โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน SEA (รุ่น 7)

       โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน SEA (รุ่น 7) เป็นโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม (Cultural Exchange Program) ซึ่งเป็นโครงการจัดหานักเรียนที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามระเบียบของโครงการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับโอกาสในการศึกษาในต่างประเทศ พักอาศัยอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์อาสาสมัคร (Host Family) และเข้าเรียนในโรงเรียนรัฐบาลในระดับชั้นที่เหมาะสมตามระยะเวลาที่โครงการกำหนด กำลังเปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-5 ที่มีอายุระหว่าง 14-17 ปี และมีผลการเรียนค่าเฉลี่ยในช่วง 3 ปีการศึกษาล่าสุด 2.50 ขึ้นไป (ไม่เคยได้รับเกรด 0 หรือ 1 ในช่วง 2 ปีการศึกษาหลังสุด) 
 
 
 
       ประเทศที่รับสมัครเข้าร่วมโครงการ  USA, Brazil, France, Germany, Italy, Portugal, South Africa, Japan, and China
 
 
ประเภททุน 
 
-ทุน SEA USA Full Grant ทุนเต็มจำนวน จำนวน 1 ทุน มูลค่าทุนกว่า 450,000 บาท
-ทุน SEA Europe Half Grant ทุนครึ่งจำนวนกลุ่มประเทศยุโรป จำนวน 1 ทุน
-ทุนบุตรข้าราชการ 30,000 บาท จำนวน 6 ทุน
-ทุนสมทบ จำนวนกว่า 50 ทุน
 
 
 
ระยะเวลาการรับสมัคร 1 เมษายน - 31 กรกฎาคม 2557
 
สอบข้อเขียน วันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม 2557 (ข้อสอบปรนัยภาษาอังกฤษ 100 ข้อ แบ่งเป็น Grammar 50 ข้อ และ  Reading 50 ข้อ)
 
 
 
ดาวน์โหลดใบสมัครและอ่านข้อมูลเพิ่มเติม 
 
http://seathailand.org/image/upload/File/SEA%202015/SEA%202015%20Application%20and%20Regulations.pdf
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : dek-d.com