โครงการประกวดคัดเลือกผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ระดับโรงเรียน ประจำปี 2557

           สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดย สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมโลก (โครงการ GLOBE) ขอเชิญโรงเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการประกวดคัดเลือกผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ระดับโรงเรียน ประจำปี 2557 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และเข้าใจความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมที่เป็นองค์ประกอบของโลก (ดิน น้ำ บรรยากาศ และสิ่งปกคลุมดิน/สิ่งมีชีวิต) ในลักษณะของวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบของนักเรียนผ่านการศึกษาค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนอย่างเป็นระบบ และเป็นมาตรฐานทางวิทยาศาสตร์ ร่วมกับครู นักวิทยาศาสตร์ และชุมชน โดยเชิญโรงเรียนส่งผลงานเข้าร่วมคัดเลือก
 
 
 
 
 
ลักษณะของผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 
1.  ผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมที่สามารถส่งเข้าประกวด จะต้องเป็นผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมที่บูรณาการความรู้วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือ วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ (Earth System Science) ร่วมกับการบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ โดยเน้นการนำความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการ หรือ แนวทาง หรือ ผลผลิตใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ หรือแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ
 
2.  เป็นงานวิจัยที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว และจะต้องเป็นงานวิจัยที่ยังไม่เคยได้นำเสนอในการประชุมวิชาการประจำปี “การนำเสนอผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ ระดับโรงเรียน ครั้งที่ 1 - 4” หรือส่งเข้าร่วมการประกวดงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2556 ซึ่งจัดโดย สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมโลก (โครงการ GLOBE) สสวท.
 
3.  ผลงานวิจัยที่มีการใช้หลักวิธีดำเนินการตรวจวัดของโครงการ GLOBE (GLOBE Protocol) และมีการส่งข้อมูล (GLOBE Data Entry) เข้าเว็บไซต์โครงการ GLOBE ที่ www.globe.gov จะได้มีคะแนนพิเศษในการพิจารณา เนื่องจากผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลงานวิจัยดีเด่น จะได้รับการสนับสนุนให้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุม GLOBE Learning Expedition 2014
หมายเหตุ งานวิจัยนี้เป็นผลงานร่วมกันของผู้วิจัยกับ สสวท. การจะเผยแพร่ต้องได้รับการยินยอมจากทั้งสองฝ่ายร่วมกัน
 
 
รายละเอียดของผู้เข้าร่วมการประกวดคัดเลือกผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 
1. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการประกวด คณะผู้วิจัยซึ่งเป็นนักเรียน และครูที่ปรึกษาของโรงเรียนทั่วประเทศที่มีผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมที่บูรณาการความรู้วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือ วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ ร่วมกับระบบสะเต็มศึกษา
 
2. จำนวนสมาชิกของคณะผู้วิจัย คณะผู้วิจัย รวม 3 คน ประกอบด้วยนักเรียนจำนวน 2 คน ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 และครูที่ปรึกษางานวิจัยจำนวน 1 คน
 
3. จำนวนผลงานวิจัยที่ส่งประกวดโรงเรียนสามารถส่งงานวิจัยเข้าร่วมการคัดเลือกได้ระดับชั้นละ 1 งานวิจัย ต่อโรงเรียน โดยแบ่งเป็น 3 ระดับดังนี้
 
  • ระดับประถมศึกษา
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 
วิธีการส่งผลงานวิจัย
 
1. วิธีการส่งผลงานวิจัย รายละเอียดของผลงานวิจัยที่จะต้องส่งให้คณะกรรมการพิจารณาประกอบด้วย
 
  • ใบสมัคร
  • รายงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (แบบสรุป) จำนวน 8 ชุด พร้อมไฟล์
  • วีดิโอการนำเสนอผลงานวิจัยของคณะผู้วิจัยความยาวไม่เกิน 15 นาที โดยเป็นการนำเสนอผลงานวิจัยของนักเรียนโดยใช้สื่อ Power Point ประกอบการนำเสนอ
  • ไฟล์รายงานวิจัย และวีดิโอการนำเสนอผลงานวิจัย เป็น CD หรือ DVD จำนวน 1 แผ่น
  • หนังสือนำส่งจากโรงเรียน จำนวน 1 ฉบับ
  • รายงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ฉบับเต็ม ความยาวไม่เกิน 50 หน้า จำนวน 1 ชุด พร้อมไฟล์ (สำหรับโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก ซึ่งต้องนำส่งรายงานในการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยฯ รอบตัดสิน)
  • เอกสารทั้งหมด ส่งมาที่ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมโลก (โครงการ GLOBE) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 924 ถนนสุขุมวิท คลองเตย กรุงเทพ 10110 (โครงการประกวดคัดเลือกผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมระดับโรงเรียน ประจำปี 2557) 

 

2. กำหนดการส่งผลงานวิจัย
 
โรงเรียนสามารถส่งผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมมายัง สสวท. ภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 หากเกินกำหนดจะไม่ได้รับการพิจารณาไม่ว่ากรณีใด โดยโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือก
ผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในรอบแรกจะต้องมานำเสนอผลงานวิจัยในวันที่ 24 - 26 มีนาคม พ.ศ. 2557 ณ สสวท.
 
กำหนดเวลา
 
ส่งผลงานวิจัยมายัง สสวท. ภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557
ประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 11 มีนาคม 2557 โดยสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมโลก (โครงการ GLOBE) สสวท. จะแจ้งผลไปยังโรงเรียนเฉพาะโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือก
โรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องเข้าร่วมการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ระดับโรงเรียนประจำปี 2557 ในวันที่ 24 – 25 มีนาคม 2557 ณ สสวท.
 
 
 
ติดต่อสอบถาม
 
0-2392-4021 ต่อ 1121 (สมรศรี, สุวินัย), 1124 (ยุพาพร) ,1128 (ศิริพร)
e-mail : globeproject@ipst.ac.th
 
 
 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
 
http://globethailand.ipst.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=308%3A-5-&catid=132%3A--5
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : www.contestwar.com