วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับสมัครโครงการรับตรงพร้อมมอบทุน 2557

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เปิดรับสมัครโครงการรับตรงพร้อมมอบส่วนลดค่าเล่าเรียนจำนวนกว่า 40 เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียว สำหรับผู้สมัครที่ต้องการเข้าเรียนในระดับปริญญาตรีหลักสูตรอินเตอร์ ปีการศึกษา 2557 
 
 
 
สำหรับโครงการรับตรงของ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สามารถสมัครกันได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 25 กรกฏาคม 2557 
หลักสูตรที่เปิด (สาขาละ 25 คน)
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
- สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
- สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว (หลักสูตรภาษาจีน-อังกฤษ)
 
ทุนประเภทแรก คือ  “ทุนสร้างโอกาสทางการศึกษา” เป็นทุนส่วนลดค่าเล่าเรียน 40% จากค่าเล่าเรียนเหมาจ่ายจำนวน 38,000บาท ในภาคเรียนที่ 1/2557
- สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (หรือเทียบเท่า)
- สำหรับผู้สมัครโดยตรง และรายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนด
- ปิดรับสมัครวันศุกร์ที่ 25 กรกฏาคม 2557
 
พิเศษ! เฉพาะสำหรับผู้ที่สมัครและลงทะเบียนเรียนภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 นี้เท่านั้น
 
ทุนประเภทสอง คือ “ทุนพัฒนาศักยภาพ AEC” เป็นทุนยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียนต่อเนื่อง จำนวน 10,000บาท ทุกภาคการศึกษาตลอดหลักสูตร
- เป็นนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ และมีผลการเรียนผ่านเกณฑ์ที่กำหนด สามารถขอรับทุนได้จนจบการศึกษา
 
 รายละเอียดเพิ่มเติม
- สำหรับครอบครัวข้าราชการ สามารถใช้สิทธิเบิกค่าบำรุงการศึกษาได้อีกจำนวน 22,000บาทต่อปีการศึกษา นอกเหนือนจากทุนการศึกษาต่าง ๆได้รับ
- เฉพาะผู้สมัครปีการศึกษา 2557ได้รับสิทธิยกเว้นค่าใบสมัครมูลค่า 500บาท
- ผู้ที่สนใจสามารถสมัครโดยตรงได้ที่ druic14@gmail.com
- มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงทุนการศึกษา รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไข ในเวลาใดๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
 
สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายรับสมัครและจัดสอบ
Tel:0-2466-5948 หรือติดต่อ อ.พัฒนา 085-9178438  หรือ
อ.กอล์ฟ 091-4266771, 083-1333225