยู่ในกลุ่มสูง ลักษณะทางบุคลิกภาพและความสามารถทางสติปัญญามีปฏิสัมพันธ์กับพฤติกรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงภายในองค์การของพนักงาน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ลักษณะทางบุคลิกภาพที่แตกต่างกัน มีผลต่อระดับพฤติกรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงภายในองค์การของพนักงาน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ระดับความสามารถทางสติปัญญาที่แตกต่างกัน มีผลต่อระดับพฤติกรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงภายในองค์การของพนักงาน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
วัน/เดือน/ปี
ทำโครงงาน
1 ม.ค. 2541
Download ไฟล์ PDF

ไฟล์ที่ 1