ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ณ มหาวิทยาลัย Nanzan เมืองนาโกยาประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2558

รับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ณ มหาวิทยาลัย Nanzan เมืองนาโกยาประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2558

ด้วยมหาวิทยาลัย Nanzan เมืองนาโกยา ประเทศญี่ปุ่น ได้ติดต่อให้สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส.น.ญ.) เป็นผู้คัดเลือกนิสิตนักศึกษา/นักเรียน เพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานโยบายศึกษา (Policy Studies) เข้าศึกษาในปี 2559 จำนวน 2 ทุน ส.น.ญ. จึงเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนดังกล่าว ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. คุณสมบัติผู้สมัคร

1.1สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 20 ปี

1.2สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในเดือนมีนาคม 2559 (ของปีการศึกษา 2558) ด้วยคะแนนเฉลี่ย 3 ปี (ม.4 - ม.6) ไม่ต่ำกว่า 80 % ของแต่ละปี (หรือเกรดเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 3.5) และมีคุณสมบัติที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีได้

1.3มีความพร้อมและสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ และมั่นใจว่าจะสามารถศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่นได้

1.4สอบผ่านวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N 5 (4 เดิม)

2. หลักฐานการสมัคร

2.1รูปถ่ายหน้าตรง ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 4x3 เซนติเมตร จำนวน 4 รูป

2.2บัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้านฉบับจริง

2.3เอกสารแสดงผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

2.4เอกสารแสดงผลสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น

2.5เอกสารรับรองจากสถานศึกษา

2.6ใบรับรองแพทย์

2.7ใบสมัครที่กรอกสมบูรณ์แล้ว (ขอรับสำเนาใบสมัครได้ที่สำนักงาน ส.น.ญ. ชั้น 16 อาคารพหลโยธินเพลส)

3. ประเภทของทุน

3.1ทุนส่วนลดค่าเล่าเรียน และพร้อมค่าครองชีพ 50,000 เยนต่อเดือน

● ได้รับส่วนลดค่าแรกเข้า 300,000 เยน

● ส่วนลดค่าเล่าเรียนจากจำนวนเต็ม (ประมาณ 409,000 เยน)

● ยกเว้นค่าใบสมัคร 14,000 เยน

● และได้รับค่าครองชีพต่อเดือน 50,000 เยน (หรือ 600,000 เยนต่อปี)

3.2ทุนส่วนลดค่าเล่าเรียน และพร้อมค่าครองชีพ 30,000 เยนต่อเดือน

● ได้รับส่วนลดค่าแรกเข้า 300,000 เยน ●ส่วนลดค่าเล่าเรียนจากจำนวนเต็ม (ประมาณ 409,000 เยน)

● ยกเว้นค่าใบสมัคร 14,000 เยน ●และได้รับค่าครองชีพต่อเดือน 30,000 เยน (หรือ 360,000 เยนต่อปี)

(มหาวิทยาลัย Nanzan จะเป็นผู้พิจารณาว่าจะมอบทุนประเภทใดให้แก่ผู้ได้รับการเสนอชื่อ)

4. ขั้นตอนการรับสมัคร

หลังปิดรับสมัคร และคณะกรรมการได้ตรวจหลักฐานการสมัครเรียบร้อยจะมีการเชิญนักเรียนและผู้ปกครองเข้าฟังรายละเอียดของทุน มีการนัดสอบสัมภาษณ์ และอื่นๆ

กำหนดรับสมัคร

ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 5 ตุลาคม 2558

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ojsat.or.th/

สนใจติดต่อ

สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์

อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 16 ห้องเลขที่ 408/65 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน

เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 (ใกล้สถานีรถไฟฟ้าอารีย์)

โทร. 02-357-1241-5