ทุน ป.ตรี รัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลี 2015

รัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีจัดโครงการทุนการศึกษารัฐบาลเกาหลี สำหรับระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2015(2015 Global Korea Scholarship Program) วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและส่งเสริมการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาระหว่างมิตรประเทศ


ระยะเวลาการรับทุน 1 มีนาคม 2015 - 28 กุมภาพันธ์ 2020 รวม 5 ปี (เรียนภาษาเกาหลี 1 ปี + ปริญญาตรี 4 ปี)

มูลค่าของทุน ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าใช้จ่ายรายเดือน เดือนละ 800,000 วอน ค่าเล่าเรียน(เรียนภาษาเกาหลีและปริญญาตรี) ค่าที่พัก ค่าตั้งรกราก ค่าประกันสุขภาพ

โควต้าสำหรับนักเรียนไทย จำนวน 2 คน

มหาวิทยาลัยและสาขาที่เลือกได้ ดูในเอกสารเพิ่มเติมตามที่ระบุไว้ว่าสามารถเลือกสาขาใดได้บ้าง


คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เป็นพลเมืองสัญชาตินั้นๆ ของประเทศที่สมัคร

2. อายุต่ำกว่า 25 ปี นับถึงวันที่ 1 มีนาคม 2015

3. สุขภาพร่างกายแข็งแรง

4. จบการศึกษามัธยมปลายแล้วหรือคาดว่าจะจบภายใน 1 มีนาคม 2015 (ไม่รับผู้ที่เรียนจบปริญญาตรีแล้ว)

5. มีเกรดเฉลี่ย 2.64/4.00 


เอกสารการสมัคร

1. ใบสมัคร (Form1)

2. ใบทำสัญญา NIIED (Form2)

3. เรียงความ (Form3)

4. แผนการศึกษา (Form4)

5. จดหมายแนะนำ 2 ฉบับ (Form5)

6. ใบประเมินตรวจสุขภาพ (Form6)

7. เอกสารแสดงการจบการศึกษาระดับมัธยมปลายหรือคาดว่าจะจบ

8. เอกสารแสดงผลการศึกษา(ทรานสคริปต์)

9. เอกสารแสดงสัญชาติของผู้สมัครและบิดามารดา เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง สูติบัตร

10. เอกสารแสดงความสามารถทางภาษาเกาหลีและภาษาอังกฤษ (หากมี)


เอกสารทั้งหมดต้องอยู่ในรูปภาษาอังกฤษหรือภาษาเกาหลีเท่านั้น (หากไม่มี ให้นำไปแปล และแนบเอกสารต้นฉบับไปด้วย) ใช้เอกสารตัวจริง 1 ชุด และสำเนา 3 ชุด แยกใส่ซองคนละใบ


ส่งเอกสารไปที่ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย 23 ถนนเทียมร่วมมิตร รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพ 10320 (วงเล็บมุมซองว่า สมัครทุนรัฐบาลเกาหลี 2015)

วันปิดรับสมัคร เอกสารทั้งหมดต้องถึงสถานทูตภายใน 31 ตุลาคม 2557 (หากผ่านการคัดเลือกในรอบแรก ทางสถานทูตจะติดต่อขอนัดสอบสัมภาษณ์)
ดาวน์โหลดเอกสารการสมัคร คลิกที่นี่

ที่มา: dek-dee