ม.หอการค้าไทย มอบทุน Beta Young Entrepreneur

ทุน Beta Young Entrepreneur ม.หอการค้าไทย

 

 

 
          เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชา Entrepreneurship ซึ่งสามารถเป็นผู้ประกอบการที่มีความสำเร็จทางธุรกิจในอนาคต เพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับ Entrepreneurship ที่ครบถ้วน ทันสมัยให้กับบัณฑิต โดยเน้นให้มีประสบการณ์ในการสร้างและบริหารธุรกิจจริง มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม
 
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
 
-  เป็นผู้ที่มีความตั้งใจจริง แน่วแน่ ในการประกอบธุรกิจเป็นของตนเอง
 
-  จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.5
 
-  อายุไม่เกิน 20 ปี (ณ วันที่สมัคร)
 
-  ไม่จำกัด เพศและเชื้อชาติ
 
-  เป็นผู้มีความประพฤติดี และมีประสบการณ์ทำกิจกรรมนอกหลักสูตร หรือมีประสบการณ์ในการกอบธุรกิจของตนเองหรือครอบครัว
 
 
 
แผนการรับสมัครนักศึกษารุ่นที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2557
 
 
 
หมายเหตุ
 
ค่ายคุณธรรมจริยธรรม วันที่ 28 - 29 เมษายน 2557 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ค่ายลูกแม่ไทยจิตใจงาน วันที่ 28 มิถุนายน - 9 กรกฎาคม 2557 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 
 
วิธีการสมัคร
 
สมัครออนไลน์  กรอกข้อมูลการสมัครออนไลน์ได้ที่
 
http://202.28.9.143/registrar/apphome.asp
 
หรือสมัครด้วยตนเอง
 
ที่ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ อาคาร 12 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557
 
 
 
หน้าเว็บไซต์หลัก  
 
http://utcc2.utcc.ac.th/young_entrepreneur/index.php
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย