ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเอเชียน ปีการศึกษา 2558

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเอเชียน ปีการศึกษา 2558

           
  ในปีการศึกษา 2558 นี้ บริษัท ทุนลดาวัลย์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งโดยสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเอเชียน ได้ให้ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความสนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรและสาขาวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเอเชียน โดยเป็นทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี แบบไม่มีข้อผูกมัดหลังจากสำเร็จการศึกษา มีรายละเอียดหลักสูตรและทุนการศึกษาดังนี้

Bachelor of Business Administration in Business Services
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) สาขาวิชาการบริการธุรกิจ

 • - ด้านการเงิน (Finance)
 • - ด้านธุรกิจระหว่างประเทศ )International Business)
 • - ด้านการตลาด (Marketing)
 • - ด้านการจัดการโรงแรมและการต้อนรับ (Hospitality and Hotel Management)
 • - ด้านศิลปะการครัวและการจัดการภัตตาคาร (Culinary Arts and Restaurant Management)

Bachelor of Science in Technology and Engineering Management
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ) สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและวิศวกรรม

 • - ด้านการจัดการทรัพยากรกายภาพ (Facilities Management)
 • - ด้านการจัดการเทคโนโลยี (Technology Management)
 • - ด้านการจัดการโครงการ (Project Management)
 • - ด้านการจัดการโทรคมนาคมและเครือข่าย (Telecommunication and Network Management)

Bachelor of Arts in Digital Content
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาดิจิทัลคอนเทนต์ (
Digital Content)

 • - ด้านแอนิเมชัน (Animation)
 • - ด้านการออกแบบเกม (Game Design)
 • - ด้านการสื่อสารดิจิทัล (Digital Communication)