ทุนการศึกษา 50% สำหรับ MBA (Global) - CURTIN University, Australia

โอกาสพิเศษสำหรับนักศึกษาชาวไทยการได้รับทุนการศึกษาเมื่อศึกษาต่อ ณ Curtin University ในระดับ ป.โท ในสาขา MBA Global ผู้สมัครจะต้องมี GPA ในระดับปริญญาตรี 3.2 ขึ้นไป ทางมหาวิทยาลัยได้ตรวจสอบคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด นักศึกษาสามารถได้รับทุนทันทีโดยไม่ต้องสอบสอบถามเพิ่มเติมหรือขอใบสมัครได้ที่ 095 863 4182 หรือ 088 595 9846