ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเอเชียน ปีการศึกษา 2558

           ในปีการศึกษา 2558 นี้ บริษัท ทุนลดาวัลย์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งโดยสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเอเชียน ได้ให้ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความสนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรและสาขาวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเอเชียน โดยเป็นทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี แบบไม่มีข้อผูกมัดหลังจากสำเร็จการศึกษา มีรายละเอียดหลักสูตรและทุนการศึกษาดังนี้

Bachelor of Business Administration in Business Services
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) สาขาวิชาการบริการธุรกิจ

 • - ด้านการเงิน (Finance)
 • - ด้านธุรกิจระหว่างประเทศ )International Business)
 • - ด้านการตลาด (Marketing)
 • - ด้านการจัดการโรงแรมและการต้อนรับ (Hospitality and Hotel Management)
 • - ด้านศิลปะการครัวและการจัดการภัตตาคาร (Culinary Arts and Restaurant Management)

Bachelor of Science in Technology and Engineering Management
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ) สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและวิศวกรรม

 • - ด้านการจัดการทรัพยากรกายภาพ (Facilities Management)
 • - ด้านการจัดการเทคโนโลยี (Technology Management)
 • - ด้านการจัดการโครงการ (Project Management)
 • - ด้านการจัดการโทรคมนาคมและเครือข่าย (Telecommunication and Network Management)

Bachelor of Arts in Digital Content
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาดิจิทัลคอนเทนต์ (
Digital Content)

 • - ด้านแอนิเมชัน (Animation)
 • - ด้านการออกแบบเกม (Game Design)
 • - ด้านการสื่อสารดิจิทัล (Digital Communication)

ประเภททุนการศึกษา

 • - ทุนเรียนดี
 • - ทุนกิจกรรมหรือความสามารถพิเศษ
 • - ทุนความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา
 • - ทุนสำหรับนักเรียนองค์กรแลกเปลี่ยน
 • - ทุนอุดหนุนบุตรข้าราชการหรือพนักงานรัฐ
 • - ทุนพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดของทุนการศึกษา

 • - ทุนเต็มจำนวน รวมค่าหอพักและค่าครองชีพ: 300,000 บาท/ปี (1,200,000 บาท ตลอดหลักสูตร 4 ปี)
 • - ทุนเต็มจำนวนเฉพาะค่าหน่วยกิต: 200,000 บาท/ปี (800,000 บาท/หลักสูตร 4 ปี)
 • - ทุน 75% ของค่าหน่วยกิต: 150,000 บาท/ปี (600,000 บาท/หลักสูตร 4 ปี)
 • - ทุน 50% ของค่าหน่วยกิต: 100,000 บาท/ปี (400,000 บาท/หลักสูตร 4 ปี)
 • - ทุน 25% ของค่าหน่วยกิต: 50,000 บาท/ปี (200,000 บาท/หลักสูตร 4 ปี)

ระยะเวลาการรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 12 มิถุนายน 2558

กำหนดการสอบ (สถานที่สอบ – มหาวิทยาลัยเอเชียน จ.ชลบุรี)

 • - รอบที่ 1: วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 9.00-16.00 น.
     ประกาศผลภายในวันที่ 9 มีนาคม 2558
 • - รอบที่ 2: วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2558 เวลา 9.00-16.00 น.
     ประกาศผลภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2558
 • - รอบที่ 3: วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2558 เวลา 9.00-16.00 น.
     ประกาศผลภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2558

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิขอรับทุนการศึกษา

 • - สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ สายอาชีพ หรือเทียบเท่าที่หน่วยงานของรัฐรับรอง เช่น GED, IGCSE, O or A Level, 6th or 7th Form, NZQA, NCEA, IB
 • - ผ่านการทดสอบวัดระดับความรู้ของมหาวิทยาลัย
 • - ผ่านการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยเอเชียน
 • - มีความสามารถภาษาอังกฤษดี และผ่านเกณฑ์การทดสอบของมหาวิทยาลัย หากไม่ผ่านตามเกณฑ์ให้เข้าเรียนในหลักสูตรปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยจัดให้
 • - มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดในตารางแนบท้าย
ประเภททุน คุณสมบัติของผู้มีสิทธิขอรับทุนการศึกษา
1.ทุนเรียนดี

เกรดเฉลี่ยสะสมในระดับมัธยมปลาย

    - 3.50 ขึ้นไปสำหรับทุนเต็มจำนวน -3.25 ขึ้นไปสำหรับทุน 75% ของค่าหน่วยกิต

    - 3.00 ขึ้นไปสำหรับทุน 50% ของค่าหน่วยกิต

2.ทุนกิจกรรม หรือความสามารถพิเศษ

เป็นนักกิจกรรม มีประสบการณ์การทำกิจกรรม การทำประโยชน์เพื่อสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม
มีความสามารถพิเศษ อาทิ ด้านศิลปะการพูดการแสดงดนตรีสากลความคิดสร้างสรรค์ถ่ายภาพ ฯลฯ
หากเคยผ่านการประกวดได้รับรางวัลโรงเรียนระดับเขต/อำเภอ ระดับจังหวัด หรือระดับประเทศ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

3.ทุนความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา

มีความสามารถทางด้านกีฬา เป็นนักกีฬาทีมชาติ หรือเป็นนักกีฬาที่ผ่านการแข่งขันระดับนานาชาติ การแข่งขันระดับชาติ การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ การแข่งขันกีฬาต่างๆ ที่องค์กรหรือสมาคมที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายจัดขึ้นและมีผลการแข่งขันอยู่ในอันดับ 1, 2 หรือ 3 ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี

4.ทุนสำหรับนักเรียนองค์กรแลกเปลี่ยน

เป็นผู้ที่มีผลการเรียนดีโดยได้รับการคัดเลือกจากองค์กรแลกเปลี่ยน

5.ทุนอุดหนุนบุตรข้าราชการ หรือพนักงานของรัฐ

เป็นบุตรข้าราชการหรือพนักงานของรัฐ
เกรดเฉลี่ยสะสมในระดับมัธยมปลาย 2.75 ขึ้นไป

6.ทุนพัฒนาท้องถิ่น

มีภูมิลำเนาในจังหวัดที่อยู่ในเขตภาคตะวันออกได้แก่ จังหวัดจันทบุรีชลบุรีตราด ระยองฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรีและสระแก้ว
เกรดเฉลี่ยสะสมในระดับมัธยมปลาย 2.75 ขึ้นไป
เงื่อนไขการรับทุนการศึกษา

 • - นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ต้องรักษาระดับคะแนนให้อยู่ในเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด และปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด จึงจะได้รับทุนอย่างต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา
 • - มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ในการพิจารณามอบทุนและระงับการให้ทุนแก่นักศึกษา

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา โทร. 092-247 4564-66 / 02-613 7468 หรือดูรายละเอียดข้อมูลของมหาวิทยาลัยและดาวน์โหลดใบสมัครที่ http://www.AsianU.ac.th