มหาวิทยาลัยพายัพ มอบทุนส่งเสริมการศึกษา ปีการศึกษา 2557

         ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยพายัพ ได้ดำเนินพันธกิจด้านการศึกษามากว่า 40 ปี จึงได้จัดโครงการคัดเลือกบุคคลรับทุนการศึกษาประเภททุนส่งเสริมการศึกษา ปีการศึกษา 2557 จากผู้ที่สนใจทั่วประเทศ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
 
 
 
 
 
ประเภทที่หนึ่ง
 
         ทุน 77 จังหวัด มอบให้กับนักเรียนที่สมัครขอรับทุนและรายงานตัวเป็นนักศึกษา จังหวัดละ 1 ทุน (จังหวัดที่ตั้งของโรงเรียนที่กำลังศึกษา)  รวม  77 ทุน  ทุนละ 10,000.- บาท
 
 
เงื่อนไข   
 
1. ทุนนี้เป็นทุนสำหรับเป็นส่วนลดค่าหน่วยกิตของนักศึกษาใหม่  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 
2. ทุนนี้มอบให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สมัครเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยผ่านทุกระบบการคัดเลือก  
(โควตาภูมิภาค  โควตารับตรงผ่านครูแนะแนว  แอดมิชชั่น  รับตรงด้วยตนเอง / ทางไปรษณีย์ / ทางอินเตอร์เน็ต) 
3. ทุนนี้มอบให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน  2.00 ขึ้นไป 
4. เกณฑ์การคัดเลือกจะพิจารณาจากการตอบคำถามในใบสมัครทุนแสดงความมุ่งมั่นที่จะศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพายัพ 
5. ทุนนี้ยกเว้นสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  เภสัชศาสตร์  ดุริยศิลป์ และศาสนศาสตร์
 
ประเภทที่สอง  
 
         ทุนโรงเรียนเครือข่าย  เฉพาะสำหรับโรงเรียนในเครือสภาคริสตจักรในประเทศไทย  จำนวน  18 โรงเรียน  18 ทุน ทุนละ  10,000.- บาท
 
เงื่อนไข   
 
1. ทุนนี้เป็นทุนสำหรับเป็นส่วนลดค่าหน่วยกิตของนักศึกษาใหม่  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 
2. ทุนนี้มอบให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนสังกัดมูลนิธิสภาคริสตจักรในประเทศไทย ที่สมัครเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยผ่านทุกระบบการคัดเลือก (โควตาภูมิภาค  โควตาโรงเรียน  แอดมิชชั่น  รับตรงด้วยตนเอง / ทางไปรษณีย์ / ทางอินเตอร์เน็ต) 
3. ทุนนี้มอบให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน  2.00 ขึ้นไป 
4. เกณฑ์การคัดเลือกจะพิจารณาจากการตอบคำถามในใบสมัครทุนแสดงความมุ่งมั่นที่จะศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพายัพ 
5. ทุนนี้ยกเว้นสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  เภสัชศาสตร์  ดุริยศิลป์ และศาสนศาสตร์ 
 
รายชื่อโรงเรียนในเครือสภาคริสตจักรในประเทศไทยที่เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
           1.โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย   กรุงเทพ 
           2.โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี  จังหวัดลำปาง 
           3.โรงเรียนเจริญราษฎร์  จังหวัดแพร่ 
           4.โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม  จังหวัดเชียงราย 
           5.โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน  จังหวัดเชียงใหม่ 
           6.โรงเรียนดาราวิทยาลัย   จังหวัดเชียงใหม่ 
           7.โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา  จังหวัดตรัง 
           8.โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา  จังหวัดน่าน 
           9. โรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ 
          10.โรงเรียนนานาชาติศรีธรรมราชศึกษา   จังหวัดนครศรีธรรมราช 
          11.โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  จังหวัดเชียงใหม่ 
          12.โรงเรียนผดุงราษฎร์  จังหวัดพิษณุโลก 
.         13.โรงเรียนรังษีวิทยา  จังหวัดเชียงใหม่ 
          14.โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย   กรุงเทพมหานคร 
          15.โรงเรียนวิชชานารี  จังหวัดลำปาง 
.         16.โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
          17.โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา  จังหวัดชลบุรี 
          18.โรงเรียนอรุณประดิษฐ   จังหวัดเพชรบุรี
 
 
ประเภทที่สาม  
 
ทุนหอพักนักศึกษา  1 ภาคเรียน  ในภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2557  จำนวน  40 ทุน  มูลค่าทุนละ 6,400.- บาท  รวมเป็นเงิน  256,000.- บาท  สำหรับมอบให้กับนักเรียนที่สมัครผ่านโควตาภูมิภาค  (เหนือ อิสาน ใต้) และโควตารับตรงผ่านครูแนะแนว (โควตาโรงเรียน) 
 
เงื่อนไข   
 
1. ทุนนี้เป็นทุนสำหรับพักหอพักของมหาวิทยาลัยพายัพ  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 
2. ทุนนี้มอบให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการคัดเลือกจากโควตาภูมิภาค(เหนือ อิสาน ใต้)   และ 
โควตารับตรงผ่านครูแนะแนว (โควตาโรงเรียน)
3. ทุนนี้มอบให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน  2.00 ขึ้นไป 
4. ทุนนี้มอบให้กับนักเรียนที่รายงานตัวชำระเงินตามระยะเวลาที่กำหนด  หากมีจำนวนผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนจำนวนมากกว่าที่กำหนด จะใช้วิธีจับสลาก 
5. ทุนนี้ยกเว้นสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  ดุริยศิลป์ และศาสนศาสตร์
 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครขอรับทุนฯ
 
-ผู้สมัครขอรับทุนต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบว่าด้วยการศึกษาของมหาวิทยาลัยพายัพ และไม่ต้องห้ามโดยบัญญัติของกฎหมาย และไม่เคยถูกให้พ้นสภาพโดยสถาบันการศึกษาใด ๆ เนื่องจากมีความประพฤติไม่เหมาะสมอย่างหนึ่งอย่างใด
ต้องเป็นผู้ที่สมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยพายัพ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาใดสาขาหนึ่ง
-เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระบบการศึกษา ปีการศึกษา 2556 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
-เป็นผู้มีสัญชาติไทย
-เป็นผู้มีเจตนามุ่งมั่นเพื่อศึกษาในมหาวิทยาลัยพายัพจนสำเร็จ มีความประพฤติดี มีวินัย และขยันหมั่นเพียรในการศึกษาเล่าเรียน
-เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนดไว้ในแต่ละเงื่อนไขของคณะ/สาขาวิชา
-เป็นผู้ที่มีศีลธรรม วัฒนธรรม และความประพฤติดี
-ผู้สมัครขอรับทุนมีสิทธิสมัครขอรับทุนได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น และต้องเป็นสาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยพายัพ
 
 
เกณฑ์การคัดเลือก
 
-มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด
-ต้องผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยพายัพในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง 
-ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการฯ ซึ่งจะพิจารณาจากองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น ความตั้งใจที่จะศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพายัพ ความประพฤติ ความรับผิดชอบต่อการเรียน บุคลิกภาพ ความสามารถพิเศษ ฯลฯ
-ทุน 77 จังหวัด และทุนโรงเรียนในเครือสภาคริสตจักรฯ สามารถรับทุนได้เพียง 1 ทุน ต่อหนึ่งคนเท่านั้น  ส่วนทุนหอพักสามารถรับร่วมกับทุนอื่นได้
 
 
เอกสารประกอบการสมัครขอรับทุนฯ (ประเภทที่หนึ่ง และสอง) 
 
1. ใบสมัครขอรับทุนส่งเสริมการศึกษา (Download ได้ที่เว็บไซต์  www.payap.ac.th 
2. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1 ) 5  ภาคเรียน  จำนวน  1  ฉบับ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน   จำนวน  1  ฉบับ
4. เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล
 
 
วิธีการสมัครขอรับทุนฯ
 
1. ดาว์นโหลด แบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนส่งเสริมการศึกษา และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
2. ยื่นใบกรอกประวัติผู้สมัครฯ และแนบเอกสารประกอบ พร้อมกับการสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยพายัพ  
โดย  ส่งด้วยตนเอง หรือ ส่งทางไปรษณีย์    ไปที่ ศูนย์รับนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว  อ. เมือง  จ. เชียงใหม่  50000
หรืออีเมล์  pr@payap.ac.th
 
 
กำหนดการ
 
24 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2557 -ยื่นใบสมัครขอรับทุนการศึกษาฯ ที่ศูนย์รับนักศึกษา มหาวิทยาลัียพายัพ
21 เมษายน 2557 -ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนฯ ทางเว็บไซต์ www.payap.ac.th
หมายเหตุ
-ผู้ได้รับทุนฯ ต้องเป็นผู้ที่รายงานตัวชำระเงินลงทะเบียน ภายในเวลาที่กำหนด มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย