รับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก ภายใต้โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก ภายใต้โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

คุณสมบัติของนักศึกษาที่จะขอรับทุน “ผู้ช่วยวิจัย” คปก.

1. นักศึกษาวุฒิปริญญาตรี จะต้องได้ (๑) 

- เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง หรือ 

- เกียรตินิยมอันดับสองและอยู่ใน ๒๕% แรกของชั้น* (โดยมีหนังสือรับรองจากสานักทะเบียน) หรือ

- ผลการเรียนเทียบเท่าหรืออยู่ในระดับเดียวกับข้อ (๑) หรือ (๒)

*สาหรับผู้ที่ได้เกียรตินิยมอันดับสอง และไม่อยู่ในกลุ่ม ๒๕% แรกของชั้น จะพิจารณาเป็นรายๆ ไปจาก

(ก) ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ (ข) รางวัล ผลงานอื่น และกิจกรรมที่ทำมาที่เกี่ยวข้อง และ (ค) ผลการศึกษารายวิชาในกรณีจำเป็นอาจจะจัดให้มีการสัมภาษณ์ด้วย

2. นักศึกษาวุฒิปริญญาโทจะต้องมีผลการเรียนระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 3.00 และระดับปริญญาโทไม่น้อยกว่า 3.50 และมีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารดังนี้

-วารสารวิชาการระดับชาติที่ผ่านการรับรองคุณภาพของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation index Centre, TCI) หรือ

-วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ สกว. ยอมรับ

อาจารย์ที่ปรึกษา: รศ.ดร. ดุษฎี อุตภาพ

ทำงานวิจัย-วิทยานิพนธ์ ในห้องปฏิบัติการ Starch/ Carbohydrate Technology

ตัวอย่างหัวข้องานวิจัย

Starch microspheres and their applications

Nano-structure of heat–moisture treated waxy and normal starches

Effect of gelatinisation on slowly digestible starch and resistant starch of heat-moisture treated and chemically modified canna starches

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.carbohydrate.kmutt.ac.th/

สนใจติดต่อ Email: dudsadee.utt@kmutt.ac.th โทรศัพท์: 02-4707754

หมดเขตรับสมัครวันที่ 15 ตุลาคม 2558