ทุนอบรมวิธีการสอนภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้สอนภาษาญี่ปุ่นชาวไทย

            เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ จะจัดการอบรมวิธีการสอนภาษาญี่ปุ่น ให้แก่ผู้สอนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยในระดับมัธยมศึกษา รวมทั้งผู้สอนภาษาญี่ปุ่นในระดับอุดมศึกษา สถาบันสอนภาษาเอกชนในประเทศไทย นักศึกษาชาวไทยที่อยู่ ในระหว่างการฝึกสอนของหลักสูตรปริญญาตรีทางการศึกษา 5 ปีของคณะครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ของสถาบัน อุดมศึกษา หรืออาจารย์ชาวญี่ปุ่นที่เข้าใจภาษาไทยก็สามารถเข้าร่วมได้

การสมัคร
        
1) การสมัครทางไปรษณีย์ / โทรสาร กรอกใบสมัครที่แนบมานี้และส่งกลับมาที่ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ สำหรับท่านที่สมัครอบรมทางโทรสาร กรุณาโทรศัพท์ยืนยันการส่งใบสมัครของท่านในวันที่ส่งด้วย หรือ

        2) การสมัครทางอีเมล กรอกใบสมัครและส่งเมลมาที่ jldseminar@jfbkk.or.th โดยระบุหัวเรื่อง “Bangkok Kenshu 2015”

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.jfbkk.or.th

          หมดเขตส่งใบสมัครภายในวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2558 ฝ่ายภาษาญี่ปุ่นจะส่งใบตอบรับการเข้าร่วมอบรมให้ทุกท่านทางอีเมลภายในวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2558

         อนึ่ง เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนภาษาญี่ปุ่นสามารถเข้าร่วมการอบรมได้อย่างพร้อมเพรียง เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ มีความยินดีที่จะช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พัก ภายใต้เงื่อนไขของเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ

หัวเรื่อง "การจัดการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง"

          วิทยากร อาจารย์ อาภาพร เนาสราญ
          (อาจารย์ประจำฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ)

          อาจารย์ Yuki NAKAO
          (อาจารย์ประจำฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ)

*การอบรมใช้ภาษาไทย (ไม่มีล่าม-แปล)

         วันเวลา วันเสาร์ที่ 18 และ วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2558
         เวลาอบรม 09.00 - 16.00 น.   พักเที่ยง 12.00 - 13.00 น.

         สถานที่ วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2558
         ห้องสัมมนา เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ 159 ถนนสุขุมวิท 21 กรุงเทพฯ 10110

         วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2558 
        ห้อง 303 โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 5-7 ซ.สุขุมวิท 29 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

คุณสมบัติผู้สมัคร 

         ผู้สอนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยในระดับมัธยมศึกษา
        * อนึ่ง ผู้สอนภาษาญี่ปุ่นในระดับอุดมศึกษา สถาบันสอนภาษาเอกชนในประเทศไทย รวมทั้งนักศึกษาชาวไทยที่อยู่ ในระหว่างการฝึกสอนของหลักสูตรปริญญาตรีทางการศึกษา 5 ปีของคณะครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ของสถาบัน อุดมศึกษา หรืออาจารย์ชาวญี่ปุ่นที่เข้าใจภาษาไทยก็สามารถเข้าร่วมได้

          ค่าอบรม ฟรี (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

ที่ส่งใบสมัคร ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร เลขที่ 159 ถนนอโศกมนตรี (สุขุมวิท 21) เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรสาร 0-2261-7505