Rotary Yoneyama Scholarship for Applicants Residing Abroad 2016

Rotary Yoneyama Scholarship for Applicants Residing Abroad 2016 ทุนนี้เหมาะสำหรับผู้ที่อาศัยอยู่นอกประเทศญี่ปุ่น และต้องการไปศึกษาต่อที่ญี่ปุ่นระดับ ป.ตรี,ป.โท,ป.เอก

คุณสมบัติหลักๆของผู้สมัคร
- กำลังจะเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นในเดือนเมษา หรือ ตุลาคม 2016
- สามารถยื่นใบตอบรับจากมหาวิทยาลัยไปที่Rotary Yoneyamaได้ ภายในช่วงเวลาที่กำหนดไว้(ดูจากApplication Guide)
- มหาวิทยาลัยที่จะเข้าศึกษาต้องอยู่ในเขตพืนที่ที่กำหนด และผู้สมัครต้องมีความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นตามที่ได้กำหนดไว้ในเงื่อนไขของแต่ละพื้นที(ดูจากApplication Guide)

จำนวนทุน
ประมาณ 14 ทุน

จำนวนเงินทุนสนุบสนุนรายเดือน

ป.ตรี เดือนละ 100,000 เยน
ป.โท,ป.เอก เดือนละ 140,000 เยน

ปิดรับสมัคร : 16 October 2015

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่

Application Guideline :

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจจะต้องเตรียมและยื่นใบสมัครเองโดยตรง รวมถึงสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครโดยตรงไปที่ 

Rotary Yoneyama scholars@rotary-yoneyama.or.jp