ทุน ป.ตรี ของบริษัทกลุ่มเซ็นทรัล จำกัด (Central Group)

ทุน ป.ตรี ของบริษัทกลุ่มเซ็นทรัล จำกัด (Central Group)

บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด (Central GroupX ได้จัดทำโครงการ Young Professional Retailer รุ่นที่ 4 และโครงการ Maintenance Engineering เพื่อสร้างผู้จัดการระดับต้น (First Line Manager)ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจด้านค้าปลีกและในสายงานวิศวกรรมการบำรุงรักษาที่มีประสบการณ์เข้าร่วมปฏิบัติงานกับบริษัทฯ 

โดยมีเป้าหมายการ " มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ตลอดหลักสูตรเต็มจำนวน" อีกทั้งผู้เข้าร่วมโครงการ จะได้เรียนภาคทฤษฎีในสถานศึกษาและฝึกงานภาคปฏิบัติร่วมกับบริษัทฯในกลุ่มธุรกิจของ CRC ได้แก่ ห้างสรรพสินค้า Central, Robinson, Super sports, B2S, ZEN, Office mate, Tops, Power buy, Home Works และไทวัสดุ เป็นต้น
(มีรายได้ระหว่างฝึกปฏิบัติงาน 300-350/ วัน) 

หลังจากสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร นักศึกษาจะได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หรือหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต และมีงานในกลุ่มธุรกิจ CRCรองรับทันทีที่สำเร็จการศึกษา บริษัทฯได้กำหนดโครงการทุนการศึกษา 2 โครงการ ดังนี้

1. โครงการ Young Professional Retailer รุ่นที่ 4 เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ เป้าหมายได้แก่
นักเรียนที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
เกรดเฉลี่ยสะสม 2.75 ขึ้นไป 
มีบุคลิกภาพดี ความประพฤติดีและรักงานบริการ
จำนวน 500 ทุน 

2. โครงการ Maintenance Engineering เป้าหมายได้แก่
นักเรียนที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
เกรดเฉลี่ยสะสม 2.75 ขึ้นไป
มีบุคลิกภาพดี ความประพฤติดี และรักงานบริการ
จำนวน 30 ทุน 
เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (พระราม 7)

หมดเขตรับสมัคร 30 มิถุนายน 2558

ดาวน์โหลดใบสมัครคลิกที่รูป