โครงการแลกเปลี่ยน IEE ณ สหรัฐอเมริกา

          ศูนย์แนะแนวโครงการแลกเปลี่ยนนานาชาติ IEE Thailand ได้ร่วมกับ 2 องค์กรหลักในประเทศสหรัฐอเมริกา Non Profit Organization in USA  ที่ได้รับการแต่งตั้งจากหน่วยงานจากรัฐบาลอเมริกา เพื่อจัดโครงการแลกเปลี่ยนในระดับเยาวชนชั้นปีมัธยมศึกษา 3 - 5 โดยเห็นความสำคัญของเยาวชนไทยที่มีความรู้ ความสามารถ และเห็นประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพทางภาษาในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนักเรียนทุนแลกเปลี่ยนประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อพัฒนาความสันพันธ์ระหว่างประเทศไทย - สหรัฐอเมริกา ความสันติสุข เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม เรียนรู้ภาษา เรียนรู้การอยู่อาศัยในสังคมที่มีความแตกต่างและพร้อมที่จะปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ ๆ
 
 
 
 
 
คุณสมบัติ
 
  • สัญชาติไทย
  • อายุระหวาง 14-18 ปี
  • มีสถานภาพเป็นนักเรียนในสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองชั้น
  • มีเกรดเฉลี่ยแต่ละเทอมไม่ต่ำกว่า 2.5  และมีเกรดเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษไม่ต่่ำกว่า 2
  • มีความประพฤติดี รับผิดชอบและสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ดี
  • สุขภาพร่างกายสมบูรณ์  แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวหรือโรคอื่น ๆ
 
หลักฐานการสมัคร
 
  • สำเนาผลการเรียน 3 ปี (ปีปัจจุบันและ2 ปีย้อนหลัง)
  • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้วจำนวน 2 รูป
  • ค่าสมัครสอบ 200 บาท

 

 
หมดเขตวันที่ 31 พฤษภาคม 2557 
 
 
 
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
 
โทร 02-612-9511  ต่อ 15
หรือพี่รจน์ 083-069-2556
 
www.ieethailand.com