ทุนการศึกษากระทรวงกิจการศาสนาอินโดนีเซียประจำปีการศึกษา 2558

                    ทุนการศึกษากระทรวงกิจการศาสนาอินโดนีเซียประจำปีการศึกษา 2558


           ด้วยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมกับกระทรวงกิจการศาสนา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สนับสนุนทุนการศึกษาจำนวน 50 ทุน นระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ในด้านอิสลามศึกษาและสาขาอื่นๆ ทั่วสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในปีการศึกษา 2558 ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีวัติถุประสงค์เพื่อพัฒนาความร่วมมือทางการศึกษา และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของจังหวัดชายแดนใต้ รวมทั้งกระชับความสัมพันธ์อันดี ระดับประชาชนระหว่างประเทศไทยกับประเทศอินโดนีเซียให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และเป็นการส่งเสริมการพัฒนาเยาวชน และประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ได้นำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาภูมิลำเนา และประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ายั่งยืนต่อไป 

            ผู้สมัครขอรับใบสมัครได้ที่ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรศัพท์ 073-274-103 หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.sbpac.go.th

         ผู้สมัครจะต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วนและถูกต้อง ลงลายมือชื่อด้วยตนเองยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันนี้ – 10 มิถุนายน 2558 ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ ณ กองกิจการต่างประเทศ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  www.sbpac.go.th/attachments/article/747/580518_111.pdf