ทุนรัฐบาลเกาหลี ปี 2016

รัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีจัดโครงการทุนการศึกษา สำหรับระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2016 (KGSP Undergraduate Program) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและส่งเสริมการแลกปลี่ยนด้านการศึกษาระหว่างมิตรประเทศ

ระยะเวลาในการรับทุน
1 มีนาคม 2016 - 28 กุมภาพันธ์ 2021 (เรียนภาษาเกาหลี 1 ปี + ปริญญาตรี 4 ปี)
* มูลค่าของทุน ค่าตั๋วเครื่องบินไปเกาหลี ค่าใช้จ่ายรายดือน,ค่าเล่าเรียน, ค่าที่พัก,ค่าประกันสุขภาพ

คุณสมบัติของผู้สมัครทุน

- ไม่ใช่คนกาหลี
- อายุต่ำกว่า 25 ปี นับถึงวันที่ 1 มีนาคม 2016 (เกิดหลัง 1 มีนาคม 1991)
- ร่างกายแข็งแรง
- จบการศึกษาม.ปลาย หรือคาดว่าจะจบภายใน 1 มีนาคม 2016 (ไม่รับผู้ที่เรียนจบปริญญาตรีแล้ว)
- มีผลการเรียนดี

เอกสารของผู้สมัครทุน

- ใบสมัคร
- ใบทำสัญญา NIIED
- เรียงความ
- แผนการศึกษา
- จดหมายแนะนำ 2 ฉบับ
- หนังสือแสดงความยินยอมพิจารณาการทำวีซ่าประภท D2
- ใบประเมินตรวจสุขภาพ
- เอกสารแสดงการจบการศึกษาระดับ ม.ปลาย หรือคาดว่าจะจบ
- เอกสารแสดงผลการศึกษา (ทรานสคริปต์)
- เอกสารแสดงสัญชาติของผู้สมัครและบิดา มารดา เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง สูติบัตร
- เอกสารแสดงความสามารถทางภาษาเกาหลี และ ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)

เอกสารทั้งหมดต้องอยู่ในรูปภาษาเกาหลีหรือภาษาอังกฤษเท่านั้น (หากไม่มีให้นำไปแปล และแนบเอกสารต้นฉบับไปด้วย) จะใช้เอกสารตัวจริง 1 ชุด สำเนา 3 ชุด แยกใส่ซองคนละใบ 

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถส่งเอกสารมาที่ สถานเอกอัคราชฑูตสาธารณรัฐกาหลีประจำประเทศไทย พร้อมวงเล็บมุมซอง " สมัครทุนรัฐบาลเกาหลี ป.ตรี 2016 "  สถานเอกอัคราชฑูตสาธารณรัฐกาหลีประจำประเทศไทย 23 ถนนเทียมร่วมมิตร รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพ 10320

ดาวน์โหลดเอกสารการสมัคร (หัวข้อที่ 76)