รับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก

                            รับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก

รศ. ดร. วิไล รังสาดทอง ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อาหารและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับสมัครนักศึกษาที่สนใจเข้ารับทุนการศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก (หรือโทควบเอก) ในทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย รุ่นที่ 18

โดยผู้ได้รับการพิจารณาจะได้รับค่าใช้จ่ายอย่างน้อยคือ

1.รับทุนการศึกษา ค่าเล่าเรียน และเงินเดือน เดือนละ 12,000 บาท เป็นเวลา 3 ปี สำหรับผู้ที่จบ ป.โท และ 10,000 บาท สำหรับผู้ที่จบ ป.ตรี (สามารถปรับเงินเดือนได้ตามผลการศึกษา)

2.ค่าวิจัย

3.ค่าเดินทางทำวิจัยต่างประเทศอย่างน้อย 6 เดือน

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.เป็นผู้ที่มีผลการเรียนดี ต้องการศึกษาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ให้แก่สังคม อุตสาหกรรมและประเทศชาติ

2.อายุ ไม่เกิน 40 ปี

3.เป็นผู้ที่รักและทุ่มเทให้กับการทำวิจัย ไม่ท้อแท้ง่าย มีสุขภาพแข็งแรง

4.ต้องจบปริญญาโททางด้านอุตสาหกรรมชีวภาพที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเกษตรด้านจุลินทรีย์หรืออาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

5.มีผลงานวิจ้ยที่เผยแพร่ในวารสารหรือที่ประชุมวิชาการ

คุณสมบัติของนักศึกษาที่จะขอรับทุน “ผู้ช่วยวิจัย” คปก.

1.1 นักศึกษาวุฒิปริญญาตรี

จะต้องได้ (1) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง หรือ (2) เกียรตินิยมอันดับสองและอยู่ใน 25% แรกของชั้น หรือ (3) ผลการเรียนเทียบเท่าหรืออยู่ในระดับเดียวกับข้อ (1) หรือ (2)

*สำหรับผู้ที่ได้เกียรตินิยมอันดับสอง และไม่อยู่ในกลุ่ม 25% แรกของชั้น จะพิจารณาเป็นรายๆ จาก (ก) ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ (ข) รางวัล ผลงานอื่น และกิจกรรมที่ทำามาที่เกี่ยวข้อง และ (ค) ผลการศึกษารายวิชา

1.2 นักศึกษาวุฒิปริญญาโท

จะต้องมีผลการเรียนระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 3.00 และระดับปริญญาโท ไม่น้อยกว่า 3.50 และมีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ


สนใจติดต่อ ส่ง CV ประวัติการเรียน พร้อมผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระหว่างศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท ไปยัง รศ. ดร. วิไล รังสาดทอง ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อาหารและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. Email: vilair8106@yahoo.com, vilair8106@gmail.com