ทุนการศึกษารัฐบาลญี่ปุ่นระดับปริญญาตรี ให้แก่นักเรียนต่างชาติ ประจำปี 2560

กระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของญี่ปุ่น ยินดีมอบทุนการศึกษารัฐบาลญี่ปุ่นระดับปริญญาตรีและทุนนักศึกษาวิจัย ให้แก่นักเรียนต่างชาติ ประจำปี 2560 สามารถสมัครได้ที่สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย หรือ สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 6 -10 มิถุนายน พ.ศ. 2559 (ระหว่างวันจันทร์-ศุกร์) สถานทูตญี่ปุ่นฯ เปิดรับสมัคร ตั้งแต่เวลา 13.30 - 16.00 น. 

** ข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษ ผู้ที่ไม่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นสามารถสมัครได้ **

ทุนนักศึกษาปริญญาตรีเงื่อนไขของทุน

- เริ่มรับทุนตั้งแต่เมษายน 2017 - มีนาคม 2022 โดยจะได้เข้าเรียนหลักสูตรปรับพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นก่อนเป็นระยะเวลา 1 ปี ยกเว้นผู้ที่ได้รับทุนในสาขาแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ หรือเภสัชศาสตร์ ที่จะสิ้นสุดระยะเวลาการรับทุนในมีนาคม 2024

- จะได้รับเงินค่าใช้จ่าย 117,000 เยนต่อเดือน , ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ , ค่าเล่าเรียนจนจบการศึกษา ,ค่ารักษาพยาบาล 70% ตามจริง

คุณสมบัติ

1. มีสัญชาติไทย อายุระหว่าง 17-21 ปี (นับถึง 1 เมษายน 2560)

2. จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแล้วหรือคาดว่าจะจบภายในเดือนมีนาคม 2560

3. มีเกรดเฉลี่ยสะสมรวมดังนี้

- มีเกรดเฉลี่ยสะสม 3.80 ขึ้นไป หรือ

- มีเกรดเฉลี่ยสะสม 3.50 และผ่านการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับ 3 หรือ 4

- มีเกรดเฉลี่ยสะสม 3.30 และผ่านการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับ 1 หรือ 2

- เกรดเฉลี่ยสะสม 3.30 และได้คะแนน EJU ไม่ต่ำกว่า 240 ทั้งสาขาวิทยาศาสตร์ และสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

1. ใบสมัคร

2. Admission Form

3. รูปถ่ายขนาด 4.5 x 3.5 cm ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 ใบ

4. ทรานสคริปต์ระดับมัธยมปลาย (ม.4-5) หากจบการศึกษาระดับชั้นม.ปลาย ทรานสคริปต์ (ระดับ4-5-6)

5. ใบรับรองจากโรงเรียนว่าจะจบการศึกษาในเดือนมีนาคม 2560 หรือใบรับรองสถานภาพนิสิตนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย หากจบชั้นม.ปลาย ใช้ใบรับรองผลสำเร็จการศึกษา

6. ผลสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นหรือผลสอบ EJU(หากมี)

7. จดหมายจากผู้ปกครองยอมรับข้อตกลงในการสมัครเพื่อขอรับทุน

** เอกสารทุกอย่างต้องอยู่ในรูปแบบภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่น **

การสมัคร นำเอกสารทั้งหมดไปยื่นที่สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย หรือ สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 6 -10 มิถุนายน พ.ศ. 2559 (ระหว่างวันจันทร์-ศุกร์) สถานทูตญี่ปุ่นฯ เปิดรับสมัคร ตั้งแต่เวลา 13.30 - 16.00 น. 

หากใครไม่สะดวกไปด้วยตนเอง สามารถสมัครทางไปรษณีย์โดยเอกสารต้องถึงสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย หรือ สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ภายในวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายนเท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ โทร.053-203367 ต่อ 190 (เจ้าหน้าที่ คุณ ณิชาภัส) ต่อ 104 (เจ้าหน้าที่ คุณ วัลลภ) สอบถามได้ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 -16.30 น. หยุด เสาร์ – อาทิตย์