ธนาคารแห่งประเทศไทย ให้ทุนการศึกษานักศึกษาที่กำลังศึกษาปริญญาตรี จำนวน 10 ทุน

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะให้ทุนการศึกษาประเภททุนนักศึกษาที่กำลังศึกษาปริญญาตรีปี 2 – ปี 4 ในประเทศไทย ประจำปี2557 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุน จำนวน 10 ทุน ดังต่อไปนี้

1. ทุนที่รับสมัคร

ทุนสำหรับนักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีปี 2 – ปี 4 ตามสถานศึกษาที่ ธปท. กำหนดในประเทศไทย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์วิศวกรรมศาสตร์เศรษฐศาสตร์การเงิน บัญชีสถิติคณิตศาสตร์และกฎหมาย รวมทั้งสิ้น จำนวน 10 ทุน

2. คุณสมบัติของผู้ที่สมัครขอรับทุน

   2.1 มีสัญชาติไทย

   2.2 เป็นโสด

   2.3 เป็นผู้มีอายุไม่เกิน 25 ปีนับถึงวันที่ 1 มกราคม 2557

   2.4 เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีปี 2 – ปี 4 ที่เหลือระยะเวลาการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา ณ สถานศึกษาที่ ธปท.กำหนด ดังนี้

   - จุฬาลงกรณ์ ธรรมศาสตร์ มหิดล เกษตรศาสตร์

 ใน 8 สาขาวิชา ได้แก่ คอมพิวเตอร์/ วิศวกรรมศาสตร์/ เศรษฐศาสตร์ / การเงิน /บัญชี/ สถิติ / คณิตศาสตร์ / กฎหมาย

 - เทคโนฯพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เทคโนฯพระจอมเกล้าธนบุรี เทคโนฯพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในสาขา 2 วิชา ได้แก่ คอมพิวเตอร์/ วิศวกรรมศาสตร์

   2.5 มีผลการเรียนดี ได้รับคะแนนเกรดเฉลี่ย 3.0 ขึ้นไปขณะขอรับทุน

   2.6 เป็นผู้มีศีลธรรม วัฒนธรรม และความประพฤติดี

   2.7 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดที่เป็น ลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท

   2.8 ไม่เป็นโรคอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือเป็นโรคติดต่ออันพึงรังเกียจ

   2.9 เป็นผู้ที่ไม่อยู่ระหว่างการรับทุนที่มีสัญญาผูกพันในการปฏิบัติงานชดใช้ทุนใด ๆ

3. การสมัครสอบ

   3.1 สมัครผ่านทางมหาวิทยาลัย ที่ ธปท.กำหนด ปิดรับสมัครวันที่ 15 กันยายน 2557

รายละเอียดตาม ข้อปฏิบัติสำหรับนิสิต นักศึกษา ผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อสมัครทุน ป.ตรี ปี 2 – ปี 4 ในประเทศ ประจำปี 2557 ของ ธนาคารแห่งประเทศไทย

   3.2 เอกสารและหลักฐานการสมัคร สำหรับนิสิต นักศึกษา ผู้ได้รับการเสนอชื่อจากมหาวิทยาลัยเป็นผู้สมัครทุน ที่ต้องส่งให้ ธปท. ทาง email ประกอบด้วย

 - ใบสมัครทุน

- ประวัติย่อ (Resume) พร้อมรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ

 ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

- สำเนาแสดงผลการเรียนรวมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมา จำนวน 1 ชุด

- หนังสือรับรองความประพฤติและความเหมาะสมในการรับทุนจากอาจารย์ที่ปรึกษา

- เอกสารทุกฉบับให้เขียนรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” และลงชื่อกำกับไว้ด้วย

4. การสอบคัดเลือก

   4.1 วิธีการคัดเลือก

มหาวิทยาลัย ที่ ธปท.กำหนดจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย เข้าสมัครขอรับทุน โดยจะส่งรายชื่อผู้สมัครขอรับทุน พร้อมเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร มายัง ธปท. เพื่อเข้ากระบวนการสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการคัดเลือกผู้รับทุน

   4.2 กำหนดการสอบคัดเลือก

ธปท. จะดำเนินการคัดเลือกผู้รับทุนด้วยการสอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการคัดเลือกผู้รับทุนและจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์กำหนดการ และสถานที่สอบสัมภาษณ์ทางเวบไซท์ ของ ธปท.ที่http://www.bot.or.th หัวข้อสมัครงาน ฝึกงานและทุน

5. การประกาศผลการคัดเลือก

ธปท.จะประกาศรายชื่อผู้ได้ทุน ทางเวบไซท์ของ ธปท.ที่http://www.bot.or.th หัวข้อสมัครงาน

ฝึกงานและทุน ในกรณีที่ผู้ได้ทุนสละสิทธิการรับทุนหรือถูกเพิกถอนการให้ทุน หรือปรากฏภายหลังว่าขาดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครขอรับทุน ซึ่งยังอยู่ภายในระยะเวลาที่ ธปท.กำหนด ธปท.อาจจะพิจารณาให้ผู้สอบได้ในลำดับถัดไป และยังมิได้รับทุนใดในการสอบครั้งเดียวกันนี้เป็นผู้มีสิทธิได้ทุนแทน

6. การเพิกถอนการให้ทุน

ธปท. จะพิจารณาเพิกถอนการให้ทุนแก่ผู้มีสิทธิได้ทุน หากเข้ากรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้

   6.1 คุณสมบัติไม่ตรงตามที่ประกาศรับสมัครสอบ

   6.2 เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย

   6.3 ไม่ประพฤติตนตามแนวทางที่ ธปท. วางไว้

   6.4 หลีกเลี่ยง ละเลย การรายงานตัว การอบรม และการทำสัญญาตามที่ ธปท. กำหนด

7. การทำสัญญาทุนการศึกษา

ผู้ได้ทุนต้องทำสัญญากับ ธปท. ตามแบบสัญญาที่ ธปท. กำหนด และจะต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ และคำสั่งของ ธปท. เกี่ยวกับทุนการศึกษา โดยเคร่งครัด

8. สิทธิและข้อผูกพันในการรับทุน

   8.1 ผู้ได้ทุนจะได้รับค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด

   8.2 ภายหลังสำเร็จการศึกษา ผู้ได้ทุนไม่มีข้อผูกพันต้องกลับมาทำงานชดใช้ ธปท.

   8.3 ในกรณีที่ผู้ได้ทุนประสงค์จะเข้าทำงานกับ ธปท. ธปท.จะพิจารณารับเข้าทำงานตามกระบวนการที่ ธปท.กำหนดเฉพาะสาขาวิชาที่เป็นประโยชน์ต่องาน ธปท.

    8.4 ในกรณีที่ผู้ได้ทุนสละสิทธิการรับทุน หรือผู้ได้ทุนไม่สำเร็จการศึกษาตามที่กำหนด ธปท.อาจพิจารณาให้ผู้ได้ทุนต้องจ่ายเงินค่าใช้จ่ายที่ ธปท.จ่ายไปทั้งหมดให้แก่ ธปท. และ ผู้ได้ทุนต้องชดใช้เงินดังกล่าวให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ได้ทุนได้รับแจ้ง เป็นลายลักษณ์อักษรจาก ธปท.

    8.5 ผู้ได้ทุนต้องยินยอมให้ธปท. คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของจำนวนเงินที่คงค้างชำระนับตั้งแต่วันที่ครบกำหนดช าระตามข้อ 8.4

ทั้งนี้ ธปท. ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า