ทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของหอการค้าญี่ปุ่น รุ่นที่ 7

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ หอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพมหานคร (Japanese Chamber of Commerce,Bangkok: JCC) จะจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีความเหมาะสมในพื้นที่ภาคเหนือ ๔๐ ทุน (พื้นที่ภาคเหนือ สพม.34 - สพม.42)
 
คุณสมบัตินักเรียนผู้รับทุน
1.เป็นผู้มีความประพฤติดีและผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
2.กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557  โดยคะแนนเฉลี่ยสะสมของชั้นมัธยมตอนต้น ต้ังแต่ 3.00 ขึ้นไป
3.เมื่อได้รับทุนการศึกษาจะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ต่ำกว่า 3.00  ตลอดการรับทุน
 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/files/document/attachment/51578/608844.pdf