​ม.รังสิตให้15ทุนเรียนดีแก่ครูสอนคณิต-เศรษฐศาสตร์

           คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดโครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่ครูในระดับมัธยมศึกษาที่สอนวิชาคณิตศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ในปีการศึกษา 2559 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดโครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่ครูในระดับมัธยมศึกษาที่สอนวิชาคณิตศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ในปีการศึกษา 2559 โดยเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาครูที่สอนสาขาวิชาคณิตศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ ซึ่งในปัจจุบันมีจำนวนบุคลากรไม่เพียงพอแก่ความต้องการ

           โดยแบ่งเป็น 1.ทุนเรียนดี 100% จำนวน 5 ทุน และ 2. ทุนเรียนดี 50% จำนวน 15 ทุน

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา หากจบทางด้านคณิตศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
2. อายุไม่เกินกว่า 55 ปี
3. มีใบรับรองจากโรงเรียนว่าปฏิบัติหน้าที่เป็นครูสอนในระดับอาชีวศึกษา หรือมัธยมปลาย หรือ ผู้บริหารโรงเรียน

           สำหรับผู้ที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครแจ้งความประสงค์ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 พฤษภาคม 2559 ได้ที่คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารประสิทธิรัตน์ (อาคาร 2) มหาวิทยาลัยรังสิต หรือดาวน์โหลดใบสมัครและส่งไฟล์มาที่ e-Mail: wanida.c@rsu.ac.th สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2997-2200 ต่อ 1022

* หมายเหตุ: ประกาศผลช่วงต้นเดือนมิถุนายน 2559