มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มอบทุนให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อสังคม

       มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดมอบทุนผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อสังคม เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชา Entrepreneurship ซึ่งสามารถเป็นผู้ประกอบการที่มีความสำเร็จทางธุรกิจในอนาคต เพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับ Entrepreneurship ที่ครบถ้วน ทันสมัยให้กับบัณฑิต โดยเน้นให้มีประสบการณ์ในการสร้างและบริหารธุรกิจจริง มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม
 
 
 
การสนับสนุนทางการเงิน
 
       มูลนิธิสิริวัฒนภักดีสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ กิจกรรมต่างๆ ในโครงการ รวมทั้งจัดตั้งกองทุนสนับสนุนโครงการสร้างและบริหารงานธุรกิจจริง
 
        มหาวิทยาลัยสนับสนุนทุนการศึกษา โดยยกเว้นค่าเล่าเรียนให้แก่นักศึกษาในโครงการ รวมทั้งกิจกรรมในหลักสูตร
 
        เมื่อธุรกิจที่นักศึกษาสร้างขี้นมีการขยายตัว และต้องการเงินทุนเพิ่ม มหาวิทยาลัยจะประสานกับสถาบันการเงิน หรือ นักธุรกิจที่สนใจการลงทุนแบบ Venture Capital มารับฟังแผนธุรกิจของนักศึกษา เพื่อเพิ่มการลงทุนต่อยอดธุรกิจในอนาคต
 
 
 โครงการสร้างและบริหารงานธุรกิจจริง: (คิดเป็นหน่วยกิต)
 
         โครงการจะเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้เป็นขั้นตอน และต่อเนื่องในเชิงวิชาการ ตั้งแต่กระบวนการสร้างแนวคิด การก่อตั้งธุรกิจ การระดมทุนในระยะต่างๆ ของการดำเนินงาน และการบริหารงานในทุกส่วนของธุรกิจซึ่งธุรกิจนี้จะเกิดขึ้นจริง โดยมีเวลาดำเนินโครงการนี้ป็นเวลาสองปี
 
          นักศึกษาได้รับเงินทุนสนับสนุนเบื้องต้นสำหรับการดำเนินธุรกิจในโครงการ จากกองทุนของมูลนิธิสิริวัฒนภักดี และมีการดูแลให้คำแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญ
 
 แผนการรับสมัครนักศึกษารุ่นที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2557
 
กำหนดการ
 
รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557
 
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
 
-  เป็นผู้ที่มีความตั้งใจจริง แน่วแน่ ในการประกอบธุรกิจเป็นของตนเอง
 
-  จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.5
 
-  อายุไม่เกิน 20 ปี (ณ วันที่สมัคร)
 
-  ไม่จำกัด เพศและเชื้อชาติ
 
-  เป็นผู้มีความประพฤติดี และมีประสบการณ์ทำกิจกรรมนอกหลักสูตร หรือมีประสบการณ์ในการกอบธุรกิจของตนเองหรือครอบครัว
 
 
 
 วิธีการสมัคร
 
- สมัครออนไลน์
 
- หรือสมัครด้วยตนเอง ที่ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ อาคาร 12 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 
ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557
 
 
 
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
http://www.utcc.ac.th/scholarship/2352/%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1.html
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย