ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (MONBUKAGAKUSHO : MEXT) สำหรับนักเรียนไทย ปี 2559

           กระทรวงศึกษาธิการญี่ปุ่นประกาศมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนไทย เพื่อศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่

          1. หลักสูตร College of Technology Students เพื่อศึกษาต่อระดับวิทยาลัยเทคนิคของญี่ปุ่น ระยะเวลา 4 ปี (รวมเวลาเรียนภาษาญี่ปุ่น 1 ปี) โดยเริ่มในเดือนเมษายน 2559 และผู้ได้รับทุนนี้อาจขยายเวลารับทุนเพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของญี่ปุ่นได้ หากมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี
          2. หลักสูตร Specialized Training College Students เพื่อศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรด้านวิชาชีพ ระยะเวลา 3 ปี (รวมเวลาเรียนภาษาญี่ปุ่น 1 ปี) โดยเริ่มในเดือนเมษายน 2559 และผู้ได้รับทุนนี้อาจขยายเวลารับทุนเพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของญี่ปุ่นได้หากมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนทั้ง 2 หลักสูตร
          - มีอายุระหว่าง 17-21 ปี (นับถึงวันที่ 1 เมษายน 2559)
          - มีคะแนนเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป
          - สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาในเดือนมีนาคม 2559

        กำหนดส่งรายชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นฯ ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
        กำหนดสอบข้อเขียนในวันที่ 26 กรกฎาคม 2558 เวลา 8.30-15.00 น.
        กำหนดสอบสัมภาษณ์ 7 สิงหาคม 2558 เวลา 9.00-15.00 น.
        ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกภายในเดือนมกราคม 2559

อ่ารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.th.emb-japan.go.jp/th/jis/study.htm