ให้ทุนวิจัยแก่อาจารย์รุ่นใหม่ในสถาบันอุดมศึกษา

          สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ให้ทุนวิจัยแก่อาจารย์รุ่นใหม่ในสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญา เพื่อให้มีโอกาสได้ทํางานวิจัยอย่างต่อเนื่องหลังจบการศึกษาระดับปริญญาเอก

คุณสมบัติของผู้เสนอขอรับทุน

          - เป็นอาจารย์ประจําสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญา ที่อยู่ในการกํากับดูแลของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
         -เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือสําเร็จวุฒิบัตรแพทย์เฉพาะทาง (BoardCertificate) มาแล้วไม่เกิน 5 ปีนับถึงวันสมัคร (ปีค.ศ. 2011-2016)
         -สําหรับผู้ที่เคยได้รับทุนพัฒนาศักยภาพในการทํางานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ หรือทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ ของฝ่ายวิชาการ สกว. มาแล้ว และเป็นการสมัครขอรับทุนฯ เป็นครั้งที่สองขึ้นไป ต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือสําเร็จวุฒิบัตรแพทย์เฉพาะทาง (Board Certificate) มาแล้วไม่เกิน 7 ปีนับถึงวันสมัคร (ปีค.ศ. 2009-2016)  ทั้งนี้ผู้สมัครขอรับทุนฯ จะต้องทํางานประจําอยู่ในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย
          -เป็นผู้มีผลงานตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล Science Citation Index(SCI) ของ Web of Science หรือฐานข้อมูล SCOPUS อย่างน้อย 1 เรื่องในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (ปีค.ศ. 2011-2016) สําหรับสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จะพิจารณาคุณภาพผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในช่วง5 ปีที่ผ่านมา
         -ไม่ดํารงตําแหน่งผู้บริหารตั้งแต่ระดับหัวหน้าภาควิชาหรือเทียบเท่าขึ้นไป และต้องได้รับอนุมัติจากสถาบันต้นสังกัดให้มีเวลาทํางานวิจัยในโครงการ ไม่น้อยกว่า 17.5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์โดยครึ่งหนึ่งของเวลาดังกล่าวสามารถใช้เวลาราชการได้หรือเวลาปฏิบัติงานปกติ
         -ในช่วงเวลาที่รับทุน จะต้องไม่รับทุนทําวิจัยหลายโครงการในเวลาเดียวกัน และหากมีความจําเป็นต้องรับทุนจากแหล่งทุนอื่นเพิ่มเติม ต้องแสดงเหตุผลที่ชัดเจนว่าการรับทุนนั้นเป็นการเสริมเพื่อให้โครงการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้หมวดงบประมาณจะต้องไม่ซ้ําซ้อนกัน
         -สถาบันต้นสังกัดเห็นชอบการสนับสนุนทุนวิจัยตลอดโครงการตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้

การสมัครและกําหนดเวลาเสนอโครงการ

          การสมัครขอให้สมัครผ่านทางเว็บไซต์ http://academics.trf.or.th  เท่านั้น

          เปิดรับข้อเสนอโครงการตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 หมดเขตรับข้อเสนอโครงการ วันที่ 15กรกฎาคม พ.ศ. 2559 โดยจะพิจารณาและแจ้งผลให้ทราบภายใน วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2560

ข้อมูลเพิ่มเติม  http://academics.trf.or.th/